ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : กฏ กติกา เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ประจำปี 2556


1.ผู้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การันตีพระซึ่งผ่านการตรวจสอบบุคคลในเบื้องต้นแล้ว จะสามารถทำธุรกรรมใด ๆในเว็บไซต์ฯได้ และสมาชิกฯจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯ

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
---2.1 สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลก่อนจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้
---2.2 สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น
---2.3 เป็นผู้กำหนดราคาเปิดประมูล ราคาที่เพิ่มขึ้น และราคาขั้นต่ำที่ต้องการ
---2.4 จะต้องรับประกันความพอใจเป็นเวลา 3 วันนับจากผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่อง หรือวันที่ผู้ชนะประมูลได้รับพระเครื่องทางไปรษณีย์ และถ้าผู้ชนะการประมูลไม่พอใจในพระเครื่องที่ได้รับไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
--- 2.5 การรับประกันความพอใจ 3 วัน กรณีที่พระราคาตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป เมื่อผู้ชนะประมูลขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่สถาบันการันตีพระและพระแท้ได้ส่งถึงมือผู้ชนะประมูลแล้ว ถ้าผู้ชนะประมูลไม่พอใจในพระที่ได้รับ ผู้ชนะประมูลสามารถใช้สิทธิ์ขอคืนพระภายใน 3 วันหลังรับพระได้ แต่ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระเครื่องจำนวน 500 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 500 บาทจากค่าพระเครื่องที่จะคืนได้
--- 2.6 สมาชิกจะต้องรับประกันพระแท้ตามมาตรฐานปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้บนหน้ารายการประมูลพระเครื่องก็ตาม ถ้าผู้ชนะประมูลได้ตรวจสอบพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็นพระเครื่องไม่แท้ตามมาตรฐานปัจจุบันจริงจากผู้ชำนาญพระเครื่องด้านนั้นๆหรือจากผลการตรวจสอบของสถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ชนะประมูลพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 400 บาท หากผู้ตั้งประมูลผิดข้อตกลงข้างต้น ผู้ตั้งประมูล ยินดีให้ผู้ชนะประมูลขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ตั้งประมูลนำไปดำเนินคดีตาม กฏหมายอาญาต่อไป
--- 2.7 ผู้ตั้งประมูล จะต้องส่งพระให้กับผู้ชนะการประมูลภายใน 7 วัน หลังจากได้รับเงินค่าพระแล้ว หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ชนะการประมูลได้
--- 2.8 *** ห้าม *** ผู้ตั้งประมูลปิดรายการประมูลพระเครื่องก่อนสิ้นสุดการประมูล ยกเว้นเป็นการปิดรายการประมูลเพื่อตรวจสอบพระแท้-เก๊ เท่านั้น หากสมาชิกท่านใดแอบแฝงการแจ้งขอยกเลิกการตั้งประมูลโดยเจตนาไม่สุจริต ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทันที
--- 2.9 *** ห้าม*** ผู้ตั้งประมูลลงตั้งประมูลเล่นๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สมาชิกประมูลได้จริง โดยผู้ตั้งประมูลที่ไม่ให้ความร่วมมือนี้ จะถูกพิจารณาพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน
--- 2.10 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากพระชำรุด เช่น ตกแตก บิ่น หัก ไฟไหม้ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลจะต้องลงรูปเพิ่มเติมพระที่ชำรุดนั้นๆลงในหน้ากระดานประมูล นั้นด้วยทุกครั้ง หากผู้ตั้งประมูลไม่ลงรูปพระที่ชำรุด ให้ผู้ชนะประมูลสามารถให้คำติได้และทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิก สมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
--- 2.11 กรณีผู้ตั้งประมูลแจ้งขอยกเลิกการประมูลอันเนื่องมาจากตั้งราคาผิดหรือลง ข้อมูลผิด สมาชิกจะต้องลงตั้งประมูลใหม่โดยแจ้งรายการที่ตั้งประมูลใหม่ลงในกระทู้ที่ แจ้งยกเลิกด้วยทุกครั้ง สมาชิกที่ไม่แจ้งรายการตั้งประมูลใหม่นี้ ทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
--- 2.12 ผู้ตั้งประมูลที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.13 ผู้ตั้งประมูลที่ถูกพักการตั้งประมูลพระเครื่องชั่วคราวไม่ว่าในกรณีใดๆ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการตั้งประมูลพระเครื่องในทุก กรณี
--- 2.14 ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องที่ถูก stop การตั้งประมูลพระเครื่อง 2 กระทู้ในเดือนเดียวกันอันเนื่องจากลงตั้งกระทู้ผิดหมวด จะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451
--- 2.15 *** ห้าม*** สมาชิกตั้งประมูลนำรูปพระของผู้อื่นมาลงตั้งประมูล อันสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกว่าเป็นพระของตนเองไม่ว่าในกรณีใดๆ สมาชิกที่ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกพักการตั้งประมูลชั่วคราว หากสมาชิกประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่องจะต้องบริจาคเงิน 500 บาทตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451และหากยังกระทำอีกจะถูกพิจารณาพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลหรือสมาชิกทั่วไปตลอดไป
--- 2.16 *** ห้าม *** สมาชิกตั้งประมูลพระเครื่องโดยใช้รูปแทนพระองค์จริงในการตั้งประมูล หากทางเว็บไซต์ฯ พบเห็นจะหยุดการประมูลโดยป้าย stop
--- 2.17 สมาชิกสามารถตั้งประมูลได้ 6 รายการต่อกระดาน โดยสามารถตั้งประมูลติดต่อกันได้
--- 2.18 หากสมาชิกถูกพัก ** การใช้งานตั้งประมูล ** เนื่องจากกระทำผิดกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หากสมาชิกฯประสงค์ใช้งานตั้งประมูลต่อเนื่อง จะต้องบริจาคเงิน 500 บาท ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info4&No=451

3.การประมูล
--- 3.1 ผู้ร่วมประมูล เมื่อประมูลถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลตั้งไว้แล้ว ระบบจะเลื่อนเวลาปิดประมูลอัตโนมัติ ให้เหลือ 24 ชั่วโมงทันที และ 5 นาทีสุดท้าย หากมีผู้เข้าร่วมประมูลอีก ระบบจะเลื่อนเวลาการปิดประมูลออกไปอีก 5 นาที จนกว่า 5 นาทีสุดท้ายจะไม่มีผู้ประมูล จึงจะปิดการประมูลโดยสมบูรณ์
--- 3.2 หากไม่ได้มีการปิดประมูลภายใน 1.5 - 10 วันตามที่ผู้ตั้งประมูลระบุไว้ ระบบจะย้ายรายการประมูลไปยังกระดานที่ปิดประมูลแล้วโดยระบบคอมพิวเตอร์
--- 3.3 การประมูลกรณี IP เดียวกัน หรือการช่วยประมูลกันเอง ( การฮั้วประมูล ) เป็นการกระทำผิดกฏ กติกาการประมูลอย่างร้ายแรงของเว็บไซต์การันตีพระ พฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองของสมาชิกมีหลายแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เดียวกันแต่ประมูลคนละ username( IP เดียวกัน ) ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องในระบบแลนของบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ต( IP เดียวกัน+คล้ายกัน) การใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่องคนละเครือข่ายกัน( คนละ IP กัน ) ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการช่วยประมูลกันเองนี้จะแสดงด้วยความผิดปกติบนหน้ารายการประมูล ซึ่งทางสมาชิกหลายๆท่านก็ทราบกันดีจากการสังเกตุและติดตามดูพฤติกรรมของ กลุ่มที่ช่วยกันประมูลกันเองนี้ ถึงแม้จะปรากฏ IP เป็นคนละชุดกันก็ตาม หากทางเว็บไซต์ฯตรวจสอบพบพฤติกรรมนี้ ในเบื้องต้นจะพักการใช้งานสมาชิกผู้ตั้งประมูลและผู้ประมูลทั้งหมดพร้อมตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดจนกว่าสมาชิกจะยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ร่วมช่วยประมูลกันเอง พร้อมทั้งต้องมารับรองบุคคลและรับทราบกฏ กติกาของเว็บไซต์ฯที่ สถาบันการันตีพระ ชั้น 5 ตึกมงคล และสมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าช่วยประมูลกันเอง ( ฮั้วประมูล ) โดยไม่มีข้อชี้แจงที่มีเหตุผลทางเว็บไซต์ฯจะพิจารณาสูงสุดถึงยกเลิกสมาชิกภาพสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงสมาชิกที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสมาชิกนั้นๆด้วย

4.การเสนอราคา
--- 4.1 สมาชิกสามารถใส่ราคาที่ต้องการเสนอประมูล ลงในช่องเสนอราคาได้เลย ถ้าราคาที่ท่านเสนอถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ ท่านจะทราบข้อมูลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที

5.การเสนอราคาอัตโนมัติ (AUTOBID)
--- 5.1 เป็นการช่วยเหลือการเสนอราคาประมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ ท่านสามารถใส่ราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้ลงในช่องเสนอราคาและระบบ คอมพิวเตอร์จะช่วยท่านเสนอราคาจนถึงราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้โดย อัตโนมัติ และจะเสนอราคาให้ท่านเมื่อมีผู้มาประมูลที่สูงกว่าโดยอัตโนมัติ จนกว่าจะถึงราคาสูงสุดที่ท่านตั้งเสนอราคาไว้ เช่น ท่านเสนอราคา 5000 บาท โดยที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 4500 บาท เพิ่มขั้นต่ำครั้งละ 100 บาท ระบบ AUTOBID จะเสนอราคาให้ท่าน 4500 บาททันที แต่ถ้าหากมีผู้ประมูลเสนอที่ราคา 4600 ระบบจะ AUTOBID ให้ท่านเป็น 4700 บาท เองโดยอัตโนมัติ และจะหยุดเสนอราคาอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่ท่านเสนอไว้คือ 5000 บาทนั่นเอง (ท่านสามารถเสนอราคาสูงสุดที่ท่านสามารถจ่ายได้เพิ่มขึ้นได้ทันทีที่ท่าน ต้องการ ในช่องเสนอราคาได้เลย)
--- 5.2 การใช้เครื่องหมาย ( รูปมือชี้ขึ้น ) และ ( รูปมือชี้ลง ) เป็นตัวช่วยเหลือในการเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้งในการเสนอราคาประมูล หรือปรับราคาที่ท่านเสนอราคาให้ตรงกับราคาที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดให้เพิ่ม ขึ้นแต่ละครั้ง โดยท่านสามารถเลือกเครื่องหมายขึ้นหรือลงได้ทันที

6.ผู้ชนะการประมูล
--- 6.1 คือผู้ร่วมประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเกินกว่าราคาขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลกำหนดไว้ คนสุดท้ายก่อนที่จะปิดประมูล
--- 6.2 ผู้ชนะการประมูล จะทราบวิธีการชำระเงินและการติดต่อผู้ตั้งประมูลทางหน้าจอของตนเอง และทาง E-mail Address ที่ให้ไว้
--- 6.3 ผู้ชนะการประมูล จะต้องชำระเงินค่าพระที่ประมูล ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ชนะประมูล หากเกินจากนี้ท่านอาจจะได้รับคำติจากผู้ตั้งประมูลพระเครื่องได้
--- 6.4 เพื่อป้องกันการเสียหายให้กับสมาชิก หากราคาพระเครื่องที่ประมูลได้นั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ก่อนโอนเงินค่าพระเครื่องนั้นๆได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากปิดการประมูลรายการนั้นๆ และถ้าผู้ตั้งประมูลไม่ส่งพระมาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระ ตามคำร้องขอของผู้ประมูลได้ภายใน 7 วัน ผู้ประมูลได้มีสิทธิ์ยกเลิกการประมูลนั้นๆพร้อมกับสามารถให้คำติรายการ ประมูลนั้นได้ ทั้งนี้ผู้ชนะการประมูลจะต้องส่งข้อมูลการแจ้งยกเลิกมายังสถาบันการันตีพระไว้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปที่ INFO ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชา 200 บาท ) และค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 300 บาท รวมเป็น 400 บาท ( คิดเฉพาะออกผลแท้-เก๊ หากไม่ออกผลจะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ หากเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรฯหรือไม่ทราบที่จะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ 200 บาท ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 500 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )
--- 6.6 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 4,000 บาท ผู้ชนะประมูลประสงค์จะขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องตรวจสอบที่ สนง.การันตีพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อทางผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จึงส่งพระเครื่อง +ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 300 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ( + ค่าธรรมเนียมออกบัตรฯ 100 บาทกรณีที่ต้องการออกบัตรรับรองฯ ) มายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการรับชำระเงินแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระเครือง ( + บัตรรับรองฯ ) ให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป
--- 6.7 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 4,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นไม่สรุปผล หากผู้ชนะประมูลไม่ขอรับพระ ผู้ชนะประมูลจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 100 บาท โดยผู้ตั้งประมูลสามารถหักเงิน 100 บาทจากเงินที่จะโอนคืนได้และจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากแจ้งจากผู้ชนะประมูล
--- 6.8 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาต่ำกว่า 4,000 บาท เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระไม่แท้ ผู้ตั้งประมูลจะต้องโอนเงินทั้งหมดที่ได้รับคืนผู้ชนะประมูลภายใน 3 วันหลังทราบผลการตรวจสอบพระเครื่อง
--- 6.9 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่ไม่มีบัตรรับรองฯและราคาตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป เมื่อผลการตรวจสอบเป็นพระแท้และออกบัตรฯได้แล้ว หากผู้ชนะประมูลขอคืนตามกฏการรับประกันความพอใจ ผู้ตั้งประมูลสามารถหักค่าใช้จ่ายในการส่งพระตรวจสอบและออกบัตรรับรองพระเครื่องได้ 500 บาทและจะต้องโอนเงินคืนภายใน 3 วันหลังจากได้รับพระคืน
--- 6.10 กรณีการชนะประมูลพระราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ผู้ชนะประมูล ** จะต้อง ** ใช้สิทธิ์ร้องขอให้ผู้ตั้งประมูลพระเครื่องส่งพระมาตรวจสอบก่อนโอนเงินทุก ครั้ง ( โดยใช้สิทธิ์พระราคาตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไป)***ไม่ว่าจะมีบัตรรับรองพระเครื่องหรือไม่ก็ตาม *** หากผู้ชนะประมูล ***ไม่ใช้สิทธิ์นี้ *** แสดงว่าผู้ชนะประมูลท่านนั้น ยินดีที่จะรับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เอง เมื่อมีปัญหาในการคืนพระเครื่อง หรือ ปัญหาในการรับเงินคืน +++ ทางเว็บไซต์ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ติดตามเรื่องให้ เนื่องจากเหตุผลข้างต้นโดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=523 และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
--- 6.11 ในกรณีที่ผุ้ตั้งประมูลส่งพระเครื่องรายการชนะประมูลรายการนี้มาตรวจสอบที่ สถาบันการันตีพระแล้ว เมื่อผู้ตั้งประมูลได้รับเงินค่าพระแล้ว สามารถแจ้งการรับเงินค่าพระมายัง สนง.การันตีพระได้ตามรายละเอียดในกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=559

7.การจัดส่งพระเครื่องทางพัสดุไปรษณีย์
--- 7.1 การระบุให้ทางสถาบันการันตีพระจ้ดส่ง พระเครื่องกลับทางไปรษณีย์นั้น สมาชิกฯจะต้องแจ้งส่งแบบไปรษณีย์ EMS รับประกันวงเงินทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหายหรือชำรุดของพระเครื่อง หากสมาชิกฯระบุแจ้งให้ส่งแบบไปรษณีย์ EMS ธรรมดา สมาชิกฯจะต้องยอมรับในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขนส่งทางไปรษณีย์ได้ และ จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางสถาบันการันตีพระ
--- 7.2 รายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=540

8.การแสดงความคิดเห็น (Feedback) ระหว่างผู้ตั้งประมูลและผู้ชนะการประมูล
--- 8.1 ทางเว็บไซต์ฯจะมีข้อความเตือน ** ท่านมีกระทู้ประมูลที่ยังไม่ได้ Feedback ( ตัวเลข ) รายการ ** ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/auction/
--- 8.2 สามารถแสดงความคิดเห็น (Feedback) หลังจากทำธุรกรรมใด ๆ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดกฏ-กติกา ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น คำติ (Feedback) ได้ หลังจาก 7 วันที่ปิดประมูลแล้วเท่านั้น
--- 8.3 สมาชิกใดที่ได้รับ Feedback คำติ ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวโดยระบบคอมพิวเตอร์ทันที และสมาชิกสามารถชี้แจงการได้รับคำติได้ ที่ info ที่หน้านี้ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php
--- 8.4 สมาชิกใดให้ คำติ ไม่ถูกต้องตามกฏ กติกานี้ โดยเจตนาให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายจากคำติที่ให้ไว้ จะถูกพักการใช้งานสมาชิกชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หรือพักการตั้งประมูลชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน และการเปิดการตั้งประมูลต่อเนื่องสมาชิกจะต้องบริจาคเงินเข้าบัญชีการันตี พระเพื่อการกุศลจำนวน 500 บาท
--- 8.5 ข้อแนะนำการให้ feedback ตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=57

9.การแสดงความเห็นในพระเครื่องรายการประมูล ( pra vote ) สมาชิกผู้โหวตจะต้องแสดงความเห็นในการโหวตลงในช่องแสดง ความคิดเห็นทุกครั้ง และโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในการโหวต ** จากรูปพระแท้แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ จากรูปพระเก๊ ** สมาชิกจะต้องแสดงความคิดเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างไร หรือพระเก๊อย่างไร อันแสดงถึงเจตนาที่ดีในการโหวตด้วยทุกครั้ง ( ห้ามสมาชิกแสดงความคิดเห็นอื่นๆ นอกเหนือจากเหตุผลที่ประกอบในการอธิบายพระแท้-เก๊เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=494

10. การออกบัตรรับรองฯของพระเครื่องสร้างใหม่นั้น ทางสถาบันการันตีพระจะรับตรวจสอบและออกบัตรฯให้กับพระเครื่องที่มีการระบุ แบบและชนิดไว้ในเอกสารการขอจัดสร้างหรือเสนอให้จองที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เสนอเปิดจองเท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูลในอัตราปกติคือ 300 บาทต่อองค์

11.บัตรรับรองพระเครื่อง
- 11.1 ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับรองพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ตาม มาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯ
- 11.2 ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บข้อมูล 100 บาทต่อบัตร
- 11.3 ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพระเครื่อง * ฟรี *
- 11.4 ทางสถาบันการันตีพระขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเพิ่มเติม ( recall ) หรือยกเลิกบัตรรับรองพระเครื่อง ตามกฎ กติกาของเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม ดังมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=488

12.บัตรรับประกันพระเครื่อง
-ทางสถาบันการันตีพระ ได้ออกบัตรรับประกันพระเครื่องให้กับพระเครื่องที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบันให้กับสมาชิกของเว็บไซต์ฯตามรายละเอียดนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489

13.การเรียกคืนบัตรรับรองพระเครื่อง ( RECALL)
--- 13.1 ในกรณีที่ทาง สถาบันการันตีพระ มีข้อสงสัยในพระเครื่ององค์ใดๆที่ออกบัตรรับรองฯไปแล้ว ทางสถาบันการันตีพระจะแจ้งขอตรวจสอบเพิ่มเติมพระเครื่องกับทางเจ้าของพระเครื่ององค์นั้น ( RECALL) ซึ่งการ recall นี้จะเป็นการยกเลิกบัตรรับรองฯนั้นเพื่อการตรวจสอบเพิ่มเติม และขอให้ทางท่านเจ้าของพระเครื่องกรุณาส่งพระเครื่องพร้อมบัตรรับรองฯมาตรวจ สอบเพิ่มเติมที่ สถาบันการันตีพระภายใน 7 วันหลังได้รับแจ้ง ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆในการ recall นี้ )
--- 13.2 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระแท้ ทาง สถาบันการันตีพระก็จะคืนสถานภาพบัตรรับรองพระเครื่องให้ดังเดิม
--- 13.3 หากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นพระไม่แท้หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดๆ เช่น ผิดพลาดจากขั้นตอนการออกบัตรฯ มาตรฐานการชี้ขาดเปลี่ยนแปลงไป มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าพระอาจจะมีปัญหาในภายภาคหน้า หรือ เป็นพระที่เล่นกันเป็นพระแท้กันแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนๆมา แต่จริงๆแล้วเป็นพระไม่แท้ ฯลฯ ทางสถาบันการันตีพระ ก็จะยกเลิกบัตรรับรองฯบัตรนั้นเป็นการถาวรโดยทาง สถาบันการันตีพระจะคืนค่าธรรมเนียมในการออกบัตรรับรองพระเครื่องและเก็บ ข้อมูล ให้กับทางเจ้าของพระเครื่องนั้นๆ ผลจากการ recall นี้จะเป็นการคืนสถานภาพของพระเครื่ององค์นั้นๆ ไปยังเจ้าของพระเครื่องที่ส่งพระเครื่องมาออกบัตรรับรองฯ ทางเจ้าของพระเครื่องที่นำพระมาออกบัตรรับรองฯ จะต้องคืนเงินสดเต็มจำนวนให้กับผู้เช่า(ผู้ซื้อ)ต่อไป หากมีการเช่าบูชาต่อไปหลายคน การคืนเงินค่าพระเครื่องจะต้องคืนเงินตามลำดับๆไปและจะต้องคืนเงินเต็มจำนวน ที่เช่าบุชากันโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น โดยขั้นตอนในการคืนเงินนี้เจ้าของพระเครื่องจะต้องโอนเงินค่าพระที่ให้เช่าบูชามายัง สถาบันการันตีพระ เพือที่ทางสถาบันฯจะได้ส่งมอบให้ผู้เช่าบูชา(ผู้ซื้อ)ต่อไป
--- 13.4 เนื่องจากบัตรรับรองพระเครื่อง เป็นบัตรฯที่ สถาบันการันตีพระออกให้กับสมาชิกโดยไม่มีค่าตรวจสอบพระเครื่อง ดังนั้นทาง สถาบันการันตีพระ จะรับผิดชอบในการประสานติดตามเรื่องการ recall ทั้งหมดแทนสมาชิกจนแล้วเสร็จ ส่วนความรับผิดชอบในมูลค่าของพระเครื่องเป็นความรับผิดชอบของทางเจ้าของพระ เครื่ององค์นั้นๆ หากสมาชิกท่านใดประสงค์ให้ทางสถาบันการันตีพระ รับผิดชอบในมูลค่าพระเครื่ององค์ที่ออกบัตรฯไปนั้น สมาชิกจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอออก * บัตรรับประกันพระเครื่อง * โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=489
--- 13.5 หากทางสถาบันการันตีพระได้จ่ายเงินทดรองค่าพระเครื่องให้แก่ผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ)ไปก่อน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าพระเครื่อง(ผู้ซื้อ) ทางผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง(ผู้ขาย)จะต้องชำระเงินค่าพระเครื่องคืนให้กับทางสถาบันการันตีพระเต็มจำนวนตามที่ทางสถาบันการันตีพระได้ออกเงินทดรองไปแล้ว หากผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง(ผู้ขาย)ไม่ยอมคืนเงินทดรองนี้ ผู้ตั้งประมูลพระเครื่อง(ผู้ขาย)ยินดีให้ทางสถาบันการันตีพระดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

14. ** ห้าม ** ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประมูลเล่นในรายการตั้งประมูลที่ถูกแจ้งยกเลิกนั้นๆ หากสมาชิกท่านใดเข้าร่วมประมูลเล่นๆ อันไม่มีเจตนาจะประมูลจริง จะถูกพิจารณาพักการใช้งานตั้งประมูลหรือพักการใช้งานสมาชิกทั่วไปชั่วคราว 1 เดือน โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=554

15.การรับประกันกรอบพระทองคำมาตรฐาน 75 % โดยการระบุเพียงว่า * พระพร้อมเลี่ยมทอง * ให้ถือว่าสมาชิกผู้ตั้งประมูลพระเครื่องท่านนั้นได้รับประกันเปอร์เซ็นต์ทอง ไว้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=585

16.กระดานเสนอขายพระเครื่องและกระดานเสนอจองพระเครื่องสร้างใหม่ ทางเว็บไซต์ฯอนุญาตให้สมาชิกลงเสนอขายพระเครื่องได้เฉพาะสมาชิกที่รับรอง บุคคลแล้ว ( มี logo รับรองบุคคลตามหลัง username) หรือ สมาชิกที่มี feedback ตั้งแต่ 400 คำชมขึ้นไป ( มี logo priest ตามหลัง username ) เท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามกระทู้นี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info1&No=467

17.อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ดังนี้ https://www.g-pra.com/information/show.php?Category=info2&No=738

18.หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยใดๆในการรับหรือจัดส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์ของสถาบันการันตีพระหรือทางเคาเตอร์ของสถาบันการันตีพระ ท่านสมาชิกจะต้องส่งเรื่องสอบถามที่สถาบันการันตีพระเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเมล์ภายใน 3 วันหลังแจ้งประกาศผลหรือภายใน 3 วันหลังรับพระเครื่ององค์นั้นๆ หากเกินกำหนดนี้ทางสถาบันการันตีพระถือว่าท่านสมาชิกได้รับหรือจัดส่งพระเครื่องเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนี้ในทุกกรณี

19.ห้ามสมาชิกตั้งกฏ กติกาใดๆหรือตั้งเงื่อนไขต่างๆเองในเว็บไซต์ฯ

20.หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาของเว็บไซต์ฯ หรือมีพฤติกรรมอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความแตกแยก ก่อความเข้าใจผิดให้กับสมาชิกฯและเว็บไซต์ฯ ทางเว็บไซต์ฯจะพักการใช้งานสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด และการพิจารณาใดๆของเว็บไซต์ฯนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด

21. เว็บมาสเตอร์มีสิทธิในการลบกระทู้หรือข้อความที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมและผู้อื่น โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

22.ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกลงไว้ในเว็บไซต์การันตีพระดอทคอม หรือข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกให้บริษัท การันตีพระ จำกัด ดำเนินการแทน สมาชิกยินดีให้บริษัทฯ นำไปใช้ในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้

23.ทางเว็บไซต์ฯได้รับทราบแล้วว่าสมาชิกทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกาเว็บไซต์ฯนี้แล้ว ก่อนที่จะสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ฯ และจากการแจ้งจากทางเว็บไซต์ฯอย่างต่อเนื่อง สมาชิกยินดีปฎิบัติตามกฎ กติกาข้างต้น หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาเว็บไซต์ฯ สมาชิกยินดีให้ทางเว็บไซต์ฯพักการใช้งานสมาชิกได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆจากทางเว็บไซต์ฯ

เว็บไซต์การันตีพระดอทคอม

*** หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ INFO ที่หน้านี้ค่ะ https://www.g-pra.com/aboutus/about_sendmail.php ***

โดยคุณ webmaster1 [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 13:30 น.]โดยคุณ แบทแมน (2.7K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 13:31 น.] #44211 (1/188)

รับทราบคนแรกเลยครับ


โดยคุณ yasticker (3.2K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 13:41 น.] #44214 (2/188)

ไม่ได้เป็นพระเอก....แค่พระรอง ก็ยังดีครับ


โดยคุณ อู๊ดจอมทอง (1.7K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 13:58 น.] #44216 (3/188)

เพิ่มค่าประมูลพระจากขั้นต่ำที่ผู้ตั้งประมูลจะต้องส่งออกบัตรจาก 3000 เป็น 4000 ใช่มั๊ยครับ


โดยคุณ เด็กนอก (1.9K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 14:04 น.] #44217 (4/188)

เยี่ยมครับ


โดยคุณ bluezone69 (9.2K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 14:12 น.] #44219 (5/188)

แจ๋มขึ้นครับ


โดยคุณ รัตนตรัย (938) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 14:12 น.] #44220 (6/188)
โดยคุณ อิคคิว (1.2K)(1) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 16:05 น.] #44228 (7/188)

ถูกใจใช่เลย แจ่มจริง


โดยคุณ tigge_jeed (2.3K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 16:16 น.] #44229 (8/188)+1


โดยคุณ หมูหก (2.1K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 16:53 น.] #44231 (9/188)

รับทราบโดยคุณ พลสีคิ้ว (842) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 16:54 น.] #44232 (10/188)

กฏ กติกา ชัดเจน ดีมากครับ


โดยคุณ pyakorn (3.3K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 17:04 น.] #44234 (11/188)

รับทราบครับ เยี่ยมครับ


โดยคุณ kamlaingern (328) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 17:32 น.] #44236 (12/188)

รับทราบครับท่าน


โดยคุณ โพธิ์ไทร (1.4K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 17:48 น.] #44237 (13/188)

รับทราบครับท่าน


โดยคุณ Wiwatmee (892) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 17:50 น.] #44238 (14/188)

รับทราบคร้าบบบบบบบ


โดยคุณ Aummata (2.1K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 18:01 น.] #44239 (15/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ aotaung (861)(1) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 19:19 น.] #44242 (16/188)

:รับทราบครับ :


โดยคุณ cuntona (5.1K) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 19:51 น.] #44244 (17/188)
โดยคุณ นาวิกโยธิน43 (919) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 21:31 น.] #44247 (18/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ จี๊ดจ๊าด (347) [อ. 25 ธ.ค. 2555 - 21:49 น.] #44249 (19/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ thanaphon (1.5K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 00:15 น.] #44250 (20/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ chane31 (3.1K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 00:53 น.] #44252 (21/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ pusit (1.7K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 01:07 น.] #44253 (22/188)รับทราบ สวัสดีปีใหม่2556 ทุกๆท่านครับ


โดยคุณ frank2550 (4.3K)(1) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 04:29 น.] #44255 (23/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ udonteva (1.8K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 08:13 น.] #44256 (24/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ millingman (114) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 08:20 น.] #44258 (25/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ movie (264) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 10:08 น.] #44260 (26/188)

จะดีใจ ดีมั๊ยเนี่ย ค่าออกบัตรเพิ่มเป็น500- แล้ว พี่ น้อง


โดยคุณ luangtajunior (2.5K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 10:33 น.] #44262 (27/188)

ในเมื่อเพิ่มค่าออกบัตรเพิ่มก็ยินดีจ่าย ไม่มีปัญหาครับ

แต่อยากให้ปรับปรุงเรื่องขนาดรูปภาพ และรายละเอียดให้ดีขึ้นด้วยครับ

อยากให้ปรับปรุงเรื่องรูปภาพพระครับ จาก 80 K เป็นมากกว่านี้นะครับ จะได้ดูชัดเจนขึ้นครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ nokee (1.3K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 11:02 น.] #44264 (28/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ jitnobnom (2.1K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 11:45 น.] #44267 (29/188)

รับทราบ ตามกฎของเวปครับ


โดยคุณ supertor (1.8K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 12:10 น.] #44268 (30/188)รับทราบครับ


โดยคุณ อาชาเหล็ก (6.3K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 12:35 น.] #44271 (31/188)

สรุป

พระที่ต้องออกบัตรปรับจากราคา 3,000.- เป็น 4,000.-บาท

ส่งพระในรายการประมูลออกบัตรปรับจาก 400.- เป็น 500.-บาท
โดยคุณ ขวัญนคร (12.4K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 12:44 น.] #44272 (32/188)

รับทราบ


โดยคุณ bunpot (3.3K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 15:23 น.] #44276 (33/188)

ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปี ผู้ประมูลได้ให้ส่งออกบัตรรับรอง แต่ส่งออกบัตรหลังปีใหม่ ไม่รู้ว่าจะต้องแนบเงินมาด้วยในอัตราเก่าหรืออัตราใหม่ครับ


โดยคุณ pan577 (391) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 15:35 น.] #44277 (34/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ jorangsan (2.4K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 16:44 น.] #44278 (35/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ น้องแมมมอส (351) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 18:29 น.] #44280 (36/188)

รับทราบ


โดยคุณ แฮปรามคำแหง (2K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 18:29 น.] #44281 (37/188)

สุดยอด


โดยคุณ seaman (4.9K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 21:02 น.] #44284 (38/188)

2.สมาชิกผู้ตั้งประมูล
--- สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลก่อนจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้ ( ปรับปรุง )
--- สมาชิกฯ จะต้องตั้งประมูลเฉพาะพระเครื่อง วัตถุมงคล วัตถุหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่องเท่านั้น

ต่อไปพวกงานศิลป์ พวงกุญแจ ภาพพิมพ์ เข็มกลัด ใบโพธิ์ ยังลงขายได้อีกหรือเปล่าครับ


โดยคุณ master_t (786) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 21:26 น.] #44285 (39/188)

รับทราบครับผ๊ม..


โดยคุณ tokiada (496) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 22:01 น.] #44287 (40/188)

4000 บาท ออกบัตรรับทราบครับ


โดยคุณ KUKAI (1.1K) [พ. 26 ธ.ค. 2555 - 23:02 น.] #44289 (41/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ prajunior (446) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 11:50 น.] #44292 (42/188)

ผมมีข้อสงสัย 2 ประเด็นครับ
1.ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปี ผู้ประมูลได้ให้ส่งออกบัตรรับรอง แต่ส่งออกบัตรหลังปีใหม่ ไม่รู้ว่าจะต้องแนบเงินมาด้วยในอัตราเก่าหรืออัตราใหม่ครับ
2.ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปีและพระชนะไม่ถึง 4000 ผู้ตั้งจะต้องออกเท่าไหร่/ผู้ชนะจะต้องออกเท่าไหร่ (กรณีพระยังไม่มีบัตรแต่ต้องการบัตร)
ขอบคุณครับ


โดยคุณ เล็กซอย5 (1.7K) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 17:31 น.] #44294 (43/188)

เกิน 4000.- ส่งออกบัตร 500.-
ผู้ตั้งออก 400.- ผู้ชนะออก 100.-


ใช่อะป่ะ


โดยคุณ sorn16 (769) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 17:38 น.] #44295 (44/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ thanomchai2512 (4.7K) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 17:43 น.] #44296 (45/188)

...รับทราบครับ...กฏ-กติกา ปี2556...ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ ขอให้มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับ...ขอบคุณมากครับ...


โดยคุณ yaliver (1K) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 19:31 น.] #44297 (46/188)

ขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านครับ


โดยคุณ พ่อไอ้โก๊ะ (1.1K) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 22:35 น.] #44299 (47/188)

โหยยยยย 500 บาท ค่าเช็คพระ นั่นมันจะเท่ากับราคาพระแล้วนะครับนั่นน่ะ แพงเกิ้น พูดตรงๆ


โดยคุณ kit001 (602) [พฤ. 27 ธ.ค. 2555 - 23:54 น.] #44300 (48/188)รับทราบครับ กฏ-กติกา


โดยคุณ sai-9ton (7.8K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 01:52 น.] #44301 (49/188)
โดยคุณ เวชศรี (316) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 08:51 น.] #44304 (50/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ Prabaiboon (1K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 09:24 น.] #44306 (51/188)

รับทราบและถือปฏิบัติครับ


โดยคุณ คอปแมน (43.2K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 09:57 น.] #44308 (52/188)

อ่านแล้วตาลาย สนง.น่าจะสรุปหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้ด้วยนะครับ

**ขอความสุขจงมีแก่ทุกท่านและผมด้วยตลอดไป อิอิอิอิ


โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 10:26 น.] #44309 (53/188)

500 บาท แพงจังเลย แพงมากครับ งานประกวดพระค่าส่งพระยังแค่ 300 บาท ทำใจอีกแล้ว


โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 10:29 น.] #44310 (54/188)

เช็คพระ500 บาท ควาามทุกข์ผม ความสุขท่านครับ หลายท่านถูกใจ ถูกใจกันตรงไหนมิทราบ


โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 10:32 น.] #44311 (55/188)

ยังงี้น่าจะคนละครึ่งไปเลย ผู้ตั้งประมูล 250 บาท ผู้ชนะประมูล 250 บาท จะดีกว่าไหมครับ กำไรอันน้อยนิดมาโดนค่าออกบัตร 500 บาท


โดยคุณ luangtajunior (2.5K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 13:55 น.] #44312 (56/188)

รับทราบครับ ไม่เป็นไรยินดีจ่ายครับ แต่อยากให้ทางเว็บ เพิ่มขนาดไฟล์ภาพจาก 80 K เป็นมากกว่านี้ได้ไหมละครับ พัฒนาควบคู่กันไปครับ จะได้ดูภาพพระละเอียดขึ้น และชัดเจนขึ้นครับ


โดยคุณ tttui (1.6K) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 16:39 น.] #44315 (57/188)

ลาทีปีเก่าต้อนรับปีใหม่2556


โดยคุณ เด็กตาคลี (955) [ศ. 28 ธ.ค. 2555 - 22:02 น.] #44316 (58/188)

ถ้าต้นทุนพระราคา3500ให้เช่าราคา4000 ส่งออกบัตรก็เท่ากับไม่มีกำไรเลย สมทบทุนให้จีพระละกันครับ และต้องขายแพงกว่าเดิมอีกใครlike ก็ like เถอะครับ ผมว่าหลายๆคนคง don't like รวมทั้งผมด้วย ใบเซอร์สมาคมพระเครื่องยังราคาไม่ถึงเท่านี้เลยครับ แต่อย่างว่าคนตรวจที่จีพระเจ๋งกว่าเยอะ สมาชิกก็จงทำใจครับ คนให้เช่าพระก็ต้องขายแพงขึ้น คนเช่าพระก็ต้องซื้อแพงขึ้น จีพระก็ได้เงินมากขึ้น


โดยคุณ mu101 (1.9K) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 07:49 น.] #44318 (59/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ somchai_pho (70)(1) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 09:56 น.] #44322 (60/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ ict500 (916) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 11:24 น.] #44324 (61/188)

................500ไม่เป็นไร รูปก็ไม่ต้องเพิ่มขนาดหรอก80kbเหลือเฟือ ถ้าเพิ่มขนาดก็ต้องมีserverเก็บไฟล์มากขึ้นก็ต้องมาขึ้นค่าตรวจเก็บข้อมูลกันอีก
......................จีพระมีระบบการตลาดที่ดี websiteดูง่ายสบายตา เข้าใจง่ายมากกว่าwebพระอื่นๆ มีกฎเกณฑ์ดี ที่สำคัญจุดเด่นของจีที่แม้แต่ใบเซอร์สมาคมยังสู้ไม่ได้คือการเก็บข้อมูล databaseดีมาก
..........แต่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...........สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงจริงๆเมื่อขึ้นค่าธรรมเนียมก็คือ ระบบกรรมการตรวจพระ เมื่อก่อนหลุดยาก เนื่องจากมีกรรมการ2ชุดหากชุดแรกดูไม่ขาดจะนำเข้ากรรมการสายตรงชุดที่2 จะกลับมาทำแบบเก่าก็คงไม่ยากเพราะรายได้แยะอยู่แล้ว และกรรมการสายตรงชุดที่2ก็ดูเฉพาะพระดูยาก******************ระบบเก็บข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่เก็บจะต้องมีความแม่นยำด้วย**************


โดยคุณ s-rat (4.6K) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 12:51 น.] #44325 (62/188)

คงต้องเลิกเล่นพระหลักพัน ...แล้วหันมาเล่นพระหลักร้อย..แต่ก็อีกนั่นแหละ กำไรอันน้อยนิดก็หนีไม่พ้นการบริจาคให้กับไปรษณีย์..หรือไม่..ถ้าทุนหนา ก็เล่นหลักหมื่นไปเลย..กำไรน่าจะพอแบ่งไปเป็นค่าออกบัตร..ค่าส่งพระ ได้..ทุกวันนี้คนอย่างเราๆนี่มันหาเงินยากส์..จริงๆ


โดยคุณ ศักดิ์ศิริ (4.8K) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 14:55 น.] #44326 (63/188)


รับทราบครับ


โดยคุณ บูลย์หาดใหญ่ (442) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 18:11 น.] #44327 (64/188)

##### โปรดอ่านสักนิดครับสมาชิกGทุกท่าน ขอถามเว็ปมาสเตอร์ครับ ผมขอเปิดใจครับ ผมไม่อยากเล่นตามนำ้แล้วครับ จึงนำเรื่องนี้มาเปิดเผย เพื่อให้สมาชิกGรุ่นหลัง และท่านสมาชิกต่างจังหวัดที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ พระเครื่องหลวงพ่อทวด ที่จริงแล้วมีพระเครื่องที่เล่นกันอยู่ในปัจจุบันแต่จริงแล้ว ((( ไม่ทันอาจาย์ทิมครับ และออก พ.ศ. หลังๆครับ )))มีตัวอย่างดังนี้ครับ หลังหนังสือใหญ่ หน้ายักษ ปี2508 แต่ทีจริงแล้วออกปี2525ครับ ผมเป็นเซียนใต้ ย่อมรู้เรื่องดี มีเหตุผลให้พิจรณา ดังนี้หนังสือเก่าๆ หลายเล่ม รวมหั้งรวมพระเครื่อง14จังหวึดภาคใต้ ก็ไม่เคยลงพระรุ่นนี้ครับ และงานประกวดก่อนๆก็ไม่มีรายการประกวดรุ่นนี้ครับ รวมทั้งเนื้อโลหะที่ยังไม่เก่าถึงยุค 08ครับ ยังมีอีกหลายรุ่นที่เป็นเก๊เก่าอย่างเช่นครับ เหรียญเสมา รุ่น3ปี04 บล็อกเข็มทะลุมือ เนื้อทองแดง เซียนทางใต้เขารู้ซื้อราคาถูก ขายแพงครับ และไม่นิยมนำมาแขวนคอครับ อย่าให้คำว่าไม่มีอะไรจะเล่า จึงทำพระเก๊ให้เล่นเป็นแท้ครับ เพื่อผลประโยจน์เพียงอย่างเดียวครับ จากใจ บูลย์หาดใหญ่ ผมขอยอมรับทั้งคำติ และคำชมครับ สมาชิกชาวGครับ


โดยคุณ ตาลทราย (9.8K) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 20:15 น.] #44328 (65/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ ict500 (916) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 20:49 น.] #44329 (66/188)

ขอบคุณข้อมูลคุณบูลย์หาดใหญ่ ครับผม เที่ยวปีใหม่กันให้หนุกๆนะครับ กลับมาก็จะได้ชินๆกับบัตรใบละ500 5555555


โดยคุณ พ่อไอ้โก๊ะ (1.1K) [ส. 29 ธ.ค. 2555 - 21:59 น.] #44330 (67/188)

ขอบคุณครับ พี่บูลย์หาดใหญ่ เป็นความรู้ใหม่เลยครับ


โดยคุณ dealer (2.4K) [อา. 30 ธ.ค. 2555 - 16:58 น.] #44334 (68/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ patuma9 (1.2K) [อา. 30 ธ.ค. 2555 - 21:43 น.] #44336 (69/188)

เมื่อไหร่จะมี กติกา ฟิตแบค บ้าง
เพราะมีผู้ตั้งประมูลบางราย ไม่ยอมให้ ฟิตแบค หลังจากได้รับเงินแล้ว
แถมยังบอกว่าผู้ที่ประมูลได้ต้องให้ก่อน ถ้าไม่ให้ก่อนเขาก็ไม่ให้
สมควรจะเป็น กติกาได้หรือยัง


โดยคุณ ๙อุอากะสะ (2.8K)  [จ. 31 ธ.ค. 2555 - 12:02 น.] #44337 (70/188)

ขอเสนอความคิดส่วนตัวซึ่งน่าจะมีประโยชน์ ต่อทุกท่านและการตัดสินใจในการซื้อขาย..............น่าจะมีรูปด้านหน้าและด้านหลังในบัตรการันตีพระครับ.................แต่ผมมานึกดูพระที่ได้รางวัลงานประกวดในใบประกาศก็มีแต่รูปด้านหน้าอย่างเดียว................ยังไงผมคิดว่าร่วมพัฒนาไปด้วยกันนะครับ


โดยคุณ maytus (3.5K) [จ. 31 ธ.ค. 2555 - 17:45 น.] #44339 (71/188)

เปลี่ยนกฎกติกาน่าจะทำตัวเน้นหรือทำเป็นข้อๆให้เห็นเด่นชัด ไม่ใช่พิมพ์มาทั้งหมดให้หากันเอง ดีนะไม่ใช่กฎหมายไม่งั้นอ่านกันตาลายเลย...


โดยคุณ pproximo (1.4K) [จ. 31 ธ.ค. 2555 - 21:32 น.] #44342 (72/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ sayan_tansa (472) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 00:29 น.] #44344 (73/188)

สวัสดีปีใหม่ ทุกท่านครับ จงรวย จงรวย จงรวย ขอบคุณครับ


โดยคุณ Tawatchai1889 (4.2K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 00:59 น.] #44345 (74/188)
โดยคุณ ยุทธิชัย (2.6K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 01:15 น.] #44347 (75/188)
โดยคุณ nuadpaknam (1.1K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 03:27 น.] #44348 (76/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ totomontree (215) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 06:39 น.] #44349 (77/188)

รับทราบคับ


โดยคุณ Thanongk (234) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 08:35 น.] #44350 (78/188)

ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง

พรใด อันประเสริฐ ในโลกนี้
ส่งผลดี ให้แก่ทุกๆท่าน ในวันหน้า
คิดสิ่งใด หวังสิ่งใด จงได้มา
สมปรารถนา ดั่งใจหวัง ยั่งยืนนาน

Happy New Year 2013 ครับ

รับทราบครับ


โดยคุณ aongkaloy20 (4.1K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 09:04 น.] #44351 (79/188)

รับทราบ และจะปฏิบัติโดยเคร่งครัดครับ


โดยคุณ tekky (684) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 09:16 น.] #44352 (80/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ boontham (3.5K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 09:26 น.] #44353 (81/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ Naibangdee (712) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 09:32 น.] #44354 (82/188)

Happy new year รับทราบขอรับ


โดยคุณ AWAKEN (1.3K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 10:59 น.] #44356 (83/188)
โดยคุณ wit22 (895) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 11:07 น.] #44357 (84/188)

ปีใหม่โชคดี กันทุกท่านนะครับ.


โดยคุณ P_karn (1.2K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 13:51 น.] #44358 (85/188)

รับทราบ ค่าบัตรขึ้นๆๆๆๆๆๆๆทุกปี ปีหน้าขึ้นอีก


โดยคุณ เทเวศร์ (1.2K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 14:12 น.] #44359 (86/188)

รับทราบ


โดยคุณ แพทย์แผนปัจุบัน (1.1K)(1) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 17:51 น.] #44360 (87/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ superfat (2K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 18:35 น.] #44361 (88/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ phichet (13.8K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 19:07 น.] #44362 (89/188)

รับทราบครับผม


โดยคุณ probation (988) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 19:16 น.] #44363 (90/188)สวัสดีปีใหม่ ครับ เวปมาสเตอร์ และเพื่อนๆสมาชิก

ขอให้ทุกท่าน แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปอง และมีเงินพอใช้ กันตลอดทั้งปีนะครับ""" แหม่ 500 บาท ผมก็บวกไปกับทุนพระแระครับ เกรงว่าผู้วื้อจะซื้อแพงไปอิกหน่อย ""

ส่วน ที่พี่บูลย์หาดใหญ่ ให้แง่คิด ผมว่าน่าคิดนะครับ อิอิอิ


โดยคุณ attmek (1.1K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 19:48 น.] #44364 (91/188)

รับทราบ และรับทราบครับ คุณบูลย์หาดใหญ่ยอดเยี่ยม


โดยคุณ ต้นพีเซ็นเตอร์ (8.3K) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 21:04 น.] #44365 (92/188)

ขึ้นตลอด คนซื้อหายไปเยอะปีที่แล้ว ปีนี้จะมีคนซื้อไหมเนี่ย กำไรก็เบียดๆทั้งนั้น เซ็งจิต


โดยคุณ sutarn (908) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 21:05 น.] #44366 (93/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ panitgang (3.4K)  [อ. 01 ม.ค. 2556 - 21:46 น.] #44367 (94/188)

"""สวัสดีปีใหม่ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดบันดาลให้ท่านและครอบครอบครัวสุขสมหวังดังใจ ปลอดภัย แคล้วคลาดทุกประการ ตลอดปี2556 นี้


โดยคุณ hi_zeus (669) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 22:19 น.] #44369 (95/188)

รับทราบครับ
สวัสดีปีใหม่2556. ครับโดยคุณ sompop11 (128)(1) [อ. 01 ม.ค. 2556 - 23:58 น.] #44370 (96/188)

ทำให้มันได้จริงๆเหอะ สังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น เบื่อเหลือบ ปั่นราคา


โดยคุณ phongthanoo (1.6K) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 00:24 น.] #44371 (97/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ รั้วชงโค (459) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 11:55 น.] #44372 (98/188)

เชือดนิ่มๆ อีก 100


โดยคุณ อาศิรา (2.4K) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 12:47 น.] #44373 (99/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ bluearrow58 (3K) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 13:28 น.] #44374 (100/188)

รับทราบครับท่าน...เป็นธรรมดาครับ ข้าวของแพง...ค่าแรงขึ้น !!


โดยคุณ หนุ่มดอย (641) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 14:46 น.] #44381 (101/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ shirew (4.6K) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 17:11 น.] #44384 (102/188)

พระเกิน4000-ไปเวปข้างบ้านพระย่อยหลักร้อยมาเวปนี้จร้า


โดยคุณ นวะทิพย์ (303)(2) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 21:18 น.] #44386 (103/188)

ครับ


โดยคุณ wodokin (480) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 21:25 น.] #44387 (104/188)

เราแจ้งโอนเงินไปแล้วแล้วเราจะลงพระเพื่อตั้งประมูลลงตรงไหนช่วยบอกทีครับ


โดยคุณ นะเมืองย่า (392) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 22:16 น.] #44389 (105/188)

สรุป เยอะมาก งงไปหมด เพิ่มไปหมด คงจะเล่นยากขึ้น


โดยคุณ Pannawat (315) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 22:32 น.] #44390 (106/188)

ค่าตรวจสอบพระขึ้นก็หนักพอแล้ว แต่ข้อมูลในการตรวจสอบพระ1ครั้งหรือกี่ครั้งก็แล้วแต่ผลออกมาไม่ตรงกันนี่แย่กว่า แล้วจะมีข้อมูลในการตรวจสอบพระไว้ทำไมครับ ถ้าพระราคาแพงๆคงไม่มีใครคิดสั้นหรอกครับอยากให้ทางเว็ปมีความรับผิดชอบร่วมกันบ้าง
และที่พี่บลูย์หาดใหญ่เขียนก็เห็นด้วยครับ


โดยคุณ มารวยค่ะ (2.1K) [พ. 02 ม.ค. 2556 - 23:35 น.] #44391 (107/188)ก้อคงต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเขาแหละจ้า


โดยคุณ suttisak (2.5K) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 03:16 น.] #44392 (108/188)

500 ไม่ว่าแต่เปิดกว้างพระย่อยหน่อยครับ
และพระสึกๆหาทีมงานที่เชี่ยวชาญเหรียญเก่าๆด้วย ครับ


โดยคุณ suttisak (2.5K) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 03:29 น.] #44393 (109/188)

และน่าระบุหรือสร้างหัวข้อว่าทางเว็ปจี ออกพระอะไรได้บาง เวลาส่งได้รู้ว่า พระรุ่นนั้นๆสามารถออกบัตรได้
อย่าให้ส่งไปแล้วไม่มีข้อมูล ไม่สามารถพิจารณาได้ มันเสียเงินฟรีครับ


โดยคุณ shirew (4.6K) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 06:34 น.] #44394 (110/188)

ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปี ผู้ประมูลได้ให้ส่งออกบัตรรับรอง แต่ส่งออกบัตรหลังปีใหม่ ไม่รู้ว่าจะต้องแนบเงินมาด้วยในอัตราเก่าหรืออัตราใหม่ครับ

ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปี ผู้ประมูลได้ให้ส่งออกบัตรรับรอง แต่ส่งออกบัตรหลังปีใหม่ ไม่รู้ว่าจะต้องแนบเงินมาด้วยในอัตราเก่าหรืออัตราใหม่ครับ

ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปี ผู้ประมูลได้ให้ส่งออกบัตรรับรอง แต่ส่งออกบัตรหลังปีใหม่ ไม่รู้ว่าจะต้องแนบเงินมาด้วยในอัตราเก่าหรืออัตราใหม่ครับ

ถ้าผลประมูลพระจบก่อนวันสิ้นปี ผู้ประมูลได้ให้ส่งออกบัตรรับรอง แต่ส่งออกบัตรหลังปีใหม่ ไม่รู้ว่าจะต้องแนบเงินมาด้วยในอัตราเก่าหรืออัตราใหม่ครับ


โดยคุณ ตี๋ตะกู (220) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 07:33 น.] #44396 (111/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ lek-euro (270) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 07:39 น.] #44397 (112/188)

ใครเคาะเกิน 3,999 บาท เดี๋ยวแม่ตีมือหักเลย


โดยคุณ deedoy (510) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 09:56 น.] #44398 (113/188)

500...บาทในฐานะสมาชิกในเวป ผมก้อคงมีสิทธิท้วงบ้างว่าแพงไป แต่ทางเวปตั้งกฎมาแล้วไม่ทราบว่าเวปจะรับฟังเสียงโหวดจากสมาชิกโดยรวมไหมครับ...และขอบคุณแง่คิดของพี่บูลย์ หาดใหญ่ ที่ทำให้คิดถึงพระหลวงปู่ทวดในกระดาน อ.ทิม ที่มีหลายๆรุ่นในสมัยก่อนย้อนหลังไป2-3ปีไม่เล่น ไม่นิยม ข้อมูลทางเวปไม่สามารถออกผลได้..สามารถลงขายในบอรด์ได้..ต่างกับ พระสายอื่นเช่นหลวงตามหาบัว ที่ทางเวปไม่อนุญาติลงขายได้เพราะยังไม่ชัดเจนในข้อมูลครับ.........สวัสดีปีใหม่ สมาชิกทุกท่าน


โดยคุณ Madman1 (82)(1) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 11:17 น.] #44399 (114/188)

คนแรกที่บอกว่า แพงมาก 500 ราคานี้. ตรวจสอบแพงมากๆ

แต่ที่น่าคิดกว่าคือ ออกมาใม่รับรองผล( คืนเป็นบัตร ใม่ใช่เงินสดด้วย )

ผลตรวจสอบใม่บอกด้วยว่าเก๊แท้เพราะอะไร กรรมการที่ท่าน บอกเก๊แท้ กี่ท่าน เพราะอะไร

ปีที่แล้วส่งตรวจ เจอ ใม่รองผล และเก๊ แต่ปล่อย ห้างหลักเกินร้อยแถวงามวงวาน ได้ราคาสูง

ดีแต่พระที่ออกยังใม่เห็นติดรางวัล หากติดเจ็บใจน่าดู

ตอนนี้คงเก็บจากเวปนี้อย่างเดียว และปล่อยที่อื่นและครับ สู้ราคาออกบัตรใม่ใหว แพงมาก

ออกบัตรทั้งที อยากได้ความแน่ชัดและความรู้เพิ่มด้วย 500 ใม่น้อยนะครับ

ค่าแรงขั้นต่ำ 300. ออกบัตรที เท่ากับทำงาน 2 วัน 555


ด้วยความเคารพ
โดยคุณ pakornkeit (3.3K) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 15:34 น.] #44404 (115/188)

***ค่าแรงขั้นต่ำ 300. ออกบัตรที เท่ากับทำงาน 2 วัน 555
พี่ Madman1 พูดได้ถูกใจ ใช่เลยครับ...


โดยคุณ ริชชี่ (1.1K) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 16:24 น.] #44405 (116/188)

คนที่ประมูลพระไปแขวนขึ้นคอเวปนี้ผมว่าก็มีเยอะ แต่อยากแขวนพระแท้ๆซักองค์ก็อยากจะให้ชัวร์ก็อยากได้บัตร ผมเป็นทั้งคนซื้อ และคนขาย เข้าใจหัวอกสมาชิกดีครับ กรรมจิงๆ ปีนี้


โดยคุณ นะเมืองย่า (392) [พฤ. 03 ม.ค. 2556 - 21:17 น.] #44408 (117/188)ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอออกความเห็นอีกสักครั้งนะครับ ผู้ตั้งประมูลคือผู้ที่ต้องชำระค่าบริการให้กับทางเวบ สมควรที่จะได้ความคุ้มครองจากทางเวบบ้าง น่าจะระบุไปเลยครับว่าประมูลได้ต่ำกว่า4,000บาท ถ้าต้องการบัตร ให้ผู้ชนะการประมูลส่งออกบัตรเอง เพราะถ้าไม่แท้คืนได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับท่าน และควรจะให้ผู้ตั้งประมูลกับผู้ประมูลกำหนดกฎิกาเองได้บ้างเพราะเป็นความพอใจทั้งสองฝ่าย ... นี่เป็นความเห็นส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ รั้วชงโค (459) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 02:59 น.] #44409 (118/188)

ส่งพระแบบนี้ให้คำติ แล้ว Webmaster แก้ไขเป็นคำชม เปิ๊ดสะก๊าดครับท่าน
https://www.g-pra.com/webboard/show.php?Category=blacklist&No=365189
https://www.g-pra.com/webboard/show.php?Category=general_talktalk&No=363805โดยคุณ รั้วชงโค (459) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 05:29 น.] #44410 (119/188)ดูเอาพี่น้อง


โดยคุณ สายฝาง (629)(1) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 08:52 น.] #44413 (120/188)

แบบนี้น่าจะคนละครึ่งไปเลยผู้ตั้งประมูล 250 บาท ผู้ชนะประมูล 250 บาท จะดีกว่าไหมครับแฟร์ๆดีครับ 500 บาทบางทีเป็นกำไรอันน้อยนิดของพระแต่ละองค์เลยนะ คร๊าบ.....


โดยคุณ bunpot (3.3K) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 09:05 น.] #44414 (121/188)

กระทู้ตั้งประมูล เหลือ 46 กระทู้ ถ้าหมดขอลาล่ะครับ


โดยคุณ บุศราจารย์ (1.6K) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 11:14 น.] #44418 (122/188)

รับทราบครับโดยคุณ kmutnb (830) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 11:28 น.] #44419 (123/188)

เห็นด้วยครับค่าออกบัตร 500 แพงโครตๆ ผมว่ามันโหดเกินไปนะครับ จีควรจะรับฟังเพื่อนๆสมาชิกนะครับ อย่าทำให้เป็นธุรกิจมากเกินไปเลยครับ แต่เราเล่นเว็บจีกันแบบน้องพี่ ชอบก็แบ่งราคากันไป แต่ถ้าจีเก็บค่าออกบัตรราคาแพงแบบนี้ อีกหน่อยไครจะมาเช่าพระล่ะครับ เพราะถ้าพระราคาหลักพันไม่คุ้มแน่ๆ ถ้าคิดว่าความเห็นผมไม่ถูกใจเว็บมาสเตอร์ก็ลบได้เลยครับผม


โดยคุณ a-amulet (852) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 13:16 น.] #44421 (124/188)

ปรับขึ้นอย่างนี้น้ำตาตก สงสัยต้องทำอย่างอื่นดีกว่า ทำไมคนอื่นทำรวย แต่เราจน ไม่เข้าใจ ( บ่นไปก็เท่านั้น )


โดยคุณ joeloei (4)(1) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 15:11 น.] #44422 (125/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ ปอทิพย์ (436) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 15:22 น.] #44423 (126/188)

ขึ้นค่าออกบัตรเป็น500แพงเกิน....สมาชิกก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจหรือย้ายเว็ป.....เซ็งงงงงงงง


โดยคุณ โพธาราม (4.2K) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 15:37 น.] #44424 (127/188)

500 บาท แพงไปครับ แต่มาตรฐานก็เหมือน ๆ เดิม ควรปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบด้วย ควรบอก ๆ สมาชิกได้แล้วว่า พระอะไรที่ทาง เวปจี รับตรวจสอบและออกบัตรได้บ้าง ถ้าบอกไม่ได้ อยากขอให้ส่งกลับเป็นเงินจะได้ไหม ไม่อยากได้บัตร


ยิ่งเวปจี บัตรสามารถตรวจสอบไหมได้ สมุติว่า 2 ปี ผ่านไป ส่งพระตรวจสอบใหม่ ผลออกมาว่าเก๊ เวปจี ก็ไม่ได้รับผิดชอบ ควรมีการปรับปรุงมาตรฐานความรับผิดชอบให้มากขึ้นกว่านี้อีก


ขอบคุณครับ


โดยคุณ namo08 (2.9K) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 17:27 น.] #44425 (128/188)

ก็เห็นขึ้นมาหลายครั้งแล้ว.."ทำเป็นหูทวนลมหน่อยเดี๋ยวก็เงียบไปเองทุกครั้งก็เป็นแบบนี้แหละครับ"ปีหน้าก็ต้องมาบ่นเรื่องเดิมๆอีก ก็คงถือว่าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปครับ..


โดยคุณ shirew (4.6K) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 19:32 น.] #44427 (129/188)

เ้ด๋วก็เรื่องเงียบเหมือนเดิมๆที่เคยเป็นครับ


โดยคุณ panitgang (3.4K)  [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 20:56 น.] #44428 (130/188)

รับทราบครับ แต่ขออนุญาตแนะนำหน่อยนะครับ
1.. ควรแบ่งกติกาเป็นสองช่อง ซ้าย เดิม ขวา ที่เปลี่ยนไป หรือตามเดิม เพื่อให้ดูง่ายเข้าใจง่ายทุกฝ่าย
2... ภาพพระลงบัตร น่าจะขยายขนาดและมีหน้าหลัง ให้เห็นชัดเจน และไม่ควรเป็นภาพcopy แต่ควรถ่ายจากองค์จริงเลย
3... น่าจะมีการคืนกำไรให้สมาชิกบ้างเช่น ส่งออกบัตร 10 รายการ ฟรีหนึ่งรายการ เป็นต้น


โดยคุณ samanmod (709)(3) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 21:07 น.] #44429 (131/188)

ตั้งประมูล บัตร100 เมื่อก่อนเคยได้20รายการ แต่ตอนนี้ เพิ่มขึ้นมา เหลือ ตั้ง15รายการ กำไร เหลือมากแน่เลย 555


โดยคุณ kenpla (1.2K) [ศ. 04 ม.ค. 2556 - 23:38 น.] #44430 (132/188)

++ขึ้นขนาดนี้ผมคง ** ไม่อยู่บ้าน G-PRA แล้วละครับ ** พี่น้อง** น่ะครับน่ะ
ออก..จะขอลาออก...รู้แล้ว...รู้รอด...ไป...น่ะครับน่ะ ขอเสียดสีนิดๆๆ น่ะครับน่ะ**
ไม่โกรธกัน น่ะครับน่ะโดยคุณ คุณใบเงิน (2.9K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 07:58 น.] #44433 (133/188)

รับทราบครับ สวัสดีปีใหม่ครับ ๒๕๕๖. ขอให้ทุกท่านจงมีความสูขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปตลอดกาลนานเทิญ.


โดยคุณ lordcoffee (3.3K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 10:39 น.] #44437 (134/188)

** ผมโอนเงิน ตั้งประมูลไป ก่อนสิ้นปี 2000 บาท ได้ มา แค่ 375 รายการ ไม่ทราบ เวปลดจำนวน รายการ ตอนไหน ครับ ก่อนสิ้นปี หรือ เริ่ม ต้นปี ครับ ควรแจ้ง สักนิด เพื่อให้เป็น มาตราฐานสักหน่อย ครับ สมาชิก มี 8 หมื่น กว่าท่าน ไม่ใช่ ออกกฎมา ว่าเวปไม่ต้องแจ้งใครๆ ล่วงหน้า ก็ขึ้นราคา หรือลดรายการ เมื่อไหร่ อย่างไร กับใครๆ ก็ตามสะดวก ท่าน ส่วนเรื่อง ออกใบรับรอง อีกหน่อย เวปเราคงเหลือแต่ พระย่อย หลัก ร้อย เพราะ ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ส่วนพระหลัก คงเหวือกบานกันแหล่ะครับ พี่น้อง***
ด้วยความเคารพ ครับ
หลอดโดยคุณ พระดีให้โชคลาภ (59) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 12:15 น.] #44439 (135/188)

ขึ้นองค์ละ 50 บาทก็มากแล้ว นี้ขึ้นเป็นองค์ละ 100 บาท โครตแพงแพง Gรับกล่องไปรษณียวันละเกือบ 200กล่อง คำนวนว่าอย่างน้อยๆ กล่องละ 2 องค์ เป็น 400 องค์ต่อวัน ขึ้นราคาองค์ 100บาท คูณด้วย 400 เท่ากับ 40000 บาทต่อวัน ยำ้กำไร 40000บาทต่อวัน ((( ท่านG กำไรมากแบบนี้ ควรทำบุญให้มากด้วยนะ ค๊ะ))) จริงไหม พี่น้องสมาชิกG


โดยคุณ ธีตลาดพลู (1.2K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 13:56 น.] #44440 (136/188)

การขึ้นราคาการตรวจสอบพระ 500 บาท และตั้งประมูลพระเครื่อง ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่ากำไรแต่ละองค์ก็นิดเดียว (บางทีขาดทุนด้วยซ้ำ หรือขาดทุนค่าถ่ายรูป+ค่าส่ง) แต่ทางเว็บขึ้นเอาๆ สมาชิกทุกๆ คนคงหันมามองที่ตัวเราเองบ้างแล้วละ เพราะเว็บเอาเปรียบและกำไรเกินควร หาเงินมาได้ก็เอาไปให้เว็บจีหมด

การหาเงินเข้าเว็บมันง่ายที่สุดเพราะ ให้สมาชิกสมัครเข้ามาและตั้งประมูลพระ และส่งเงินค่ากำไรและต้นทุนให้ทางเว็บเอาไปกินหมด ทีนี้สมาชิกหูตาสว่างกันบ้างหรือยังครับ สมควรที่เราทุกท่านควรจะบอยคอต หรือสไตรท์ ไม่เล่นเว็บนี้อีกต่อไป ลองเลิกไปสัก 3 เดือนก่อนก็ได้ จึงค่อยลาจาก ยังมีเว็บอื่นๆ อีกมากมายให้เล่นหา

Bye Bye 2555 ความสุขหายไปแล้ว เหลือแต่ 2556 (กำไรหกหมด แต่เว็บรวยคนเดียว)โดยคุณ ธีตลาดพลู (1.2K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 13:58 น.] #44441 (137/188)

ลูกค้าคือพระเจ้า แต่ท่านมาทุบหม้อข้าวตัวเองแล้ว ต่อไปคงอยู่ลำบากแน่ หรือคิดว่ารวยแล้วไม่สนใจลูกค้าก็ตามใจ


โดยคุณ นะเมืองย่า (392) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 14:43 น.] #44442 (138/188)ยังดีที่ยังไม่ได้โอนค่าต่อสมาชิก คงต้องระงับไปก่อน ขอทำใจก่อนนะ


โดยคุณ แม็คหลักสี่ (4.5K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 16:01 น.] #44443 (139/188)

ทำใจครับ พูดไม่ออก


โดยคุณ Karoon (454) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 17:35 น.] #44444 (140/188)

ทำใจครับ เค้าคงหยิ่งผยองครับ คิดจะทำอะไรก็ทำได้ เพราะเค้าใหญ่สุดในเวป ไม่สนใจใคร คิดว่าใครอยู่ก็อยู่ ขอให้ซักวันเค้าจะไม่มีที่ให้อยู่ครับ ผมจะต่ออายุครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับ จะไปเล่นที่พันทิพย์อย่างเดียวครับ


โดยคุณ bank18 (3.2K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 17:43 น.] #44446 (141/188)

เดือนนึงเวปgได้ค่าออกบัตรไม่ร่วมล้าน(1,000,000)หรอครับ ไม่เข้าใจของเก่าก้อแพงอยู่แล้ว ส่วนมมากผมส่งออกที400ตลอดเพราะส่งทีละองค์ นี่เป็น500และพึ่งรู้เพราะส่งออกไป3มกราคม ทางเวปโทรมาให้โอนไปอีก100 ในเมื่อทางเวปมีกำไรจากการออกบัรตเยอะมากอยู่แล้วมันไม่พอหรือครับถึงจำเป็นต้องขึ้น ผมว่าแต่ละคนคงไม่ไหวแต่ในเมื่อเวปตัดสินใจอย่างนี้ใครจะทำอะไรได้ก้อต้องยอมรับกันต่อไป

ป.ล.น่าจะปรับปรุงเวลาโทรไปสอบถามอะไรหน่อยนะครับ โทรติดก้อยาก พอโทรไปบอกเรื่องนี้ให้โทรไปเบอร์นี้ เรื่องนี้ให้โทรไปเบอร์นั้น น่าจะพัฒนาคนรับโทรศัพท์ด้วยเพราะเรื่องที่เค้าจะโทรไปถามผมว่ามีไม่เกิน3-4เรื่องเช่นถามออกบัตรยังไง พระส่งมายัง ค่าธรรมเนียมบัตรเท่าไหร่ ประมาณนี้ แค่นี้ยังโยนกันไปมาตอบไม่ได้เลย พัฒนาคนหน่อยก้อดีครับ


โดยคุณ tonbana7 (926) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 18:33 น.] #44447 (142/188)

ขออนุญาต แสดงความคิดเห้นครับ เรื่องปรับขึ้นราคาบัตรผมรับได้ครับ แต่ขออนุญาตทางจีพระช่วยปรับปรุงเรื่องรูปพระที่ถ่ายในบัตรให้มันชัดเจนหน่อยครับ เช่นพระมีผิวแดงๆแต่รูปในบัตรไม่ค่อยแดง เวลาจะขายมันขายยากนะครับเสียค่าบัตรไปแล้วผมก็อยากจะได้ราคางามหน่อย ไม่อยากออกบัตรใหม่ครับมันเสียเวลา เพราะลูกค้าเขากลัวสวมบัตรเข้าไปครับ ขนาดผมเป็นคนซื้อยังต้องดูเลยครับว่ามันเป็นองค์เดียวกับบัตรหรือป่าว ผมมีแค่เรื่องเดียวครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ ก้อนกรวด (8.8K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 19:57 น.] #44448 (143/188)เพิ่มค่าอกบัตรไม่เท่าไรแต่ช้ำการลดจำนวนกระทู้จากปี 55มาแล้วยังช้ำๆไม่หายปี56ลดกระทู้ลงไปอีกผมเพิ่งโอนเงินไปต่อกระทู้ไม่ทันสังเกตุขอต่อไปอีกสักครั้งก่อนพิจารณาใหม่..............เสียความรู้สึก....แล้วทำใจ....ก็เวปเป็นของเขานี่ครับ.....ขอเช่าต่อจากความไม่รอบคอบของตัวเองแวค่อยหาบ้านเช่าหลังใหม่....
ขอให้เพื่อนสมาชิกโชคดี..และ..เฮงๆๆ ตลอดปี56ทุกๆท่านนะครับ


โดยคุณ luangtajunior (2.5K) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 22:07 น.] #44449 (144/188)

ค่าออกบัตรก็ขึ้น แถมยังมาลดกระทู้ตั้งประมูลอีก ขึ้นไม่ว่า ลดไม่ว่า ท่านควรพัฒนาเว็บให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยครับ ขนาดภาพก็ได้แค่ 80K เอง


โดยคุณ weerasakp (426) [ส. 05 ม.ค. 2556 - 23:36 น.] #44451 (145/188)

ความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบพระโดยออกบัตรรับรองเป็นสิ่งสำคัญที่ขอให้ทาง WEB ได้พิจารณากระทู้ต่างๆเพื่อนำไปปรับให้กับสมาชิกทุกคน เพราะบางปํญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกคนหนึ่ง แต่อีกคนยังไม่เกิด ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในคราวหน้าก็ได้
ด้วยความเคารพนะครับ ......ขอความสุขจงมีแด่เพื่อนสมาชิกทุกคน....


โดยคุณ tik524778 (405) [อา. 06 ม.ค. 2556 - 14:29 น.] #44452 (146/188)

สรุป2ข้อใหญ่ๆกฏปี56 -เพิ่มค่าตรวจสอบออกบัตรเป็น 500 บาท
-ลดจำนวนตั้งประมูล จาก100บาท20กระทู้/เดือน เหลือ15กระทู้/เดือน
_______________________________________

ข้อเสนอแนะในบัตรรับรองการตรวจสอบพระเครื่อง

-ภาพถ่ายรูปพระในบัตรควรให้ภาพใหญ่กว่าเดิมและเหมือนองค์จริงที่สุดโดยเฉพาะสีพระ
-ในบัตรรับรองควรระบุสภาพพระที่ไม่อยู่ในสภาพเดิมอย่างเดียว เช่น รมดำใหม่ ชุบใหม่ ล้างผิว สภาพใช้สึก เป็นต้น

ไม่ควรระบุอย่างเช่น สภาพสวย เพราะไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้เช่าซื้อ เกิดประโยชน์กับผู้ขายมากกว่า ในการปั่นราคาให้แพง แล้วพอได้พระมาบางทีระบุสภาพสวยแต่องค์จริงไม่สวยจริงต้องเสียเวลาในการส่งคืนอีก บางทีต้องมาทะเลาะกับผู้ตั้งประมูลอีก

-การตรวจสอบพระแท้-ไม่แท้ ที่นี่ผมว่ามตรฐานใช้ได้นะครับ
แต่พระที่เคยไม่ออกบัตรรับรองแล้วมาออกให้ในภายหลัง ผมยังมองว่าไม่น่าออกให้ ตัวอย่างเช่น เหรียญหลวงปู่ทวดหน้าเลื่อนปี11เนื้อทองแดงชุบนิเกิล เมื่อ2-3ปีก่อนยังไม่ออกบัตรรับรองให้แต่ปัจจุบันก็ออกให้ เหรียญรุ่นนี้สมัยก่อนถือเป็นบล็อคเสริมไม่เช่าหากัน เนื้อนี้ไม่มีในการจัดสร้าง หนังสือเก่าๆจะบอกไว้เลยว่าเหรียญปี11จะมีเฉพาะเนื้ออัลปาก้าเท่านั้น และยังมีอีกหลายรุ่นที่ทางจีพระเปลี่ยนมาตรฐานไปในทางที่ผิดตามกระแสวงการพระเพราะผลประโยชน์อย่างเดียว ฝากไว้พิจารณากันครับ

โดยคุณ เจ้นปรัชญา (711) [อา. 06 ม.ค. 2556 - 20:15 น.] #44453 (147/188)

รับทราบค๊าบ สวดยวดเลยลวกเพ่


โดยคุณ Chaiya-2 (374)(1) [จ. 07 ม.ค. 2556 - 21:23 น.] #44462 (148/188)

ขอบคุณคุณ บูลย์หาดใหญ่ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สมาชิก นับถือมากๆครับผมเองเพิ่งเริ่มสนใจศึกษาสะสมหลวงปู่ทวดมาไม่นาน มีข้อสงสัยในรุ่นหลังหนังสือใหญ่หน้ายักษ์ 08 ว่าไม่น่าทันยุคหลวงปู่ทิม ผมเลยไม่ค่อยกล้าเช่า น่าจะเป็นจริงดังข้อมูลที่คุณ บูลย์หาดใหญ่ให้ใว้ ขอบคุณอีกครั้งสำหรับข้อมูลครับ.


โดยคุณ bank18 (3.2K) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 03:47 น.] #44463 (149/188)

พระราคาไม่ถึง4000ผู้ชนะประมูลให้ออกบัตร ต้องเสียเพิ่มอีก500ใช่มั้ยครับเป็น เช่นประมูลได้ 3900บาท ขอให้ออกบัตร ก้อเพิ่มอีก 500บาท เป็น 4400บาท และต้องโอนเงินมาก่อนด้วยใช่มั้ยครับ ของเดิมต้องรอเวปออกผลถึงโอนให้ปิดเสดรอโอนอีก10-13วันกว่าจะได้เงิน ...ผมเข้าใจถูกป่าวเนี่ย ถ้าใช่ก้อโอเค


โดยคุณ Marquis (1.3K) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 10:46 น.] #44471 (150/188)

ขึ้นค่าธรรมเนียมต่างๆ กับลูกค้า อย่าลืม แบ่งโบนัสให้น้องๆ ที่สำนักงานด้วยนะครับ...พนักงานคือบุคลากรอันทรงคุณค่า
..จากใจสมาชิก ห่วงใยน้องๆ มนุษย์เงินเดือนทุกคน


โดยคุณ Momdon (448) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 14:18 น.] #44472 (151/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ มหาชาญพระเครื่อง (443) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 14:29 น.] #44473 (152/188)

รับทราบครับ


โดยคุณ คนหลังเขา1 (2K) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 21:47 น.] #44479 (153/188)

ผมโอนเงิน ตั้งประมูลไป ก่อนสิ้นปี55 100 บาท ได้ มาแค่ 75 รายการ ขึ้นราคามาอีกองค์ละ 2.50บ.แพงไปไหมครับ ขึ้นราคาเมื่อไร ไม่รู้เรื่องเลย


โดยคุณ ปะใหญ่ (23.6K) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 21:51 น.] #44480 (154/188)ควายบ้านนอก กินหญ้าแล้วทำนา
ควายในเมือง กินน้ำตาแล้วทำใจ

รัฐบาลให้ 300 ร้อยต่อวัน มาจีพระแล้วกันฟันครั้งละ 500
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และอย่าหยุดถ้าไม่ถึงจุดสุดยอด

ขอบคุณ


โดยคุณ fairat (2.1K) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 21:57 น.] #44481 (155/188)กฏ กติกา ชัดเจน ดีมากครับ
4000 บาท ออกบัตรรับทราบครับ
ค่าออกบัตร 500 บาท
ผู้ชนะประมูลออก 200 บาท
ใช้ไม่ครับ


โดยคุณ nokchaiyo (3.6K) [อ. 08 ม.ค. 2556 - 22:01 น.] #44482 (156/188)

บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับ...เพิ่งกลับจากพักผ่อนวันหยุดแบบยาวๆเข้าเว็บมาก็เป็นไปตามคาดและทำใจไว้ล่วงหน้าแล้วครับเพราะเห็นทางเว็บปรับยอดและขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆทุกปี แต่ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปครับ

(ในช่วงเวลาแบบนี้กำลังใจเท่านั้นครับที่ต้องเติมให้ซึ่งกันและกัน หวังว่าทั้งลูกค้าเก่า-ใหม่ของผมและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านจะก้าวผ่านความผิดหวังไปพร้อมๆกันนะครับ)

ขอบคุณเช่นกันครับ


โดยคุณ ปูพระแท้ (524) [พ. 09 ม.ค. 2556 - 16:21 น.] #44493 (157/188)

แพง โค-ต-ร ครับพี่น้องเวบจี ปวดเกล้าเลย ค่าออกบัตร 500 แถมลดจำนวนรายการลงประมูลด้วย ก็เวบเขานี่


โดยคุณ พลาสติก (87) [พ. 09 ม.ค. 2556 - 17:37 น.] #44494 (158/188)

1 องค์ ออกบัตร 500 บาท ไหนค่าถ่ายรูป-ค่าส่งอีก คนขายต้องบวกอีก 650 บาท ก็ยังไม่ได้กำไรเลย แล้วคิดหรือว่าคนซื้อเค้าจะเคาะราคาถึง คนขายหาเงินให้จีแท้ๆ เค้ารวยคนเดียวโดยไม่ต้องขายของเลย 666+


โดยคุณ Tonypoy (107)(1) [พ. 09 ม.ค. 2556 - 18:48 น.] #44497 (159/188)ด้วยความเคารพครับ เรื่องค่าออกบัตรให้ผู้ชนะประมูลผมว่าน่าจะแบ่งภาระเท่าๆกันนะครับ(คนละครึ่ง)เพราะผู้ตั้งประมูลก็ได้กำไรน้อยอยู่แล้ว ผู้ชนะประมูลก็คงยินดีด้วยเช่นกันเพราะยังไงก็ได้บัตรเป็นชื่อตัวเอง เข้าใจครับว่าค่าแรงขึ้น แต่ก็ขอความเห็นใจด้วยเหมือนกันครับ


โดยคุณ วิชามาร (2.7K)(2) [พฤ. 10 ม.ค. 2556 - 00:15 น.] #44507 (160/188)

ผมว่าคนออกบัตรจีน้อยลงแน่ครับคงหนีไปออกบัตรเวปเพื่อนบ้านแน่ครับเพราะถูกกว่าเท่าต้วเพื่อนสมาชิกหลายคนโทรมาคุยกับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้จะมีคนออกบัตรจีน้อยแน่ครับตราบใดจียังให้โอกาสกับบัตรเวปเพื่อนบ้าน จริงๆ แล้วเวปจีน่าจะทำประชาพิจารณ์ถามความคิดเห็นกับสมาชิกก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับ และผมดูพระที่ส่งตรวจสอบ 2 อจ ลดลงมากแทบไม่น่าเชื่อ ทางจี น่าจะทบทวนใหม่นะครับน่าจะดีกว่านี้เพราะผมเองประมูลได้พระมาออกบัตรแทบทุกองเป็นแสนเหมือนกันครับ นี่ขึ้นมาตั้ง 50% มันจะเป็นช่องว่างของพวกคนไม่ดีในเวปหรือเปล่าครับเพราะพระราคา 200-1500 บาท ใครกล้าออกบัตรล่ะครับพี่น้องเพราะพระพวกนี้ถ้าไม่แท้ก็จบครับรากหญ้าเงินน้อยกว่าจะรู้ว่าพระเก๊ก็อีกนานครับเพราะไม่กล้าไปตรวจสอบเพราะว่าค่าตรวจสอบแพงและถ้าเราไปออกบัตรเองเจอพระไม่แท้เป็น 100 รายการมีแค่คนเดียวครับที่ช่วยออกค่าบัตรให้อยากให้ทางจีคิดทบทวนนิดนึงนะครับขอบคุณมากครับจากเสียงคนตัวเล็กๆ ไม่อยากจะไปออกบัตรเวปอื่นครับ


โดยคุณ nithiwat (627) [พฤ. 10 ม.ค. 2556 - 02:28 น.] #44508 (161/188)

G-PRA ได้พิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกบ้างหมัยครับ...
เห็นมีแต่คนบ่น ติ ไม่เห็นด้วนเยอะแยะ
จะงกกันไปถึงไหนครับ ....ค่าโฆษณา ค่าร้านค้าสมาชิก ค่าตั้งประมูล ค่าออกบัตร ฯลฯ
เอากำไรได้ แต่อย่าเอาเปรียบกันมากเกินไปครับ
จะปรับเปลี่ยนขึ้นราคา ก็ควรแจ้งล่วงหน้า ให้ชัดเจน
ถึงเว็บฯเป็นของคุณ แต่อย่าลืมว่า สมาชิกคือชีวิตของเว็บฯ ถ้าไม่มีสมาชิก โฆษณาก็ไม่ตามมา ไม่มีสมาชิก คนก็ไม่มาซื้อขาย ...จะทำอะไร ขึ้นราคาอะไร กรุณาฟังความรู้สึกของสมาชิกบ้างเถอะครับ

อย่าคิดว่าเว็บฯดัง เว็บฯใหญ่ สมาชิกเยอะ จะทำอะไรคือกำไร รีบกอบโกยเงินทอง จนลืมเรื่องอื่น
คิดดูครับ ถ้าราคาต่างๆสมเหตุ สมผล....คงไม่มีสมาชิกออกมาทักท้วงแบบนี้หรอกครับ


โดยคุณ names (697) [พฤ. 10 ม.ค. 2556 - 12:02 น.] #44515 (162/188)

เยี่ยมสุดๆ
ขั้นต่ำ3000เป็น4000
บัตร400เป็น500
รับทราบ ด่วน......จร้า


โดยคุณ มงคลรัชดา (4.3K) [ศ. 11 ม.ค. 2556 - 20:56 น.] #44529 (163/188)อยากให้พิจารนา ค่าบัตรคืนเป็นเงินสดคับ ค่ากระทู้แพงเกินไปสูงไปคับ โปรดพิจารนาความคิดน้อยของสมาชิกด้วยคับ


โดยคุณ mansamoe (214) [จ. 14 ม.ค. 2556 - 20:04 น.] #44548 (164/188)

ผมเห็นด้วยกับพี่ Bankrotor ((เป็นอย่างยิ่งครับ)) พูดได้ตรงประเด็นจริง ๆ หากใครอ่านแล้วไม่คิดหรือคิดได้แต่ไม่ทำ....ก็เห็นแก่ตัวเป็นที่สุดครับ

เอาแบบตรงๆและมีเหตุผลนะครับขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีใครทำอะไรคุณได้เพราะเค้าต้องพึ่งเวปคุณลงประกาศให้เช่า แต่คุณภาพนี้สิครับน่าเป็นห่วงต้องบอกตามตรงว่าคุณภาพก็ไม่ดีเท่าที่ควรกับราคาครับ(การออกบัตรรับรอง) ก่อนจะถามว่าเรื่องไหนต้องลองพิจารณาตัวเองดูก่อนนะครับเข้าใจนะครับว่าน้ำขึ้นต้องรีบตักแต่ระวังมันจะล้นนะครับ คิดง่ายๆครับใบรับรองที่สามารถอ้างอิงได้ทั่วเป็นมาตรฐานยังราคาถูกกว่าเลยครับมีแฟ้มอย่างดีที่สำคัญฟันธงเลยเก๊แท้ ไม่ใช่ไม่สรุปผล แต่ถ้าพระติดรางวัลมาโชว์เหนือบอกไม่มีข้อมูลทั้งที่เป็นพระมาตรฐานเล่นหาทั่วไปและผมก็เคยเห็นทางเวปออกบัตรด้วยบอกไม่มีข้อมูซะอย่างนั้น พระบางองค์ผมล้างกับมือส่งออกบัตรเขียนกำกับว่าล้างผิวเพราะผมล้างกับมือ ออกบัตรไม่ล้างผิว(ทำไมหรอครับจะโชว์เหนือทำไมไม่เข้าใจ) และก็สภาพสวยเอาอะไรมาวัดครับ สวยมีหลายแบบครับ สวยแบบเก็บเก่า สวยแบบไม่ได้ใช้ ผมเห็นบางองค์สวยกว่าอีกก็ไม่มีเขียนว่าสภาพสวยทำเพื่ออะไรครับ แต่ถ้าบอกว่าซ่อมล้างมาโอเคครับผู้ประมูลจะได้ของดีไปใช้ สุดท้ายนะครับพระ3000ทางเวปคิดว่าจะได้กำไรสักเท่าไหร่ครับ ถ้าต้องมาออกบัตรจากทางคุณ ไม่เอาคำตอบแบบขวานผ่าซากนะครับหรือแบบอยู่ที่นี้ต้องรับกฎที่นี้รับไม่ได้ต้องออกไปเล่นเวปอื่น หรือเงียบเพื่อให้เรื่องมันหายไปเองเพราะเราไม่แคร์เพราะเราต้องง้อคุณ webmasterต้องลองปริ้นไปให้เจ้าของอ่านบ้างนะครับไม่ใช่ทำมึนเงียบหายไปอาศัยความเงียบไม่สนใจ อ่านแล้วก็อย่าโมโหนะครับถ้าโมโหก็แปลว่าท่านเป็นจริงๆครับ และควรจะปรับปรุงใช่มั้ยครับ????

อันนี้ก็จริงเป็นอย่างยิ่งครับ
เติมเงินค่าตั้งกระทู้ จากเดิม 100 บ. ตั้งได้ 20 กระทู้ (((แต่ตอนนี้เหลือ 15 กระทู้เท่านั้น))) โอ๊ย...เหนื่อยใจซะเหลือเกิน พี่น้องสมาชิกครับ...อะไรๆ ก็เปลี่ยนไป... ช่วยๆ กันหน่อยเถอะครับท่านเวปมาสเตอร์...สิ่งไหนพอจะช่วยสมาชิกได้ผมก็อยากจะเหลือไว้คงเดิม...น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นดีที่สุด เพราะตอนนี้สมาชิกใช้บริการท่าน ๆ ควรจะรักษาไว้จะดีที่สุดน่ะครับ

ท้ายสุด รอเวปมาสเตอร์มาชี้แจงเหตุผลที่ขึ้นราคาครับ ทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลประกอบครับ ไม่ใช่นึกจะขึ้น กูรรร ก็จะขึ้น ผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านมีวิจารณะญาณครับ ท่านเวปมาสเตอร์ชี้แจงมา พวกเขาก็ต้องรับฟังรวมทั้งตัวผมด้วย สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือ มันมีต้นทุนในการดำเนินการอะไรที่เพิ่มขึ้น ด้วยความเคารพครับ


โดยคุณ macpra (3.2K)(16) [อ. 15 ม.ค. 2556 - 17:45 น.] #44555 (165/188)

รายการวัดใจ ราคาพระที่ไม่ได้สูงมากถึง 4,000 บ. และทาง G-pra ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงที่จะออกบัตรให้ในพระรายการที่ตั้งประมูล มีการเคาะแข่งราคากัน ส่งพระให้ผู้ชนะประมูลไปแล้ว ผู้ชนะประมูลได้รับพระ เกิดผู้ชนะประมูลอวดรู้มาก หรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ขอคืนพระมาแล้วอย่างนี้ การเคาะพระตัดหน้ากัน 1.ทำให้ผู้ตั้งประมูลเสียโอกาส 2. ค่าจัดส่งพระ 3. ค่าตั้งกระทู้ 4. เรื่องราคาพระด้วย หากเกิดเหตุการอย่างนี้ทาง G-pra จะพิจารณามีแผนรองรับอย่างไรบ้าง ((อยากจะให้ความยุติธรรมกันทั้งสองฝ่าย)) ฝากให้เวปมาสเตอร์พิจารณาด้วยครับ


โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 09:03 น.] #44560 (166/188)

เกิดไรขึ้น ทำไมถึงส่งแบบลงทะเบียน ค่าออกบัตรผมก็ใส่ไป 500 บาทตามที่ปรับใหม่

โดยคุณ ส่วนงานEMS [12 Jan 2013 18:07]

50.ธวัชชัย เครือ.............RF538623675TH
51.ธวัชชัย เครือ.............RF538623689TH
52.ฐกร บึง.............RF538623692TH
53.สมบัติ พลอย.............RF538623701TH
54.พิษณุ สุข.............RF538623715TH
55.ปิยมิตร เฮง.............RF538623729TH
56.กานดิศ ศิ.............RF538623732TH
57.ชนันธร ค้า.............RF538623746TH
58.วนิดา ปิ่น.............RF538623750TH
59.มณฑล หงษา.............RF538623763TH
60.กิจจา มี.............RF538623777TH


ผมส่งออกบัตร จีรับพระในวันที่ 5 มกราคม 2555 (EJ628096742TH)

ปัญหาก็คือ ผลพระออกก็ไม่แจ้งหน้าเวป และที่สำคัญ เห็นเลข EMS ส่งพระก็คิดว่าคงลืมเขียนไว้หน้าเวป ได้รับพระแล้วก็รู้ผลเอง แต่พอเช็คในระบบไปรษณีย์ ก็งงทำไมของยังค้างที่ไรษณีย์ โทรไปเช็คที่ไปรษณีย์รามอินทราได้คำตอบว่า เป็นการส่งแบบลงทะเบียนไม่ใช่EMS
ซะงั้นละสิ เงินก็จ่ายเท่ากับท่านอื่น แต่จีพระส่งพระในต้นทุนที่ต่างจากท่านอื่น และในวันที่12 ที่จีพระแจ้งเลขมานั้นก็มีทั้งส่งแบบลงทะเบียนและส่งแบบEMS ทำไม่แยกมาตรฐานครับ หรือผมจ่ายเงินไม่เท่าท่านอื่น

พระผมก็รับปากกับคนที่เช่ามาว่า อาทิตย์กว่าก็รู้ผล นี้มัน 2 อาทิตย์กว่าแล้ว ผมก็ยังไม่รู้ผลเลยว่าเก้หรือแท้เพราะผลก็ไม่แจ้งหน้าเวป ส่งพระก็ส่งแบบลงทะเบียนช้าเข้าไปอีก

ถ้าเป็นพระเก้แล้วถ้าคนที่ผมเช่ามาไม่รับผิดชอบเพราะเลยเวลาที่ตกลง จีพระจะรับผิดชอบกับผมไหมครับ
โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 09:13 น.] #44565 (167/188)

กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชา 200 บาท ) และค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 300 บาท รวมเป็น 400 บาท ( คิดเฉพาะออกผลแท้-เก๊ หากไม่ออกผลจะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ หากเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรฯหรือไม่ทราบที่จะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ 200 บาท ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 500 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
----------------------------------------------------------------------------

54.พิษณุ สุข.............RF538623715TH

ทำไมถึงส่งแบบลงทะเบียน ไม่ใช่แบบEMS ตามกฏที่เขียนไว้ แบบนี้เรียกว่า จีทำผิดขอตกลงหรือผิดกฏที่ตัวเองได้เขียนขึ้นมา ช่วยชีแจ้งด้วยครับ ผมเดือดร้อนตามข้อมูลข้างต้น


โดยคุณ (4) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 09:13 น.] #44566 (168/188)
โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 09:13 น.] #44567 (169/188)

กรณีส่งพระมาตรวจสอบยัง สถาบันการันตีพระ ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมการบรรจุพระเครื่องและจัดส่งพระคืนทาง พัสดุไปรษณีย์ EMS 100 บาท ( กรณีพระบูชา 200 บาท ) และค่าธรรมเนียมการทำใบรายงานผลและเก็บข้อมูล 300 บาท รวมเป็น 400 บาท ( คิดเฉพาะออกผลแท้-เก๊ หากไม่ออกผลจะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ หากเป็นพระแท้แต่ไม่ออกบัตรฯหรือไม่ทราบที่จะคืนค่าธรรมเนียมฯนี้เป็นคูปองการันตีพระ 200 บาท ) ส่วนค่าธรรมเนียมการออกบัตรรับรองฯ 100 บาท จะยกเว้นเฉพาะพระที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้วเท่านั้น ( ถ้าเป็นพระที่ไม่มีบัตรรับรองฯ และผู้ชนะการประมูลประสงค์จะขอออกบัตรรับรองฯให้แจ้งทางผู้ตั้งประมูลก่อน ทุกครั้งและต้องโอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาทไปพร้อมกับเงินค่าพระชนะประมูลด้วย ซึ่งกรณีนี้ผู้ตั้งประมูลจะต้องแนบค่าธรรมเนียมมาพร้อมพระจำนวน 500 บาทก่อนและจะได้รับเงินคืน 100 บาทพร้อมค่าพระเครื่อง )( หากผู้ชนะประมูลไม่แจ้งขอออกบัตรฯ ทาง สถาบันการันตีพระ จะออกเฉพาะใบรายงานผลการตรวจสอบให้เท่านั้น ) และการโอนเงินค่าพระนี้ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินภายใน 3 วันหลังจากมีการแจ้งผลทางหน้าเว็บไซต์ฯ
----------------------------------------------------------------------------

54.พิษณุ สุข.............RF538623715TH

ทำไมถึงส่งแบบลงทะเบียน ไม่ใช่แบบEMS ตามกฏที่เขียนไว้ แบบนี้เรียกว่า จีทำผิดขอตกลงหรือผิดกฏที่ตัวเองได้เขียนขึ้นมา ช่วยชีแจ้งด้วยครับ ผมเดือดร้อนตามข้อมูลข้างต้น


โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 10:21 น.] #44573 (170/188)

OK เคลีย เลขที่ได้รับRF538623715THคือเป็นเงินคืนส่วนเกินจากจีพระเพราะพระปิดพระมูลปีที่แล้ว แต่ผมแนบเงินไปองค์ละ 500 บาท จีพระจึงคืนส่วนที่เกิน

โทรไปถามบอกให้ส่งเมล พอส่งเมลไปก็ไม่แจ้งกลับ ต้องให้เข้าใจผิด .... แต่อีกรายการที่ส่งไปนี้ก็ยังไม่ออกผลจะสองอาทิตย์แล้ว พระคงเยอะจริงๆหลังปีใหม่ที่ผ่านมา


โดยคุณ (4) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 10:21 น.] #44574 (171/188)
โดยคุณ AMATA482 (1.9K) [พ. 16 ม.ค. 2556 - 10:21 น.] #44575 (172/188)

OK เคลีย เลขที่ได้รับRF538623715THคือเป็นเงินคืนส่วนเกินจากจีพระเพราะพระปิดพระมูลปีที่แล้ว แต่ผมแนบเงินไปองค์ละ 500 บาท จีพระจึงคืนส่วนที่เกิน

โทรไปถามบอกให้ส่งเมล พอส่งเมลไปก็ไม่แจ้งกลับ ต้องให้เข้าใจผิด .... แต่อีกรายการที่ส่งไปนี้ก็ยังไม่ออกผลจะสองอาทิตย์แล้ว พระคงเยอะจริงๆหลังปีใหม่ที่ผ่านมา


โดยคุณ bank18 (3.2K) [อา. 20 ม.ค. 2556 - 21:53 น.] #44598 (173/188)

ทุกปีมีแต่คนเขียนด่า ว่า เสนอ แนะต่างๆนาๆ แต่ก้อไม่เคยมีใครมาตอบเลย คิดไปคิดมาก้อต้องก้มหน้ารับกรรมกันต่อไปครับพี่น้อง เราเปรียบเหมือนหมาที่ได้แต่เห่า ไม่ใช่เราซิเอาผมคนเดียวละกัน ไม่มีใครสนใจ โฮ่งๆ


โดยคุณ บวรศักดิ์ (270) [จ. 21 ม.ค. 2556 - 13:30 น.] #44601 (174/188)

ขอให้ G-พระ จงเป็นอมตะ และ เป็นที่พึ่งคนรักพระตลอดไป ชั่วนิรันดร์


โดยคุณ shirew (4.6K) [พฤ. 24 ม.ค. 2556 - 18:20 น.] #44621 (175/188)

เงินส่วนออกบัตรที่ใส่เกินไปเมื่อปีที่แล้วผมได้คืนเป็นคูปองใครได้เป็นเงินสดบอกผมด้วยครับและยินดีด้วยท่านโชคดีแล้วครับ อิอิอิ


โดยคุณ nonok (6.3K)(1) [ส. 02 ก.พ. 2556 - 20:40 น.] #44665 (176/188)

จะมีใครมาตอบอะไรสมาชิกบ้างมั้ยเนี้ย

โอนเงินค่าตั้งประมูลไปตั้งแต่ ม.ค. ป่านนี้ก็ยังเงียบบบ โทรไปก็ติดยากมากกกกก

ปีหน้าจะขึ้นค่าอะไรอีกเปล่าเนี้ย จะได้เตรียมย้ายเอ๊ยเตรียมเก็บตังค์
โดยคุณ supertor (1.8K) [ศ. 08 ก.พ. 2556 - 02:39 น.] #44687 (177/188)

ให้ความกระจ่างหน่อยครับ อย่างเช่นส่งพระไปตรวจสอบและออกบัตร 3 องค์ ค่าจัดส่งพระกลับ 300 บาท หรือ 100 บาท เพราะสามรถส่งรวมกันได้ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ เจษเมืองกาญจน์ (1.6K) [จ. 18 ก.พ. 2556 - 06:31 น.] #44740 (178/188)

แพงโครตๆ


โดยคุณ bear_01 (4.5K)(1) [ส. 23 ก.พ. 2556 - 10:28 น.] #44780 (179/188)

ค่าแรงแพง ค่าตรวจพระและออกบัตรแพงตาม
ค่าตั้งประมูลราคาเดิม แต่ตัังได้น้อยลง เท่ากับ ค่าตั้งประมูลแพงขึ้น
ลงประมูลได้หรือไม่ได้ ก็ต้องจ่ายประมาณ 6.666 บาท ต่อองค์ต่อครั้ง ถ้าจ่ายรายเดือน
ถ้าจ่ายรายปี365วัน 3000.- เท่ากับต้องจ่าย 4 บาท ต่อองค์ต่อครั้ง ไม่ว่าจะมีคนประมูลได้หรือไม่ได้ สรุปว่าแพงจริงๆครับ อย่างนี้ สมาชิกจะเริ่มหายไปwebอื่นเรื่อยๆครับ เท่าที่สังเกตดู สมาชิกเก่าๆหายไปเยอะจริงๆครับ


โดยคุณ maomanu (1K) [จ. 04 มี.ค. 2556 - 10:20 น.] #44823 (180/188)

ไม่เห็นทางเว็บมาชี้แจงบ้างเลย คนบ่นก็บ่นไป อย่าเงียบสิครับท่าน


โดยคุณ jintanakorn (3.8K) [ศ. 08 มี.ค. 2556 - 07:49 น.] #44845 (181/188)

คนเล่นพระด้วยกันก็หน้าจะรู้นะครับว่าพระแต่ล่ะองค์ที่เราเช่ามาก็ราคาเบียดๆ สมัยนี้ไม่มีราคาตกควาย พระ 4000 เก็บ 500 ลองเอาไปคิดดูนะครับ...ให้เราอยู่ได้ เขาก็อยู่ได้สิ...


โดยคุณ nirun6929 (695)(1) [ศ. 22 มี.ค. 2556 - 10:48 น.] #45001 (182/188)

ข้อที่ควรพิจารณา...

1.ข้อย่อย..ในหัวข้อใหญ่..ควรเขียนเลข เช่น 1.1 ......1.999999 เป็นต้น
2. ต้องกำหนดไปเลยรายการประมูลทุกรายการ..ต้องส่งแบบ ems เท่านั้น
3. การให้ feedback นั้น มีปัญหามาก ..คือ ใครให้ก่อน แบบ คำชม ...แต่อีกฝ่ายให้ คำเฉย ๆ หรือคำติชม..คนที่ให้ก่อนไม่สามารถ...ตอบโต้ได้แบบมีเหตุผล.....
โดยคุณ jintanakorn (3.8K) [อ. 02 เม.ย. 2556 - 12:10 น.] #45109 (183/188)

ทางเวปสมควรออกมาชี้แจงหน่อยสิครับ ว่าทำไมต้องขึ้นราคาค่าออกบัตร มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่ม อยู่มาตั้งนานไม่เห็นมีอะไรพัฒนา มีอย่างเดียวที่พัฒนาขึ้นคือค่าธรรมเนียม หรือว่ามีเหตุผลเดียวแค่+++กูอยากรวยว่ะ+++


โดยคุณ มะกอก (2.8K) [อา. 07 เม.ย. 2556 - 11:27 น.] #45130 (184/188)

ถ้าเช่าพระที่มีบัตรรับรองอยู่แล้ว โดยไม่ได้ผ่านกระทู้การตั้งประมูลในเวป. แล้วอยากจะเปลี่ยนบัตรรับรองเป็นชื่อของตัวเอง ต้องเสียเท่าไรครับ

รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ

ขอบคุณครับ


โดยคุณ seijo12 (375) [ศ. 19 ก.ค. 2556 - 11:54 น.] #45773 (185/188)

คนที่ไม่ทำตามกฎ ผมร้องเรียนไปทางคุณไม่เห็นจะทำอะไรเลย


โดยคุณ rammy (396) [ส. 03 ส.ค. 2556 - 22:21 น.] #45864 (186/188)

เริ่มเซ็งกับเวปนี้หละ อุตสาห์เป็นสมาชิกมานาน สงสัยต้องย้ายที่ เพราะกฎข้อนี้ เลยไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูล เอกสารที่เคยส่งให้ยังไม่พออีกเหรอ เงินก็โอนให้ไปแล้ว รอรับคืนอยู่
2.1สมาชิกฯจะต้องรับรองบุคคลก่อนจึงจะสมัครเป็นสมาชิกผู้ตั้งประมูลได้ ถ้าคนอยู่ไกลไม่มีศูนย์อยู่ใกล้บ้าน คุ้มไหมเนี่ย


โดยคุณ op-prathai (538) [อา. 22 ก.ย. 2556 - 21:49 น.] #46651 (187/188)

--- 6.5 กรณีชนะประมูลพระเครื่องที่มีบัตรรับรองฯอยู่แล้ว ในการขอให้ผู้ตั้งประมูลส่งตรวจสอบใหม่หรือขอเปลี่ยนชื่อในบัตรรับรองฯ ผู้ชนะประมูลจะต้องโอนเงินค่าพระที่ประมูลได้ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าบรรจุพระและจัดส่งพระคืน 100 บาท ให้กับทางผู้ตั้งประมูลก่อน เมื่อผู้ตั้งประมูลรับทราบการโอนเงิน จะต้องส่งพระพร้อมบัตรรับรองฯ + ค่าธรรมเนียมใบรายงานผลฯ 100 บาท + ค่าส่งพระคืน 100 บาท รวมเป็น 200 บาทมายัง สถาบันการันตีพระ พร้อมระบุการขอเปลี่ยนชื่อในบัตรฯและระบุการรับชำระเงินค่าพระแล้ว เมื่อทางสถาบันการันตีพระ ดำเนินการตรวจสอบพระเครื่องและเปลี่ยนบัตรฯ( ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ 100 บาท ) เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดส่งพระให้กับผู้ชนะประมูลต่อไป ( เป็นอัตราเดิมของปี 2553 )

อย่างนี้จะกันโจร ได้ไงครับ เรียนสอบถาม เว๊ปมาสเตอร์ ผมเคยโดนโกงแล้วพระ มีบัตรรับรอง ผมเลยโอนเงินไป พอโดนโกงเสร็จ ท่านกลับบอกว่าทำไมไม่ส่งพระมาเปลี่ยนชื่อก่อน
แต่แบบนี้ยังไงก็ต้องโอนเงินก่อน ท่านลืมไปแล้วเล่อ ครับ คดี ไอ้ ชาญยุทธ ที่มันโกงไป 3-4แสน อ่ะ

ตอบคำถามผมให้ด้วยน่ะครับ เรียนด้วยความเคารพ


โดยคุณ dey513 (1.9K) [จ. 18 พ.ย. 2556 - 14:23 น.] #47397 (188/188)

แล้วถ้ามีพระชุบเงิน เเต่มาโพสขายเป็นเงินแท้ ต้องทำตามกฏข้อไหนครับท่านเวปมาสเตอร์


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM