ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : แนวทางปฏิบัติในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์


-เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
-จากกระทู้ข้อแนะนำในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์นี้ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=469 เพื่อป้องกันการเสียหายอันจะเกิดขึ้นได้จากการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ ทางเว็บไซต์ฯจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์ ดังนี้

-ในการส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์มายัง สนง.การันตีพระ นั้น สมาชิกจะต้องส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินด้วยทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายของพัสดุไปรษณีย์ขณะนำส่ง หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้ โดยการส่งพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินนี้สมาชิกสามารถแนบค่ารับประกันวงเงินเป็นเงินสดตามอัตรานี้ คือ ค่าปฏิบัติการของทางไปรษณีย์ 15 บาท + ค่าธรรมเนียมรับประกัน 500 บาทละ 5 บาท ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรับประกันวงเงิน 5000 บาท ก็จะเสียค่าธรรมเนียม 15 + 50 = 65 บาท ดังนั้นสมาชิกจะต้องแนบเงินสด 65 บาทพร้อมแจ้งความจำนงมากับพระเครื่อง ด้วยทุกครั้ง

-ทางการันตีพระขอชี้แจงความรับผิดชอบในขั้นตอน ** การส่งพระเครื่องมาตรวจสอบ ** ที่ สนง.การันตีพระทางพัสดุไปรษณีย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้
.....ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่เจ้าของพระเครื่องส่งพระเข้าระบบไปรษณีย์จนถึงก่อนที่ทาง สนง.การันตีพระจะรับพัสดุไปรษณีย์ เป็นความรับผิดชอบของทางไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่องผู้ส่ง หากมีการชำรุดของพัสดุไปรษณีย์ที่ส่งมากจนอาจจะเกิดความเสียหายต่อของในพัสดุไปรษณีย์นั้นๆ ทาง สนง.การันตีพระ อาจจะพิจารณาไม่รับพัสดุไปรษณีย์ชิ้นนั้นๆ และทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องทราบเพื่อรอรับพัสดุไปรษณีย์คืนต่อไป
.....ช่วงที่ 2 เริ่มเมื่อทาง สนง.การันตีพระ ได้รับพัสดุไปรษณีย์เข้า สนง.การันตีพระ แล้ว จนถึงกระทำการจัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์แทนเจ้าของพระเครื่อง เป็นความรับผิดชอบของทาง สนง.การันตีพระ ยกเว้น เมื่อพัสดุไปรษณีย์ที่ได้รับอยู่ในสภาพเรียบร้อยก็จริงแต่เมื่อเปิดพัสดุไปรษณีย์ออกดูพบว่าพระเครื่องชำรุดจากการบรรจุที่ไม่เรียบร้อยหรือไม่แน่นหนา ความเสียหายนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของพระเครื่อง ทั้งนี้ทาง สนง.การันตีพระ จะแจ้งให้ทางเจ้าของพระเครื่องได้รับทราบทันทีที่เปิดพบพระเครื่องชำรุดดังกล่าว และกรณีนี้หากทางเจ้าของพระเครื่องมีข้อข้องใจ สามารถแจ้งขอไฟล์รูปขณะเปิดกล่องพัสดุไปรษณีย์ทุกขั้นตอนได้
.....ช่วงที่ 3 เริ่มเมื่อที่ทำการไปรษณีย์รามอินทรารับพัสดุไปรษณีย์ เข้าระบบ ( โดย สนง.การันตีพระ จะดำเนินการบรรจุและนำส่งพระเครื่องแทนเจ้าของพระเครื่อง ) จนถึงก่อนที่ผู้รับจะเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของไปรษณีย์ต่อเจ้าของพระเครื่อง โดยทาง สนง.การันตีพระ จะเป็นผู้ประสานงานติดตามเรื่องให้จนแล้วเสร็จ
…..ระยะที่ 4 เมื่อทางผู้รับเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แล้ว ถือว่าผู้รับได้รับพระเครื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีผู้อื่นเซ็นรับพัสดุไปรษณีย์แทนก็ตาม

-กรณีที่สมาชิก ** ส่งพระเครื่องที่มีผู้ชนะการประมูลพระเครื่อง ** มาตรวจสอบก่อนการชำระเงินที่ สนง.การันตีพระ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
.....1.เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับการแจ้งจากผู้ชนะประมูลพระเครื่องว่าให้ส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนการโอนเงินค่าพระเครื่องนั้น ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งพระเครื่องมายัง สนง.การันตีพระ ด้วยตนเองที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 2 ตึกมงคล หรือทางพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS รับประกันวงเงินด้วยทุกครั้ง หากสมาชิกส่งพระเครื่องในพัสดุไปรษณีย์แบบ EMS ธรรมดา สมาชิกจะต้องยอมรับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากพัสดุไปรษณีย์ชำรุดหรือสูญหายขณะนำส่งทางไปรษณีย์ได้
.....2.หากผู้ชนะประมูลประสงค์ให้ทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระเครื่องคืนทางพัสดุไปรษณีย์ EMS ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมจัดส่งพระเครื่องคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาท ( เป็นค่าปฏิบัติการของทางไปรษณีย์ 15 บาท + ค่ารับประกันวงเงิน 185 บาท คุ้มครองความเสียหาย 18500 บาท ) ซึ่งค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 200 บาทนี้ ผู้ตั้งประมูลชำระ 100 บาท และ ผู้ชนะประมูลชำระ 100 บาท
.....3.หากมีการเสียหายในการจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ข้างต้น ทางเจ้าของพระเครื่องจะได้รับค่าชดเชยความเสียหาย 18500 บาทจากทางไปรษณีย์ ส่วนความเสียหายที่เหลืออยุ่หลังจากได้รับการชดเชยทั้งหมดทุกกรณีแล้ว อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะประมูลคนละครึ่งส่วน ( ส่วนขยายข้อความเพิ่มเติม ) ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง หรือผู้ชนะประมูลพระเครื่องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100 บาทนี้ ฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบหรือยอมรับความเสียหายกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือความเสียหายที่เหลืออยู่ หลังจากที่ได้รับการชดใช้ทั้งหมดแล้ว

-กรณีสมาชิกส่ง ** พระบูชา ** มาตรวจสอบยัง สนง.การันตีพระ และแจ้งให้ทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระบูชาคืนทางไปรษณีย์ EMS ทาง สนง.การันตีพระ จะคิดค่าธรรมเนียมจัดส่ง * พระบูชา * คืนทางไปรษณีย์ EMS อัตรา 200 บาท ต่อครั้ง + ค่าธรรมเนียมการรับประกันวงเงิน 100-200 บาท ( ตามแจ้ง / หากไม่แจ้งถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการส่งทางไปรษณีย์ได้)

-จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2553 เป็นต้นไป
-เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

โดยคุณ webmaster3 [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:11 น.]โดยคุณ ไม้มงคล (10947) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:24 น.] #31249 (1/82)
โดยคุณ k9cob (13474) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:28 น.] #31250 (2/82)

2.....


โดยคุณ sweetbee (547) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:29 น.] #31251 (3/82)

3


โดยคุณ nooing (24334) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:37 น.] #31252 (4/82)

4


โดยคุณ suriyan04 (3820) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:38 น.] #31253 (5/82)

ทราบ


โดยคุณ mpower (2233) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:49 น.] #31254 (6/82)

รับทราบครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ sitrayong (2362) [พ. 30 มิ.ย. 2553 - 23:49 น.] #31255 (7/82)
โดยคุณ กล้วยไข่ (