ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ # 2


- เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน
- จากกระทู้ การตั้งประมูลกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์การันตีพระ http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=820
- กระทู้ เปิดให้บริการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองของกรอบทอง http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=895
- กระทู้ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=896

- ดังนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ คือวันที่ 1 เม.ย. 2558 ท่านสมาชิกที่ตั้งประมูลพระเครื่องพร้อมกรอบทองหรือเสนอขายทองในเว็บไซต์ฯจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาข้างต้น ดังนี้

..... 1. กรอบทองหรือทองทั้งเก่า-ใหม่ หากตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองแล้ว สามารถขายพร้อมเอกสารระบุเปอร์เซ็นต์ทองได้ตามปกติทุกเปอร์เซ็นต์ทอง
..... 2. กรอบทองเก่าหรือพระเครื่องเลี่ยมทองเก่า หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผลการตรวจสอบกรอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองไม่ถึง 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องให้ส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาท โดยผู้ชนะประมูลสามารถลดจากเงินค่าพระเครื่องที่จะโอนได้ หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับพระเครื่องที่ชนะประมูลองค์นั้นๆได้ ( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))
..... 3. กรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนเสนอขาย ** เมื่อผู้ซื้อได้นำทองไปตรวจสอบแล้วพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ขายจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ซื้อดังนี้ ชดเชยค่าตรวจสอบทอง 500 บาท + ชดเชยค่าเสียหายเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเท่ากับ 75% ของราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณเยาวราชปัจจุบันและทองที่ตรวจสอบให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ ( กฏข้อที่ 5 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( ใหม่)) และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา
..... 4. การตั้งประมูลกรอบทองใหม่ หาก **ไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนตั้งประมูล ** เมื่อผู้ประมูลได้ประสงค์ให้ผู้ขายส่งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองที่สถาบันการันตีพระ ผู้ประมูลได้จะต้องโอนเงินค่ากรอบทอง + ค่าเข้าระบบ 100 บาท ( ปรับปรุงปี 2559 ) + ค่าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืนทางไปรษณีย์ EMS 100 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินแล้วจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าเข้าระบบ+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทองและค่าจัดส่งคืน 300 บาทมายังสถาบันการันตีพระ หากผลการตรวจสอบทองพบเปอร์เซ็นต์ทองต่ำกว่า 75% ผู้ตั้งประมูลจะต้องชดเชยส่วนลดจากเปอร์เซ็นต์ทองที่ต่ำลง ตามอัตราที่ต่ำลงไปจากทอง 75 เปอร์เซ็นต์ๆละ 25 บาทต่อกรัมโดยมีส่วนลดขั้นต่ำ 500 บาทพร้อมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทคืนผู้ชนะประมูล( ปรับปรุงปี 2559 ) หรือผู้ชนะประมูลสามารถปฏิเสธในการรับกรอบทองที่ชนะประมูลนั้นได้ โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องโดยเงินทั้งหมดคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังจากได้รับการปฏิเสธ ( ปรับปรุงเพิ่มเติมในกฏข้อที่ 7 ของการตั้งประมูลกรอบทอง ( เก่า ))และถูกพักการเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลตามกฏกติกา


- จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระ- ชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียดข้อที่ 4.กรณีตั้งประมูลขายกรอบทองบนกระดานประมูล ( 1/4/58 )

- จากกฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2558 http://www1.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=879
- ข้อที่ 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นทางเมล์บ๊อกซ์เท่านั้น และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการประมูลนั้นได้ ( เป็นคำติที่ไม่สามารถปรับปรุงตามกฏกติกาคำชม 400 คำชมได้ ) ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ http://www1.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php

- การตั้งประมูลกรอบทองให้ใช้กฏกติกาการประมูลพระเครื่อง 5000 บาทได้
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาไม่เกิน 5000 บาทให้โอนเงินค่ากรอบทอง+ค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท+ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืน 100 บาท รวมเป็น 300 บาทให้ผู้ตั้งประมูลก่อนตามรายละเอียดข้างต้น ( ปรับปรุง 14/1/59 )
- หากกรอบทองปิดประมูลราคาตั้งแต่ 5000 บาทขึ้นไป ให้ใช้สิทธิ์แจ้งตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทองก่อนการโอนเงินได้ แต่ต้องแจ้งภายใน 24 ชม หลังปิดประมูล โดยผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งกรอบทอง+ค่าธรรมเนียมเข้าระบบ 100 บาท + ค่าธรรมเนียมการตรวจเปอร์เซ็นต์ทอง 100 บาท + ค่าจัดส่งคืน 100 บาท รวมเป็น 300 บาทไปที่สถาบันการันตีพระ เหมือนชนะประมูลรายการประมูลพระเครื่องปกติ ( ปรับปรุง 14/1/59 )
- กรณีผลการตรวจสอบถูกต้องตามผู้ตั้งประมูลแจ้ง หากผู้ชนะประมูลปฏิเสธหรือไม่โอนเงิน ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งทองเข้าตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ทอง 300 บาทให้ผู้ตั้งประมูล ( ปรับปรุง 14/1/59 )

โดยคุณ webmaster3 [อ. 31 มี.ค. 2558 - 11:29 น.]โดยคุณ wichean15 (5448) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 11:45 น.] #51319 (1/32)

ยอดเยี่ยมครับ


โดยคุณ polsattahip (934) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 12:45 น.] #51320 (2/32)

ยอดเยี่ยมครับ สนับสนุน ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค


โดยคุณ bunpot (2745) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:52 น.] #51322 (3/32)
โดยคุณ RONADO (8791) [อ. 31 มี.ค. 2558 - 14:56 น.] #51323 (4/32)
โดยคุณ พรของแม่ (