ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2554


1.สมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอมซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
--- สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
--- เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
--- จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 7 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ เมื่อพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบจำนวน 300 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 300 บาทจากค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- จะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานสากล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตาม มาตรฐานสากลจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของ สนง.การันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูล หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
--- ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม จะพิจารณาพักการตั้งประมูลหรือการใช้งานสมาชิกท่านนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
--- กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุก กรณี
--- ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องอย่างน้อย 1 สัปดาห์
--- *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิก ทั่วไปตลอดไป
--- *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง ในอัตรา 500 บาท / ครั้ง ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451

3.การประมูล
--- ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะฟ้องด้วยความผิดปกติบนหน้า รายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืน ยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลพร้อมรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สนง.การันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิก ภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ สมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัต เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 3000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการ ประมูลนั้นได้ โดยผู้ชนะการประมูลควรส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายัง สนง.การันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สนง.การันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชา 200 บาท ) และค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 200 บาท ( คิดเฉพาะออกผลแท้-เก๊ หากไม่ออกผลจะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ หากเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรฯหรือไม่ทราบที่จะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปอง การันตีพระ 100 บาท ) รวมเป็น 300 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 400 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สนง.การันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น )
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
--- กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 3000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 200 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 200 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สนง.การันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสนง.การันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523
--- ในกรณีที่ผุ้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายัง สนง.การันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/auction/
--- สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน
---ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote ) ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494

10.บัตรรับรองพระเครื่อง
-ทาง.การันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
-.ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
-.ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง * ฟรี *
-. ทางการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

11.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทาง.การันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

12.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
---ในกรณีที่ทาง สนง.การันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทาง สนง.การันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่อง องค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สนง.การันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สนง.การันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
---หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทาง สนง.การันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สนง.การันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่าต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน ที่เช่าบุชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่า บูชามายัง สนง.การันตีพระ เพือที่ทางการันตีพระจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชาต่อไป
---เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สนง.การันตีพระออกให้กับสมาชิกโดยไม่มีค่าตรวจสอบพระเครื่อง ดังนั้นทาง สนง.การันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระ เครื่ององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทาง สนง.การันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- หากทางสนง.การันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง (ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทาง สนง.การันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทาง สนง.การันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง (ผู้ขาย) ยินดีให้ทาง สนง.การันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

13.** ห้าม ** เข้าร่วมประมูลรายการที่แจ้งยกเลิกแล้ว รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

14.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

15.กระดานเสนอขายพระเครื่อง ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรอง บุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

16.ค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=589

17.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

18. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

19.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ***

โดยคุณ webmaster1 [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:25 น.]โดยคุณ เอกบุรุษ (2.6K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:26 น.] #35466 (1/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ nund_ (459) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:29 น.] #35471 (2/126)

ครับ


โดยคุณ suriyan04 (3.8K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:29 น.] #35472 (3/126)
โดยคุณ bunpot (3.5K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:35 น.] #35476 (4/126)
โดยคุณ BankHiWay (7.2K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:35 น.] #35477 (5/126)~^__^~


โดยคุณ อาศิรา (2.5K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:41 น.] #35480 (6/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ jumanji (2.2K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:44 น.] #35483 (7/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ amata482 (1.9K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:45 น.] #35484 (8/126)

ขออ่านก่อนนะครับ


โดยคุณ tookatun (4.3K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 11:48 น.] #35487 (9/126)

รับทราบและชัดเจนครับ
โดยคุณ bangbai (3.9K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 12:13 น.] #35494 (10/126)
โดยคุณ arnakornda (1K)(10) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 12:35 น.] #35500 (11/126)

ครับ รับทราบครับ


โดยคุณ ตระกูลทอง (1.8K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 12:38 น.] #35502 (12/126)

รับทราบและชัดเจนครับ
โดยคุณ pusit (1.7K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 12:43 น.] #35504 (13/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ petro (1.1K)(1) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 12:46 น.] #35505 (14/126)

goodๆ


โดยคุณ ศิษพ่อมุ่ย (4.5K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 13:04 น.] #35509 (15/126)

รับทราบ - ไม่รับทราบ ก็ต้องปฏิบัติน่ะครับ พี่....................น้อง


โดยคุณ Noomjj (1K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 13:06 น.] #35510 (16/126)รับทราบครับ


โดยคุณ ton-Leamfran (1.2K)(3) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 13:15 น.] #35511 (17/126)

รับทราบครับ.....


โดยคุณ ekk_mark (239) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 13:41 น.] #35522 (18/126)
โดยคุณ pra_yai (1.4K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 13:50 น.] #35525 (19/126)

''''''''''''''''งง งง งง งง งง งง งง งง'''''''''''''''''''''''''''''

ใครมาทำตารางสรุปให้ดูหน่อยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง


โดยคุณ nokee (1.3K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 13:52 น.] #35526 (20/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ เมฆินทร์ (2K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 14:00 น.] #35529 (21/126)ตามน้ำครับ


โดยคุณ nokchaiyo (3.6K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 14:08 น.] #35531 (22/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ newning (7.7K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 14:10 น.] #35532 (23/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ pui_l (1.2K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 15:33 น.] #35549 (24/126)~^__^~

โดยคุณ putti (238) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 16:34 น.] #35555 (25/126)
โดยคุณ น้ำมนต์53 (114) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 16:37 น.] #35557 (26/126)

ดี


โดยคุณ tuk357 (638) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 17:27 น.] #35561 (27/126)

จะขูดเลือด ขูดเนื้อ กันไปถึงไหน

เตรียมหาบ้านใหม่กันได้แล้ว เพื่อนๆ

https://www.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2554.php
โดยคุณ Ronado (10.1K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 17:53 น.] #35565 (28/126)
โดยคุณ master_t (788) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 18:45 น.] #35578 (29/126)พี่ผู้จัดการครับ พี่เท่านั้นครับที่จะสามารถอธิบาย ข้อ6 ว่าต้องส่งเงินไปเท่าไรแน่เวลาส่งออกบัตร อ่านแล้วงงเต๊กเลยครับ 1องค์คือ300หรือ400กันแน่ครับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับพี่โดยคุณ หมูตุ๊ง (1.8K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 19:03 น.] #35580 (30/126)
โดยคุณ FIRSTFIAT (358) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 21:15 น.] #35597 (31/126)

แล้วจะมีอะไรเพิ่มอีีกไหมเนีย คนตั้งประมูล จะไม่ไหวแล้วคราบๆๆๆๆๆๆๆ


โดยคุณ yaliver (1K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 21:51 น.] #35603 (32/126)

รับทราบครับเจ้านายยยยยยยยยยยยยยยโดยคุณ sabydna (1.3K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 21:54 น.] #35604 (33/126)
โดยคุณ มังกรเก้าลาย (161) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 21:54 น.] #35605 (34/126)

รับทราบครับผม


โดยคุณ pong9 (245)(3) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 21:59 น.] #35606 (35/126)

**เมื่อคืน "อาเซนอล"ชนะ3-1ตามน้ำเช่นกันครับบบบบบโดยคุณ highway (1.3K) [อ. 28 ธ.ค. 2553 - 22:13 น.] #35609 (36/126)
โดยคุณ น้อยปทุมธานี (947)(1) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 00:06 น.] #35621 (37/126)รับทราบครับ


โดยคุณ รินน้องรัน (270)(2) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 01:52 น.] #35625 (38/126)
โดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2.5K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 03:50 น.] #35627 (39/126)อ่านจนตาลาย
แล้วผมเข้าใจถูกไหมเนี่ย
โดยคุณ Hopeman (1.8K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 08:27 น.] #35632 (40/126)

ใช่ราคานี้เปล่างง ครับ


โดยคุณ ต้อตาพระยา (539) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 08:45 น.] #35633 (41/126)

รับทราบครับโดยคุณ น้อยปทุมธานี (947)(1) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 09:12 น.] #35635 (42/126)

โดยคุณ twc661 (2.7K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 10:07 น.] #35640 (43/126)

รับบัตรรับรองอย่างเดียว ไม่รับใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 200 บาท ได้ป่ะ


โดยคุณ thongkum (2.1K)(1) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 11:16 น.] #35645 (44/126)
โดยคุณ วาสนา (9.4K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 11:19 น.] #35646 (45/126)


โดยคุณ chatawan (107)(1) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 12:03 น.] #35649 (46/126)
โดยคุณ หนุ่ยเพชรบุรี (5.1K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 13:07 น.] #35654 (47/126)
โดยคุณ คอปแมน (44.2K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 14:32 น.] #35659 (48/126)

ยินดีปฏิบัติตามกฏเพื่อลดความขัดแย้งทุกประการ


โดยคุณ วศินเวทย์ (361) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 16:40 น.] #35668 (49/126)

ขอให้ทางเว็บฯทบทวนให้ดีๆด้วยนะครับ ว่างานจะเยอะขึ้นหรือลดลง ขอบคุณครับ


โดยคุณ ฐิติวัสส์ (645) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 20:18 น.] #35680 (50/126)

รับทราบครับ เป็นกฏเกณฑ์ที่ดีมาก ๆ ครับ


โดยคุณ nuadpaknam (1.1K) [พ. 29 ธ.ค. 2553 - 22:46 น.] #35687 (51/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ sarapatpra (1.4K) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 09:34 น.] #35703 (52/126)

https://www.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2554.php

ตั้งประมูลกระทู้ละ 5 บาท ครับท่าน ยังไม่รู้ว่าต้องลงกี่รอบจะขายได้

แพงไปนะครับท่านเว็บฯ ขายพระหลักพันหลักหมื่นไม่เท่าไหร่ ส่วนพระหลักร้อยแย่ๆ
โดยคุณ หูยาว (832)(1) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 15:50 น.] #35726 (53/126)

รับทราบครับโดยคุณ ชิคาปู (392) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 15:57 น.] #35727 (54/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ pjanon (4.3K)(1) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 17:12 น.] #35730 (55/126)

ต้นทุนเพิ่มอีกแล้ว ทำงัยดีหน้อ (ทำใจ)
ทุกอย่างที่ธรรมชาติสร้างมา จะต้องมีจุดสมดุลย์
เมื่อมีอะไรมากระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มันจะปรับสภาพสมดุลย์ของมันเองในที่สุด
มีได้ก็ต้องมีเสีย มีพอใจก็ต้องมีไม่พอใจ งานนี้มีก็มีผู้เกี่ยวข้องแค่ 3 ฝ่าย ผู้ซื้อ ผู้ขาย และ สื่อกลาง
ฝ่านไหนได้ ฝ่ายไหนเสีย ฝ่ายไหนพอใจ ฝ่ายไหนไม่พอใจ พิจารณากันเองครับ
และในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ สมาชิกทุกท่าน และทีมงานจีพระ ทำแต่ความดีจะได้มีแต่ความสุขตลอดไปครับ


โดยคุณ sodaaui (373)(1) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 17:42 น.] #35731 (56/126)
โดยคุณ ท่านเปา (1.7K) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 18:42 น.] #35735 (57/126)

รับทราบครับ และถือปฎิบัติตามกฎครับ


โดยคุณ jcainfo (5.9K) [พฤ. 30 ธ.ค. 2553 - 19:57 น.] #35737 (58/126)

ราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้น จะทำให้ volume ลดลง ...


โดยคุณ rawatn (902) [ศ. 31 ธ.ค. 2553 - 05:54 น.] #35748 (59/126)

ตายเกลื่อน ขอบอก
โดยคุณ NERAMIT (2.5K) [ศ. 31 ธ.ค. 2553 - 13:36 น.] #35757 (60/126)รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ ลิ้นจี่ (683)(1) [ศ. 31 ธ.ค. 2553 - 13:47 น.] #35758 (61/126)555 คำติ 3 ครั้ง ถูกพักการใช้งาน ปีนี้ผมโดนไป 1 ถ้าอีกปี 2 ปี ผมโดนอีก 2 รวมเป็น 3 ก็ต้องถูกพักใช่ไหมครับ ทำไมไม่กำหนดเวลาแบบการถูก Stop ด้วยครับ โดนติข้ามปียังถูกพักการใช้งานอีกผมว่าไม่เข้าท่านะครับฝากท่านเวปมาสเตอร์ช่วยพิจารณาด้วยครับ ถ้าแก้ไขไม่ได้ผมก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าโดนอีก 2 คำติจากคนไร้น้ำใจก็จะเลิกเล่นเวปนี้เหมือนกันครับผม 555 เอิ้ก ๆๆ


โดยคุณ หมูตุ๊ง (1.8K) [ศ. 31 ธ.ค. 2553 - 15:43 น.] #35760 (62/126)

ทราบแต่ไม่รับครับ รับไม่ได้จริงๆโดยคุณ มัชฌิมภูมิ (3.3K) [ศ. 31 ธ.ค. 2553 - 19:55 น.] #35765 (63/126)

โปรดเห็นสมาชิกที่เล่นพระย่อยอย่างผม และเพื่อนสมาชิกอีกหลายชีวิตที่เล่นพระย่อยเหมือนกัน (ผมเชื่อว่าตัวเลขน่าจะเกิน ๖๐ % ของสมาชิกทั้งหมด ) ด้วยเถอะครับ ท่านเจ้าของ บ.จีพระ
กรุณาทบทวนประเด็น Hot ๆ (อัตราค่าธรรมเนียมตั้งประมูล ปี ๕๔) ด้วยครับ
ผมว่าอัตรา ฯ ปี ๕๓ น่าจะ WIN- WIN ทุกฝ่ายครับ
ด้วยความเคารพ...สาธุ...สาธุโดยคุณ tuk357 (638) [ศ. 31 ธ.ค. 2553 - 23:39 น.] #35772 (64/126)

เว็ปปรับราคาตั้งประมูล เป็นรายการละ 5บาท

สมมุติ ตั้งประมูลวันละ 6รายการ
1วัน = 30บาท
1เดือน = 900บาท
1ปี = 10,800บาท


โดยคุณ lanna_1877 (233)(3) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 00:45 น.] #35773 (65/126)ว๊าวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พระบูชา 1 องค์ รวมค่าส่ง+ค่ากล่อง+ค่าส่งกลับ โดยประมาณ 600 บาท

สู๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด.ด.. ยอด....ดดดดดดดดดดดดดดด...... ตาเหล่เลยเรา ...ขอให้รวย ขอให้รวยๆๆๆๆๆๆ อิอิ


โดยคุณ A_ONPA (1K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 08:57 น.] #35775 (66/126)

นึกว่าอ่านประกาศ ศอฉ


โดยคุณ chaiyoyo (1.5K)(2) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 11:39 น.] #35778 (67/126)

ok ครับตามกฏทุกประการพี่น้อง


โดยคุณ WINDAY (1.1K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 12:44 น.] #35782 (68/126)

ค่าใช้จ่ายออกบัตรผมอยากให้ผู้ชนะออกดีกว่า ครับ หรือไม่งั้นก็ ออกคนละครึ่ง ก็ได้ครับ เพราะในเมื่อพระเราแท้อยู่แล้ว แล้วต้องออกบัตรอีก คนที่ได้ประโยชน์คือทางเวปอย่างเดียว นะครับ
แต่ถ้าพระเก๊ส่งไปออกบัตรยังไงผู้ตั้งประมูลก็ต้องออกค่าใช้จ่ายไปก่อนอยู่แล้วนี้ครับ ผู้ชนะประมูลก็ไม่เสียหายอะไร อย่างนี้น่าจะพอรับได้นะครับโดยคุณ ตุ๊ต๊ะ (2.5K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 14:40 น.] #35784 (69/126)

https://www.g-pra.com/contractrule.php

9.บัตรรับรองพระเครื่อง

9.1 ทาง.การันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
9.2 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
9.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง * ฟรี *
9.4 ทางการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488
9.2 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
ตกลงค่าเก็บข้อมูลเท่าไหร่แน่

9.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง * ฟรี *
ฟรีจริงเหรอ

โดยคุณ sestha (1.1K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 20:18 น.] #35791 (70/126)

เสมอภาคกันทุกคน ไม่มีลำเอียง


โดยคุณ prokont (1.5K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 22:12 น.] #35795 (71/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ ดอนแพร่ (300) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 22:19 น.] #35796 (72/126)

ทราบรับปฏิบัติ..ครับผม..!!!!!


โดยคุณ BLEKHONSIR (0) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 22:50 น.] #35797 (73/126)รับทราบคร๊าบบบ


โดยคุณ นับดาว (1.1K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 23:04 น.] #35798 (74/126)


โดยคุณ มดเอ็กซ์ (2.1K) [ส. 01 ม.ค. 2554 - 23:57 น.] #35799 (75/126)
โดยคุณ nap_mtl (1.6K) [อา. 02 ม.ค. 2554 - 18:12 น.] #35809 (76/126)ทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้อง แต่จะเป็นในทางไหนก้อต้องทำใจทั้งนั้นแหละครับ


โดยคุณ ตรีรัตน์ (303) [อา. 02 ม.ค. 2554 - 20:25 น.] #35811 (77/126)

คร๊าบบบบบบบบบบบบบบ


โดยคุณ pusook66 (4.3K) [อา. 02 ม.ค. 2554 - 21:02 น.] #35813 (78/126)

รับทราบและพร้อมปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดครับผม


โดยคุณ kitty2010 (10) [อา. 02 ม.ค. 2554 - 22:32 น.] #35816 (79/126)
ไปดีกว่า...ไม่อยากมีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียว

โดยคุณ three (613) [อา. 02 ม.ค. 2554 - 22:57 น.] #35817 (80/126)https://www.g-pra.com/Fee/Auc_fee_2554.php
น่าจะเห็นใจกันบ้างนะครับ น่าจะคิดถึงคนที่ตั้งของราคาหลักร้อยแล้วได้กำไรหลักสิบมั่งนะครับบางรายการต้องลงไม่รู้กี่รอบกว่าจะขายออก ผมทางทางเวปขึ้นราคาในการตั้งประมูลมากไปหน่อยครับ รับไปพิจารณาหน่อยก้อดีนะครับ ขึ้นทีนึงไม่รู้กี่100% ผมว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมนะครับ


โดยคุณ IamBuddhist (1.1K) [จ. 03 ม.ค. 2554 - 11:21 น.] #35824 (81/126)

รวยเละ....


โดยคุณ phipops (2.5K) [จ. 03 ม.ค. 2554 - 14:04 น.] #35832 (82/126)รับทราบครับ..........


โดยคุณ bunhave (5.6K) [จ. 03 ม.ค. 2554 - 16:04 น.] #35835 (83/126)

คิดง่ายง่ายแค่ลงขายครั้งละ 5 บาท ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่า
ย้ายบ้านดีกว่า เพื่อนๆมีบ้านหลังใหม่ดีๆ แนะนำด้วยครับ


โดยคุณ แต๊ก_พิชัย (1.1K) [จ. 03 ม.ค. 2554 - 19:36 น.] #35838 (84/126)

ดู่ดู้ดู.....ดูเธอทำ.....ทำไมถึงทำกับฉันได้............


โดยคุณ zerberus (420) [อ. 04 ม.ค. 2554 - 12:31 น.] #35855 (85/126)

จะรวยกันไปถึงไหนครับพี่น้อง เห็นใจคนเล่นพระย่อยด้วยครับบบบบบ


โดยคุณ เด็กลพบุรี (1.2K) [อ. 04 ม.ค. 2554 - 16:34 น.] #35862 (86/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ บอยบ้านหม้อ (2.1K) [อ. 04 ม.ค. 2554 - 23:55 น.] #35874 (87/126)รับกรรมครับพี่น้อง


โดยคุณ ป๊อดนันทโก (231) [พ. 05 ม.ค. 2554 - 00:31 น.] #35875 (88/126)

หลักการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการ..นั่นคือ ประสบปัญหาขาดทุน
หรือ..มีต้นทุนเพิ่ม ไม่สามารถแบกรับภาระต่อไปได้..
แต่กรณีนี้..ผมว่า จีพระยังไม่น่าถึงจุดนั้นนะครับ
และ...ถ้าต้องปรับขึ้นราคา..ในแง่จิตวิทยา ควรมีอะไรที่เป็นสิ่งตอบแทน
คืนต่อลูกค้าบ้าง...แต่ถ้าไม่มีอะไรให้..แต่ขึ้นราคาดื้อๆแบบนี้
ผมว่าสมาชิกหลายท่านคงเสียขวัญเหมือนกัน..โดยเฉพาะท่านที่ขายพระ
ไม่แพง ซึ่งสมาชิกเหล่านี้ถือเป็นสีสรรที่สำคัญของเวบพระ...
เพราะนักสะสมมือใหม่(ผู้ซื้อ) ส่วนมากจะเริ่มจากพระราคาเบาๆไปหาหนัก
ถ้าไม่มีพระหลักร้อยต้นๆ เพราะผู้ขายไม่อยากขาย(เพราะกำไรบางครั้งแค่หลักสิบ)
แล้วคนซื้อ...ก็จะไม่มีพระย่อยให้ซื้อ..ทีนี้แหละ..ความเงียบเหงาจะมาเยือน
ยิ่งการส่งพระตรวจสอบออกบัตร...ครั้งละ 300-400 บาท..ผมว่า..แพงไป
ก็ขอติติงในฐานะสมาชิกใหม่คนหนึ่ง...เท่านั้นแหละครับ!!!!!


โดยคุณ หน้าหวาน (3.1K) [พ. 05 ม.ค. 2554 - 19:36 น.] #35934 (89/126)

รบกวน ทางผู้บริหาร เจ้าของเวปการันตรีพระ ทบทวน และหา ข้อเสนอแนะนำใหม่ ดีกว่าครับ ดูจากรายละเอียดแล้ว มีคนไม่เห็นด้วยอย่างมากครับ ราคาค่อนข้างจะสูง เลยทีเดียวครับ
ท่าน ช่วยกันแก้ไข ให้ของขวัญ ปีใหม่ สำหรับ สมาชิกที่ รัก บ.การันตรีพระดอทคอม
กระผม หน้าหวาน ก็อยู่ในเวป นี้มา นาน พอสมควร น่าเห็นใจ กับพระ ย่อย ๆ
***ปรับปรุง ทบทวนอีกครั้งครับ ไหว้ด้วยจิตที่เคารพ ***
***ปรับปรุง ทบทวนอีกครั้งครับ ไหว้ด้วยจิตที่เคารพ ***
***ปรับปรุง ทบทวนอีกครั้งครับ ไหว้ด้วยจิตที่เคารพ ***โดยคุณ A_Surachai (1.8K) [พฤ. 06 ม.ค. 2554 - 19:20 น.] #35985 (90/126)

รับทราบครับ


โดยคุณ chanapai (5.8K) [ศ. 07 ม.ค. 2554 - 23:39 น.] #36010 (91/126)

ส่งพระตรวจสอบออกบัตร...ครั้งละ 300-400 บาท..ผมว่า..แพงไป ครับ ส่งประกวดดีก่า 5555 เท่กว่ากันเยอเลย


โดยคุณ nanpon (410) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 01:03 น.] #36013 (92/126)

แพงจริงๆ บ่อยครั้งที่เก็บพระย่อย แท้ไม่แท้ก็ไม่รู้แต่ศรัทธาท่าน ได้แต่ภาวนาท่านให้แท้ ไม่ต้องมาบอกว่าก็หัดดูเองสิ ก็หัดอยู่นี่ไง! พระ2-300ส่งเช็ค400 oh my god! อย่างน้อยก็มีบันไดราคาหน่อยก็ยังดีเช่น พระ2-300ส่งเช็ค100 พระ5-1000ส่งเช็ค200 พระ1001-2000ส่งเช็ค300พระ2001ขึ้นไปส่งเช็ค400 ถ้าทำแบบนี้ได้โดยเฉลี่ยน่าจะมีคนส่งตรวจมากขึ้นด้วยซ้ำ คนเล่นพระย่อยก็อยากเช็คเพื่อเก็บพระแท้เหมือนกันนะคะ อนึ่งผู้รู้ทั้งหลายถ้าท่านดูขาดก็ควรเข้ามาโหวตด้วยว่าแท้ไม่แท้ เพื่อประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาเช่าหา ลูกค้าก็เหมือนห่านไข่ทองคำ ถ้ามีชีวิตอยู่ก็ออกไข่ทองคำให้ท่านเรื่อยๆ ถ้าท่านเป็นกันเอง เก่งกันเอง ก็เหมือนท่านเก็บไข่ทองคำอย่างเดียวแต่ไม่ให้อาหารมันต่อไปก็คงจะไม่มีห่านที่ไหนมาออกไข่ให้ท่านแน่นอน น้ำทำให้เรือลอยได้ก็จมเรือได้นะคะ ด้วยความเคารพความคิดเห็นทุกท่านคะ.


โดยคุณ ต๋องไตรมิตร (3K) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 06:39 น.] #36014 (93/126)

ค่าตั้งกระทู้ละ 5 บาท ขายไม่ได้ลงใหม่เป็น 10 บาท
อวสานพระหลักร้อยสำหรับเวปนี้

พระดี..พระดัง..พระท้องถิ่น.....ตายหยั่งเขียด

ท่านที่จะหาพระถูก..ของฟลุ๊ค....สงสัยต้องไปหาเวปอื่นละมังครับ

ลูกค้าหายหมดเลยครับทำแบบนี้


โดยคุณ lomlopburi (2.2K) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 09:04 น.] #36017 (94/126)

เฮย....ลงสัยจะเหนื่อยแล้วเรา..สมาชิกรายย่อย..ที่ต้องอาสัยการส่งพระตรวจสอบ..


โดยคุณ kaigreenline (5.8K) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 16:41 น.] #36026 (95/126)
โดยคุณ ถิ่นบูรพา (956)(1) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 17:48 น.] #36027 (96/126)

รับทราบครับ.... เก็บเงินค่าออกบัตรรับรอง เพิ่มก็ไม่ว่า แต่ขอให้ออกบัตรรับรองให้มีคุณภาพหน่อย สายไหนไม่เป็นก็อย่าออกมั่ว และอื่นๆ ค่าตั้งประมูลเพิ่มก็ดี แล้วเวปจะปรับปรุงหน้าเวปให้เหมือนเวปพระอันดับหนึ่งหรือเปล่า หรือเก็บแต่เงินเพิ่มอย่างเดียว ผมรวย คุณจะเป็นอย่างก็ชั่ง


โดยคุณ เด็กวิกสังกะสี (993) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 19:17 น.] #36028 (97/126)

NO-COMENT


โดยคุณ JumpKasin (753) [ส. 08 ม.ค. 2554 - 22:16 น.] #36030 (98/126)


หลายๆๆคำแนะนำดีมากครับ เห็นใจกันหน่อยครับพี่น้อง
ลูกย่อยอย่างเราตายแน่ ค่าออกบัตรผู้ตั้งประมูลคนละครึ่งกับผู้ชนะประมูลก็ดีนะครับ
โปรดพิจารณา จุกอีกแล้ว


โดยคุณ บัมบ้านหม้อ (4.3K)(3) [อ. 11 ม.ค. 2554 - 03:05 น.] #36055 (99/126)เวปนี้ คนซื้อ(บอก)ม่ายไหว คนขาย(บอก)จุก สงสัยจะไม่ไหวแล้ว ขึ้นกันทีขนาดนี้ ไม่แบ่งกันเดินเลยครับ อีกหน่อยสงสัยทางเวปคงต้องเดินคนเดียว เพราะคุณทำแบบนี้สมาชิกคงเดินไปกันคุณไม่ไหวนะครับ ไม่รู้ว่าจะบีบสมาชิกให้ตายไปถึงไหน อย่าลืมนะครับ เวปอยู่ได้ก้อเพราะสมาชิก หากสมาชิกไม่มี เวปก้ออยู่ไม่ได้เช่นกัน(น้ำทำให้เรือลอยได้ ก้อสามารถทำให้เรือจมได้เช่นกันนะครับ) หลักบริหารง่ายๆแค่นี้คิดกันไม่ได้ เงินไม่ว่าใครก้อก้ออยากได้นะครับ แต่ที่คุณกำลังทำอยู่ มันทุบหม้อข้าวตัวเองชัดๆ(เหอๆ) จะคิด จะทำอะไร ก้อน่าจะเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับ เฮ้อ!!!


โดยคุณ ชินพรรธน์ (2.1K) [อ. 11 ม.ค. 2554 - 15:10 น.] #36062 (100/126)

ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ
ผมตั้งประมูลพระ ทุนมา 3000 ปิดไป 3500 โดนค่าออกบัตร 300 บวกค่าส่งไปรษณีย์ 47 บาท
คงเหลือกำไรสุทธิ 163 บาท น้ำตาจะไหล

ผมว่าที่จริงค่าออกบัตรควรจะตกอยู่ที่ลูกค้ามากกว่านะครับ เนื่องจากการประมูลพระแต่ละครั้ง
ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจ และยินยอมที่จะเช่าไป ไม่ได้ถูกบังคับ เพราะลูกค้าอยากได้จึงเคาะครับ
เป็นแบบนี้ผมว่าคนขายจะไม่ไหวนะครับ เพราะต้องเข้าใจสถานะปัจจุบันของตลาดพระเครื่อง
คือเรื่องราคารู้กันหมด จะหาพระุถูกพระล่นมาขายให้ได้กำไรมากๆ เดี๋ยวนี้ยากแล้วครับ ราคาที่เอามาก็เบียดๆ กันทั้งนั้นครับ น่าจะเห็นใจกันบ้างนะครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ บัมบ้านหม้อ (4.3K)(3) [พ. 12 ม.ค. 2554 - 00:45 น.] #36072 (101/126)

ปีใหม่ปีนี้ ผมเปลี่ยนUserใหม่ครับ จาก บัมบ้านหม้อ เป็น กินGuจัง(เกาหลีกำลังแรง^^) แล้วกันนะครับ เพื่อตอบรับนโยบายเวปจ้า


โดยคุณ บอยบ้านหม้อ (2.1K) [พ. 12 ม.ค. 2554 - 00:47 น.] #36074 (102/126)

ส่วนผมขอเปลี่ยนUserใหม่ครับ จาก บอยบ้านหม้อ เป็น โดนจนโฮ (เกาหลีกำลังแรง^^) แล้วกันนะครับ เพื่อตอบรับนโยบายเวปจ้า


โดยคุณ แงซาย (732) [พฤ. 13 ม.ค. 2554 - 13:55 น.] #36102 (103/126)

ปีเก่าๆ ค่าเช็ค+ออกบัตร 150
ปีก่อน ค่าเช็ค+ออกบัตร= 200
ปี่ต่อมา ค่าเช็ค+ออกบัตร = 300
ปีนี้ ค่าเช็ค+ออกบัตร = 400
ปีต่อไป ค่าเช็ค+ออกบัตร = ? (มะกล้าคิด)

เพราะ% การขึ้น ขึ้นเร็วกว่าราคาทองซะอีก


โดยคุณ น้องใบข้าว (582) [พฤ. 13 ม.ค. 2554 - 14:12 น.] #36103 (104/126)

น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า การันตีพึ่ง.......


โดยคุณ เด็กตาคลี (967) [ศ. 14 ม.ค. 2554 - 09:22 น.] #36119 (105/126)

ใบรับรองผลเอาไปทำอะไรครับทำไมแพงจังตั้ง200 แผงพระที่เขารับเช็คพระองค์ละ50บาทก็ว่าบ้าแล้ว นี่จีเช็คครั้งละ200 ออกบัตร100 ค่าส่ง อีก100 ( ถ้าไปส่งเองก็ประมาณไม่เกิน30-40บาท/องค์)รวมเบ็ดเสร็จ400 ขึ้นจากเดิมองค์ละ 100 จีพระมีรายรับเพิ่มเป็นล้าน/ปี(ในกรณีย์มีพระส่งตรวจ 100องค์/วัน ถามว่ามอบอะไรกลับคืนให้กับสมาชิกบ้างครับ


โดยคุณ som_o (366)(1) [อา. 16 ม.ค. 2554 - 13:37 น.] #36134 (106/126)

สอบถามครับ...ถ้าสมมุติผมประมูลพระแล้วให้ทางทางเวบออกบัตรรับรองให้...แล้วถ้าพระไปส่งประกวดเค้าตีว่าไม่แท้...ทางเวบรับผิดชอบอะไรให้ด้วยหรือเปล่าครับ...เพราะค่าออกบัตรราคาเอาเรื่องอยู่


โดยคุณ บัมบ้านหม้อ (4.3K)(3) [พฤ. 20 ม.ค. 2554 - 00:13 น.] #36312 (107/126)

เพิ่มราคา แล้วกรุณาเพิ่มคุณภาพด้วยนะครับ คุณแม่!!ขอร้อง


โดยคุณ junbangna (1K)(1) [ส. 22 ม.ค. 2554 - 03:24 น.] #36493 (108/126)พออ่านถึงบรรทัดสุดท้าย........ดั๊น...ลืมบรรทัดบนอีก........ขออ่านอีที.........นะ


โดยคุณ A_Surachai (1.8K) [พ. 26 ม.ค. 2554 - 20:10 น.] #36561 (109/126)

เพิ่มราคาแล้วปรับปรุงเว็บบ้างนะครับ แยกกระดานพระบ้างก็ดีครับ


โดยคุณ nirun6929 (695)(1) [อา. 30 ม.ค. 2554 - 12:58 น.] #36593 (110/126)จะอะไรกันขนาดไหน....เอาทั้งเจ้าของเวป+ผู้ตั้งประมูล มาคุยกันบ้าง....เน้อ

ค่าธรรมเนียม...จะไปเรื่อย ๆ เลย นะ จะต้องพัฒนาอย่างอื่น ๆ ด้วย เช่น ตอน เที่ยง ควรจะสลับกันพัก......ไม่ใช่รอกินข้าว...เพื่อความสะดวกเพื่อนสมาชิก....ขึ้นค่าต่าง ๆ ไม่ว่ากัน...ขอให้มีการพัฒนาด้วย...........คนไม่ดีในเวปมีบ้าง ควรเตือนและรวจสอบด้วย ....ไม่พอใจในการซื้อ-ขาย ก็ให้คำติ...ควรพัฒนาด้วย..และจัดการให้คำติ-ชม..ใหม่
เช่น กำหนดใหม่ 1. คำชม 2. ปกติ 3. คำเตือน..และ คำตำหนิ( ใน case นี้แจ้งให้ทางเวป ตรวจสอบและเตือน....เพื่อให้เป็นความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย....โดยคุณ ตึ๋งนคร (69) [อ. 01 ก.พ. 2554 - 15:21 น.] #36628 (111/126)

-ขอแสดงความคิดเห็นครับ ลงประมูลแค่ครั้งเดียว รายการเดียวไม่น่าเสียค่าธรรมเนียมครับบางท่านนานๆๆๆๆๆมาลงทีนึง ไม่สมควรเก็บค่าธรรมเนียมอย่างยิ่งครับ


โดยคุณ pigazy (499) [พฤ. 03 ก.พ. 2554 - 13:24 น.] #36648 (112/126)

เรื่องออกบัตร ขึ้นค่าธรรมเนียมก็ไม่ว่า แต่คุณภาพห่วยเหมือนเดิม มัวซั่ว อันนี้ก็รับไม่ไหว
ก็แค่กระดาษใบเดียว เอามาก็ใช้ได้แค่เวปนี้เวปเดียว ออกบัตรมาแท้ เก็บไว้ 5 ปี พอดูอีกทีพวกบอกเก๊ โครตจะมาตรฐาน


โดยคุณ trooper (33) [ศ. 04 ก.พ. 2554 - 23:09 น.] #36660 (113/126)

จากกระทู้นี้

https://www.g-pra.com/auction/view.php?aid=5644096

ทำไมผมไม่ชนะประมูลครับ ทั้งๆ ที่เป็นผู้ประมูลราคาสูงสุดเป็นคนแรก

ตามหลักการประมูลทั่วไป ถ้ามีผู้ประมูลราคาสูงสุดมากกว่า 1 คน ผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดเป็นคนแรก เป็นผู้ชนะประมูล ไม่ใช่หรือครับ ช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ

ด้วยความเคารพ


โดยคุณ OOLekOO (171) [ส. 26 ก.พ. 2554 - 11:41 น.] #36779 (114/126)
โดยคุณ tanaphat (659) [ส. 16 เม.ย. 2554 - 22:10 น.] #37231 (115/126)

อย่างนี้กำไรตกไปอยู่กับใครหมดละเนี่ย เดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่าปล่อยพระแท้กำไรเบียดมาก พระหลักพันไม่เกินหมืนกำไรก็อยู่ที่หลักร้อยทุกคนก็รู้ เดียวนี้จะไปหาของหลุดได้ที่ไหน ทุกคนมีอินเตอร์เน็ตแทบจะรู้ราคาเล่นหาไม่ต่างกันแล้ว จับพระมา 2500 ลูกค้าเคาะ ปิดไป 3000 เจอค่าบัตรค่าจัดส่ง 400 กว่าก็ร้องไห้แล้วขาดทุนน้ำมันนี่หว่า ทางเว็ปท่านก็ได้กำไรจากการตั้งประมูลอยู่แล้วทำไมยังมาหากินกันแบบนี้เข้าใจว่าองค์กรธุรกิจไม่ใช่การกุศล แต่ทุกอย่างอยากให้พิจารณาจากหลักความจริง ไม่ใช่คุณอยู่ได้คนอื่นจะตายก็ช่าง แบบนี้ก็เท่ากับรอเวลาดับ ถ้ามีที่ไหนดีกว่าหลายคนก็ต้องไป


โดยคุณ โอ๋โคราช (804) [ส. 28 พ.ค. 2554 - 09:21 น.] #37438 (116/126)

เรียนสอบถาม

กรณีส่งออกบัตรและตรวจสอบพระจากรายการประมูล
ผลการแจ้งพระตรวจสอบ 1 องค์ ไม่สรุปผล 1 องค์ **พระสภาพพิจารณายาก
ไม่สามารถแยกได้
ผู้ประมูลยกเลิกไม่รับพระ ผมยินดี
***แต่ผมเจ้าของพระต้องการให้ออกบัตรหรือแจ้งผลพระ จะต้องทำอย่างไร


โดยคุณ โอ๋พัทลุง (653) [พ. 08 มิ.ย. 2554 - 14:47 น.] #37614 (117/126)

อย่างนี้กำไรตกไปอยู่กับใครหมดละเนี่ย เดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่าปล่อยพระแท้กำไรเบียดมาก พระหลักพันไม่เกินหมืนกำไรก็อยู่ที่หลักร้อยทุกคนก็รู้ เดียวนี้จะไปหาของหลุดได้ที่ไหน ทุกคนมีอินเตอร์เน็ตแทบจะรู้ราคาเล่นหาไม่ต่างกันแล้ว จับพระมา 2500 ลูกค้าเคาะ ปิดไป 3000 เจอค่าบัตรค่าจัดส่ง 400 กว่าก็ร้องไห้แล้วขาดทุนน้ำมันนี่หว่า ทางเว็ปท่านก็ได้กำไรจากการตั้งประมูลอยู่แล้วทำไมยังมาหากินกันแบบนี้เข้าใจว่าองค์กรธุรกิจไม่ใช่การกุศล แต่ทุกอย่างอยากให้พิจารณาจากหลักความจริง ไม่ใช่คุณอยู่ได้คนอื่นจะตายก็ช่าง แบบนี้ก็เท่ากับรอเวลาดับ ถ้ามีที่ไหนดีกว่าหลายคนก็ต้องไป


400 แพงไปครับ


โดยคุณ พ่อน้องจอม (57) [จ. 04 ก.ค. 2554 - 01:20 น.] #37722 (118/126)

ก็ว่ากันไปตามกฎจีพระครับ เมื่อผมสมัครใจเป็นสมาชิกเอง ก็ยินดีน้อมรับครับ


โดยคุณ banyongz (85) [ส. 30 ก.ค. 2554 - 18:08 น.] #37929 (119/126)

บ่นไปก็เท่านั้นครับ ทางเว็บคงไม่นำไปพิจารณาหรอก ในฐานะที่ผมเป็นผู้ประมูลอย่างเดียว ไม่เคยตั้งประมูลพระเลย (ผู้บริโภค) ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับ หากหนึ่งเสียงเล็กๆนี้ตะโกนไปให้เทวดาบนฟ้าได้ยินอยากจะบอกว่า น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า บริษัทอยู่ได้เพราะลูกค้า ลูกค้าอยู่ได้เพราะบริษัท


โดยคุณ converse_07 (1.8K) [พฤ. 18 ส.ค. 2554 - 11:38 น.] #38034 (120/126)

รับทราบแล้วครับ


โดยคุณ obenvi (366) [ส. 27 ส.ค. 2554 - 17:22 น.] #38098 (121/126)

พอดีผมมีปัญหาครับ ผมขอยกเลิกประมูล เนื่องจากเพื่อนได้ฝากพระมาลงแล้วเพื่อนเอาไปจำหน่ายที่อื่นแล้ว ผมร้อนใจเลยแจ้งเวบมาสเตอร์เพื่อขอยกเลิกประมูล คือผมไม่แจ้งก็ได้ด้วยความบริสุทธ์ใจ เพราะยังไม่แดง หรือไว้คุยนอกรอบก็ได้ เต็มที่ก็โดน ลบ แล้ว อยู่ดีๆค้อนผมหาย พอไปซื้อบัตรประมูล แจ้งผมว่าโดนระงับ 1เดือน ปรับเงิน 500 บาท โดยไม่มีแจ้งทางเมลเลย ผมก็ถามว่าโดนระงับ 1เดือน ก็พอแล้ว พนักงานบอกไม่รู้เรื่อง ต้องถามเวบมาสเตอร์ ผมเมลติดต่อไป 3 ครั้ง เงียบตลอด สงสัยมัวเก็บตังค์อยู่ ผมเลยไปอ่านกติกา ก็ไม่มีข้อไหนเก็บตังค์ นอกจากข้อนี้ stop 2 ครั้ง สุดๆครับ ประมูลก็เสียเงิน ตรวจก็เสียเงิน ผิดก็เสียเงิน สงสัยจะรวยกันใหญ่ เวบเพื่อนบ้าน เก็บ 1000 ประมูลฟรี 1 ปี สงสัยจะได้เลิก เอ้ย ฤกษ์ เหนื่อยใจผมมือสมัครเล่น ซื้อบัตรทีละ 100 บาท ประมูล 20 ครั้ง กำไร 100-200 ขนาดโดนครั้งแรกนะเนี้ย ระงับ 1เดือน ปรับเงิน 500 บาทโดยคุณ ลิ้นจี่ (683)(1) [ส. 01 ต.ค. 2554 - 16:40 น.] #38263 (122/126)

เรียนท่านเวปมาสเตอร์ครับผมอยากทราบว่ากรณีพระที่ผมตั้งประมูลและปิดไปในราคาเกิน 10000 บาท เมื่อส่งรีบัตรให้กับผู้ประมูลได้จะต้องแนบเงินเท่าไรครับ เพราะถ้าดูตามกระทู้ที่ลิงค์ไปนั้น จะแนบแค่ค่าส่งพระคืน 100 บาทเท่านั้นใช่ไหมครับ


โดยคุณ ipong (5.3K) [พ. 02 พ.ย. 2554 - 16:04 น.] #38629 (123/126)

รับทราบครับ ตามกฏ แต่เวลาติดต่อหรือแจ้งเรื่องไปทางเมล์ เงียบตลอดเลยครับ ติดต่อยากมาก เบอร์ติดต่อเบอร์เดียว คนโทรทั้งประเทศ สมาชิกเยอะมากครับ ควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้เร็วกว่านี้ครับ

ด้วยความเคารพ


โดยคุณ (4) [พฤ. 24 พ.ย. 2554 - 21:40 น.] #39173 (124/126)
โดยคุณ thavee (97) [ศ. 16 ธ.ค. 2554 - 17:13 น.] #39418 (125/126)

การออกบัตรใหม่ กรณีมีบัตรอยู่แล้ว
.....ผู้ชนะประมูล ออกค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่ต้องโอนค่าพระ+ค่าใช้จ่าย ให้ผู้ชนะประมูลก่อน ถ้าเกิดโอนแล้วผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระที่ตั้งประมูลไปทาง สนง.การันตีพระ จะทำอย่างไรครับ จำนวนเงินอาจจะหลายหมื่น
ข้อเสนอ
1.ผู้ตั้งประมูลส่งพระไปทาง ทาง สนง.การันตีพระ
2.ประกาศผลของพระที่ส่งมา
3.ผู้ชนะประมูลโอนเงิน ให้ผู้ตั้งประมูล
4.ผู้ตั้งประมูลแจ้งทาง สนง.การันตีพระ จัดส่งพระ
สิ่งที่จะได้ปลอยภัยและสบายใจผู้ประมูล
ซึ่งคิดว่าสมาชิกปฎิบัติเช่นนี้กันอยู่แล้ว แต่กฎเป็นโอนก่อนส่งที่หลัง อ้างกฎที่ตั้งให้โอนก่อนแล้วหายซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยคุณ ขวัญพระนคร (165) [อ. 13 มี.ค. 2555 - 13:45 น.] #40333 (126/126)

ครับ


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1