ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : +++ น่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของนายกฯเมืองไทย +++

(N)
นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน น่าจะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ชั้น ภายในเวลา 4 เดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณ

5 ธันวาคม 2554 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

20 มีนาคม 2555 ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

6 เมษายน 2555 ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

โดยคุณ BCC-106 (434) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 18:46 น.]โดยคุณ uthai08 (619) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 18:47 น.] #2192248 (1/33)

โดยคุณ tondrc (2297) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 18:52 น.] #2192252 (2/33)
เหนือสิ่งอื่นใดคือ พระมหากรุณาธิคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.....

---------------------------------------

โดยคุณ ปฏิพัทธ์2539 (1032) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 19:08 น.] #2192285 (3/33)

โดยคุณ Somboon_skon (112) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 19:07 น.] #2192286 (4/33)
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น และขอแสดงความยินดีกับนายกหญิงคนแรก " ในประวัติศาสตร์ " ไทยครับ

โดยคุณ ศรีกุญชร (1764) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 19:31 น.] #2192317 (5/33)

โดยคุณ junbangna (984)(1) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 19:31 น.] #2192321 (6/33)
-ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

โดยคุณ zoomzar (331)(2) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 19:31 น.] #2192322 (7/33)
นับเป็นมหามงคลที่สุดอันหาที่เปรียบมิได้ขอแสดงความยินดีกับนายกหญิง ครับ

โดยคุณ busayanampech (726) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 19:48 น.] #2192345 (8/33)

โดยคุณ PRAPAS-JATUKARM (4365) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:05 น.] #2192367 (9/33)

โดยคุณ พรวีชอ (1976) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:09 น.] #2192371 (10/33)

โดยคุณ นายเก้ (2448) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:12 น.] #2192375 (11/33)
ยินดีด้วยครับ ลูกน้องเป็นงานครับ

โดยคุณ เกียรตินิรันดร์ (1) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:19 น.] #2192381 (12/33)

โดยคุณ pupu-25 (4943)(8) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:22 น.] #2192389 (13/33)

โดยคุณ wattana09 (138) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:24 น.] #2192394 (14/33)

โดยคุณ มดเอ็กซ์ (1507) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:52 น.] #2192452 (15/33)
-ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

โดยคุณ PRANKAUM (1139) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 20:57 น.] #2192464 (16/33)
ลำดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุด

(1) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย

(2) ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก

(3) ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย

(4) ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก

(5) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

(6) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

(7) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

(8) ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

(9) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

(10) ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก

(11) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

(12) ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

(13) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

(14) ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

(15) ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ และ

(16) ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

หมวด 2 ข้อ 11 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะเสนอปีติดกันมิได้ เว้นแต่กรณีดังนี้
ผมว่าน่าจะเข้าหลักเกณฑ์ข้อนี้ ...หรือเปล่าครับคุณอา !!!!! โปรดชี้แนะหลานด้วย

(3) เป็นการขอพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบดีเด่น กล่าวคือ ปฏิบัติ

หน้าที่ฝ่าอันตรายหรือปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งและ

เป็นผลดีแก่ราชการหรือสาธารณชนหรือคิดค้นสิ่งหรือวิธีการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่

ประเทศชาติได้เป็นผลสำเร็จ โดยให้ระบุความดีความชอบให้เห็นเด่นชัดว่า ได้กระทำความดี

ความชอบอันเป็นประโยชน์ยิ่งประการใด เมื่อใด และได้ผลดีอย่างไร

***********************************************************
ข้อ 16 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(1) นายกรัฐมนตรี สำหรับรัฐมนตรี
(2) ประธานสภาผู้แทนราษฎร สำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำสภาผู้แทนราษฎร
(3) ประธานวุฒิสภา สำหรับสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองประจำวุฒิสภา
(4) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับข้าราชการการเมืองในสังกัด
(5) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร
(6) ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง หัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภาสำหรับ
(ก) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ พนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกันในสังกัดแล้วแต่กรณี
(ข) คู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทาน
(7) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกรุงเทพมหานคร สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่แล้วแต่กรณี
(8) หัวหน้าหน่วยงานอื่นนอกจาก (6) สำหรับบุคคลหรือพนักงานในสังกัด
(9) คณะกรรมการตามข้อ 23 หรือข้อ 24 แล้วแต่กรณี สำหรับบุคคลตาม (1) ถึง (8) ข้างต้นและบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร

......................................................................................................................

ข้อ 23 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
(3) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 5 คน เป็นกรรมการ
(4) เลขาธิการพระราชวังหรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(5) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
(6) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


***********************************************************

ข้อ 27 เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 23 หรือข้อ 24 แล้วแต่กรณี พิจารณาเสร็จแล้ว

ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อบุคคลพร้อมทั้งชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่

สมควรขอพระราชทานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้สำนัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระ

กรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

.............................................................................................

ด้วยภารกิจหน้าที่ ที่ผ่านมาที่ทุกท่านรับทราบถึงมหาอุทกภัย

นับเป็นมหามงคลที่สุดอันหาที่เปรียบมิได้

เป็นกำลังใจให้นายกฯ ปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณนำพาประเทศชาติ

และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขทุกคนต่อไป

โดยคุณ BCC-106 (434) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 21:28 น.] #2192515 (17/33)
ผมก็ไม่ทราบครับ แต่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ระบุว่าทรงพระราชกรุณาพระราชทานเป็นกรณีพิเศษ ครับ

โดยคุณ BCC-106 (434) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 21:30 น.] #2192516 (18/33)
มีข่าวลงใน ไทยรัฐออนไลน์ด้วยครับ

http://www.thairath.co.th/content/pol/251242

โดยคุณ ออสก้า99 (2204) [ศ. 06 เม.ย. 2555 - 21:31 น.] #2192517 (19/33)