ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : +++ น่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของนายกฯเมืองไทย +++

(N)
นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน น่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ชั้น ภายในเวลา 4 เดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธันวาคม 2554 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

20 มีนาคม 2555 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

6 เมษายน 2555 ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

โดยคุณ BCC-106 (434) (58.11.164.*) [06 Apr 12 18:46]โดยคุณ uthai08 (619) (58.11.234.*) [6 Apr 2012 18:47] #2192248 (1/33)

โดยคุณ tondrc (2297) (101.108.132.*) [6 Apr 2012 18:52] #2192252 (2/33)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ พระมหากรุณาธิคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.....

---------------------------------------

โดยคุณ ปฏิพัทธ์2539 (1014) (49.49.122.*) [6 Apr 2012 19:08] #2192285 (3/33)

โดยคุณ Somboon_skon (106) (115.87.86.*) [6 Apr 2012 19:07] #2192286 (4/33)
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และขอแสดงความยินดีกับนายกหญิงคนแรก " ในประวัติศาสตร์ " ไทยครับ

โดยคุณ ศรีกุญชร (1653) (61.90.90.*) [6 Apr 2012 19:31] #2192317 (5/33)

โดยคุณ junbangna (969)(1) (171.7.180.*) [6 Apr 2012 19:31] #2192321 (6/33)
-ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

โดยคุณ zoomzar (331)(2) (125.24.61.*) [6 Apr 2012 19:31] #2192322 (7/33)
นับเป็นมหามงคลที่สุดอันหาที่เปรียบมิได้ขอแสดงความยินดีกับนายกหญิง ครับ

โดยคุณ busayanampech (726) (115.87.157.*) [6 Apr 2012 19:48] #2192345 (8/33)

โดยคุณ PRAPAS-JATUKARM (4363) (125.27.64.*) [6 Apr 2012 20:05] #2192367 (9/33)

โดยคุณ พรวีชอ (1975) (125.26.35.*) [6 Apr 2012 20:09] #2192371 (10/33)

โดยคุณ นายเก้ (2406) (119.42.64.*) [6 Apr 2012 20:12] #2192375 (11/33)
ยินดีด้วยครับ ลูกน้องเป็นงานครับ

โดยคุณ เกียรตินิรันดร์ (1) (125.27.65.*) [6 Apr 2012 20:19] #2192381 (12/33)

โดยคุณ pupu-25 (4943)(8) (27.130.202.*) [6 Apr 2012 20:22] #2192389 (13/33)

โดยคุณ wattana09 (135) (125.24.84.*) [6 Apr 2012 20:24] #2192394 (14/33)

โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1405) (61.19.67.*) [6 Apr 2012 20:52] #2192452 (15/33)
-ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

โดยคุณ PRANKAUM (1086) (125.26.27.*) [6 Apr 2012 20:57] #2192464 (16/33)
ลำดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุด

(1) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย

(2) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก

(3) ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย

(4) ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก

(5) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

(6) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

(7) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

(8) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

(9) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

(10) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

(11) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

(12) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

(13) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

(14) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

(15) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ

(16) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

หมวด 2 ข้อ 11 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่กรณีดังนี้
ผมว่าน่าจะเข้าหลักเกณฑ์ข้อนี้ ...หรือเปล่าครับคุณอา !!!!! โปรดชี้แนะหลานด้วย

(3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ

หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและ

เป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชนหรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่

ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทำความดี

ความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร

***********************************************************
ข้อ 16 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) นายกรัฐมนตรี สำหรับรัฐมนตรี
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำสภาผู้แทนราษฎร
(3) ประธานวุฒิสภา สำหรับสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำวุฒิสภา
(4) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับข้าราชการการเมืองในสังกัด
(5) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(6) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภาสำหรับ
(ก) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในสังกัดแล้วแต่กรณี
(ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
(7) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่แล้วแต่กรณี
(8) หัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก (6) สำหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด
(9) คณะกรรมการตามข้อ 23 หรือข้อ 24 แล้วแต่กรณี สำหรับบุคคลตาม (1) ถึง (8) ข้างต้นและบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร

......................................................................................................................

ข้อ 23 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
(3) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ
(4) เลขาธิการพระราชวังหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(5) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


***********************************************************

ข้อ 27 เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 23 หรือข้อ 24 แล้วแต่กรณี พิจารณาเสร็จแล้ว

ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่

สมควรขอพระราชทานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระ

กรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

.............................................................................................

ด้วยภารกิจหน้าที่ ที่ผ่านมาที่ทุกท่านรับทราบถึงมหาอุทกภัย

นับเป็นมหามงคลที่สุดอันหาที่เปรียบมิได้

เป็นกำลังใจให้นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณนำพาประเทศชาติ

และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขทุกคนต่อไป

โดยคุณ BCC-106 (434) (58.11.164.*) [6 Apr 2012 21:28] #2192515 (17/33)
ผมก็ไม่ทราบครับ แต่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุว่าทรงพระราชกรุณาพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ครับ

โดยคุณ BCC-106 (434) (58.11.164.*) [6 Apr 2012 21:30] #2192516 (18/33)
มีข่าวลงใน ไทยรัฐออนไลน์ด้วยครับ

http://www.thairath.co.th/content/pol/251242

โดยคุณ ออสก้า99 (2098) (110.168.147.*) [6 Apr 2012 21:31] #2192517 (19/33)
พระผู้มีแต่ให้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุ ยิ่งยืนนาน

โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (411) (171.4.168.*) [6 Apr 2012 22:28] #2192596 (20/33)


(N)


ที่ดูอยู่ตอนนี้ครับ..........จะมีอะไรเป็นที่สุดในหัวใจ.........ของคนไทยอีกหรือเปล่าครับ

ตอนนี้ส่วนตัวผมว่าอาจจะเริ่มนิด ๆ แล้วครับ.....ตามกันต่อครับพี่ ๆ ที่เคารพทุกท่าน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.....ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า

โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (411) (171.4.168.*) [6 Apr 2012 22:41] #2192615 (21/33)


(N)
ศูนย์รวมดวงใจ.....ศูนย์รวมความศรัทธา........คือพระองค์ครับ....บรรพบุรุษของเราเป็นเยี่ยงนี้ขอรับ

ข้าพเจ้าและสหายแห่งข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใคร/สิ่งใด ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นเด็ดขาด..

พระพุทธเจ้าข้า....

โดยคุณ รักเบ๊นซ์ (411) (171.4.168.*) [6 Apr 2012 22:47] #2192627 (22/33)


(N)


ศูนย์รวมดวงใจ.....ศูนย์รวมความศรัทธา........คือพระองค์ครับ....บรรพบุรุษของเราเป็นเยี่ยงนี้ขอรับ

ข้าพเจ้าและสหายแห่งข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ใคร/สิ่งใด ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นเด็ดขาด..

พระพุทธเจ้าข้า....

โดยคุณ เปิดกรุ (413) (27.130.111.*) [7 Apr 2012 00:53] #2192698 (23/33)

โดยคุณ tinkk (2798) (124.122.23.*) [7 Apr 2012 05:03] #2192712 (24/33)
ผม....รัก......ใน.....หลวง.....ครับ

โดยคุณ worawitk (541) (203.130.145.*) [7 Apr 2012 07:12] #2192773 (25/33)


(N)


ในหลวงของเรา

โดยคุณ worawitk (541) (203.130.145.*) [7 Apr 2012 07:13] #2192774 (26/33)


(N)


ในหลวงของเรา

โดยคุณ worawitk (541) (203.130.145.*) [7 Apr 2012 07:13] #2192775 (27/33)


(N)


ในหลวงของเรา

โดยคุณ เซียนหัดส่อง (880) (115.67.128.*) [7 Apr 2012 08:23] #2192855 (28/33)


(N)
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้เรื่องเครื่องราช และพระบรมฉายาลักษณ์เก่าดีครับ ชอบ
ว่าแต่โกโบริแบบผม เรียกว่าชั้นไหน อ่ะบอกหน่อยครับต้นสังกัดขอให้เลยไม่รู้จริงๆครับ

โดยคุณ ผู้ใหญ่นก (47) (171.5.83.*) [7 Apr 2012 09:14] #2192939 (29/33)
เป็นสมชิก..สท หรือเปล่าครับ ! ถ้าเป็น สท.ต้องเป็น2สมัยขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการให้เราเองครับ

โดยคุณ PRANKAUM (1086) (113.53.73.*) [7 Apr 2012 09:35] #2192951 (30/33)
สวัสดีครับท่านเซียนหัดส่อง !! หล่อเหมือนโกโบริจริง ๆ เห็น (( ท )) น่าจะอยู่ท้องถิ่นนะครับ


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการสรุปโดยย่อ ดังนี้

- ระดับ 1 + 2 5 ปี ขอ บ.ม. (เริ่มขอ)

- ระดับ 2 5 ปี ขอ บ.ช.

- ระดับ 3(4) ขอ จ.ม. (เริ่มขอ)

- ระดับ 3 (และหรือ4 ) 5 ปี ขอ จ.ช.

- ระดับ 5(6) ขอ ต.ม. (เริ่มขอ)

- ระดับ 5 (และหรือ6 ) 5 ปี ขอ ต.ช.

- ระดับ 7(8) ขอ ท.ม. (เริ่มขอ)

- ระดับ 7 (และหรือ8 ) 5 ปี ขอ ท.ช.

* มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 5 ปี นับแต่วันเริ่มรับราชการ

ถึงวันที่ 6 ตุลาคมของปีที่ขอ

* ขอปีติดกันไม่ได้ ยกเว้น กรณีเกษียณอายุปีใดขอในปีที่เกษียณได้

***********************************************************

ชั้นสายสะพาย ระดับ 8 - เงินเดือน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0717/ ว 84 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 ขอ ป.ม.

- ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา

- ได้ ท.ช. มา 5 ปีบริบูรณ์

- ขอปีที่เกษียณ หรือก่อนเกษียณ

ระดับ 9 - ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม.

- ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.

- ได้ ป.ช. 5 ปี ขอ ม.ว.ม.

- ปีที่เกษียณขอเพิ่มอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. (ขอปีติดกันได้)

ระดับ 10 - ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.

- ได้ ป.ช. 3 ปี ขอ ม.ว.ม.

- ได้ ม.ว.ม. 5 ปี ขอ ม.ป.ช.

- ปีที่เกษียณขอเพิ่มอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม.

ระดับ 11 - ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.

- ได้ ป.ช. 3 ปี ขอ ม.ว.ม.

- ได้ ม.ว.ม. 3 ปี ขอ ม.ป.ช.

- ปีที่เกษียณขอเพิ่มอีก 1 ชั้นตรา (ขอปีติดกันได้)

..................................................................................................................

แต่ถ้าเป็นข้าราชการการเมืองต้องถามท่านผู้ใหญ่นกครับชัวร์กว่า

พอ ๆกับรูปน้องหนูน่ารักนั้นแหละ 555+++ ( ติดตามเสมอ ฮ่า ๆ )

เป็นสมาชิก..สท หรือเปล่าครับ ! ถ้าเป็น สท.ต้องเป็น 2 สมัยขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์โดยคุณ เซียนหัดส่อง (880) (113.53.85.*) [7 Apr 2012 15:42] #2193303 (31/33)
รับราชการครับตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดเทศบาลครับ ไม่ได้เป็น สท.ครับบารมีไม่ถึง

โดยคุณ สิทธิโชติ (260) (58.8.219.*) [7 Apr 2012 18:32] #2193428 (32/33)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ พระมหากรุณาธิคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.....

โดยคุณ master_t (668) (125.24.23.*) [9 Apr 2012 19:36] #2195969 (33/33)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.....

!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!Copyright ©G-PRA.COM