ร่วมเสนอความคิดเห็น

หัวข้อกระทู้ : การตั้งประมูลงาช้างทุกชนิด


- เรียนสมาชิกทุกท่าน
- เนื่องจากปัจจุบันนี้ได้มีพระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.58 เป็นต้นไป ดังนั้นทางเว็บไซต์ฯ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่าน * งด * ตั้งประมูลงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่มาจากงาช้างและขนายช้างทุกชนิด รวมไปถึงการเสนอขายงาช้างทั้งหมดในเว็บไซต์ฯ
- ทางสถาบันการันตีพระจะ *งด * ตรวจสอบพระเครื่องและเครื่องรางของขลังที่ทำจากงาช้างทุกชนิด
- การตั้งประมูลงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่มาจากงาช้างและขนายช้างทุกชนิดจะถูกห้ามตั้งประมูลโดยป้าย STOP และท่านสมาชิกอาจจะถูกจับและปรับตาม พรบ.งาช้างได้
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- จึงประกาศแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน
- เว็บไซต์การันตีพระ

โดยคุณ webmaster3 [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 06:56 น.]โดยคุณ webmaster3 [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 06:57 น.] #50779 (1/77)

พระราชบัญญัติ งาช้างพ.ศ. ๒๕๕๘ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยงาช้างจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้“ช้าง” หมายความว่า ช้างที่เป็นสัตว์พาหนะตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ“งาช้าง” หมายความว่า งา ขนาย หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาหรือขนายของช้าง ทั้งที่ยังมีชีวิตหรือที่ตายแล้ว“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้โดยทําเป็นปกติและเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อการค้าด้วย“นําเข้า” หมายความว่า นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร“ส่งออก” หมายความว่า นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึงนําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งงาช้างที่เคยนําเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร“นําผ่าน” หมายความว่า นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏบิัติการตามพระราชบัญญัตินี้“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ผู้ใดประสงค์จะค้างาช้าง ให้ยื่นคําขออนุญาตต่ออธิบดีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การค้า และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๖ และบทกําหนดโทษในการฝ่าฝืนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคห้ามาใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ค้างาช้างด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งงาช้าง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต

มาตรา ๖ ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งงาช้างโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ให้มาแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารการได้มาซึ่งงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดภายหลังจากได้รับแจ้งการครอบครอง ให้อธิบดีออกเอกสารการครอบครองงาช้างให้แก่ผู้แจ้งการครอบครองไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยในภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการครอบครองว่า งาช้างใดมิใช่งาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ อธิบดีอาจมีคําสั่งให้ผู้ครอบครองนําเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ได้

เหตุอันควรสงสัยและการนําเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่างาช้างในความครอบครองเป็นงาช้างที่ได้มาจากช้างที่เป็นสัตว์พาหนะ ให้งาช้างนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งมอบงาช้างให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งจากอธิบดีในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรคสามไม่เห็นด้วยกับคําสั่งของอธิบดีตามวรรคห้าให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

มาตรา ๗ ในกรณีผู้ซึ่งครอบครองงาช้างตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๙ ประสงค์จะโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพ หรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างที่อยู่ในความครอบครองต้องแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดีก่อนวันที่จะมีการโอนการครอบครอง เปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง แปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปร่างงาช้างในกรณีที่เป็นการโอนการครอบครอง ให้อธิบดีระบุชื่อผู้รับโอนไว้ในเอกสารการครอบครองที่ออกให้ไว้ตามมาตรา ๖ หรือมาตรา ๑๙หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๘ บทบัญญัติแห่งมาตรา ๖ และมาตรา ๗ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ครอบครองงาช้างตามลักษณะหรือขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๙ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ ดังต่อไปนี้(๑) เข้าไปในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ค้างาช้างในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบการดําเนินการ เอกสาร หรือหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทําใด ๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือตามที่กําหนดในใบอนุญาต(๒) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอํานาจยึดหรืออายัดงาช้าง เอกสารหรือหลักฐานหรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเพื่อประโยชน์ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕ วรรคหนึ่งหรือประกาศที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง หรือวรรคห้า หรือมาตรา ๗ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามล้านบาท

มาตรา ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

มาตรา ๑๖ ความผิดตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบได้ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งและผู้น้ันยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีต่อไป

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๖ ให้ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคได้ตามที่รัฐมนตรีกําหนดตามความเหมาะสมหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๑๘ ผู้ใดค้างาช้างอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ยื่นคําขออนุญาตต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยต้องจัดทําบัญชีการได้มาการแปรรูป และการค้างาช้างด้วย และเมื่อยื่นคําขออนุญาตแล้วให้ค้างาช้างต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําส่งไมั ่อนุญาตจากอธิบดีการยื่นคําขออนุญาตและการจัดทําบัญชีการได้มา การแปรรูป และการค้างาช้าง และการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๙ ผู้ใดได้มาหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งงาช้างก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้แจ้งการครอบครองโดยระบุจํานวน ขนาด พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายของงาช้างต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และให้อธิบดีออกเอกสารการครอบครองงาช้างให้แก่ผู้แจ้งการครอบครองไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยในภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการครอบครองว่า งาช้างใดมิใช่งาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ อธิบดีอาจมีคําสั่งให้ผู้ครอบครองนําเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ได้ และให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๖ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับโดยอนุโลมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการครอบครองตามวรรคหนึ่งเหตุอันควรสงสัยและการนําเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

....

อัตราค่าธรรมเนียม

๑. ใบอนญาตให้ค้างาช้าง ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ใบอนญาตให้นําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งงาช้างฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ใบแทนใบอนญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการค้า การครอบครอง การนําเข้า การส่งออก และการนําผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า แต่ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการค้า การครอบครอง การนําเข้าการส่งออก และการนําผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ จึงมีการนําช้างป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาสวมสิทธิและจดทะเบียนเป็นสัตว์พาหนะเพื่อตัดงาช้างรวมถึงการลักลอบนําเข้างาช้างแอฟริกาเพื่อนํามาค้าหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้าง ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES))จึงมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาที่กําหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการควบคุมการค้าการครอบครอง การนําเข้า การส่งออก และการนําผ่านซึ่งงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้างภายในประเทศมิให้ปะปนกับงาช้างที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


โดยคุณ อาราธนา (6.4K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 07:02 น.] #50780 (2/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ ปะใหญ่ (23.6K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 07:09 น.] #50781 (3/77)

เป็นงาช้างโบราณ(ฟรอสซิล) ดังภาพตัวอย่างได้ไหมครับ ขอบพระคุณมากครับ


โดยคุณ bear_01 (4.6K)(1) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 07:25 น.] #50782 (4/77)

มีดหมอ ทำจากงาช้างของพระเกจิองค์ต่างๆ ลงได้มั๊ยครับ


โดยคุณ nooing (28.5K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 07:31 น.] #50783 (5/77)

ทุกชนิดครับ ....


โดยคุณ ลูกลุงรูญ (1K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 07:52 น.] #50784 (6/77)


****ตั้งประมูลงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่มาจากงาช้างและขนายช้างทุกชนิด****


โดยคุณ Jo-SWD (4.3K)(5) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 08:06 น.] #50785 (7/77)

รับทราบครับโดยคุณ naenaldo (3.2K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 08:07 น.] #50786 (8/77)

ขออนุญาตลองแชร์(กฎของเวปบ้านเพื่อน)
ข้อมูลการตั้งบังคับกฎเกี่ยวกับการตีความการซื้อ-ขายเครื่องรางที่ทำจากงาช้างครับ มีเนื้อหาดังนี้...
ข่าวสารจาก Admin
แจ้งเตือนสมาชิกทุกท่านทราบ

การที่ท่านลงขาย เครื่องราง ที่ทำจากซากสัตว์ เช่นเขี้ยว งา เขา ที่ไม่สมารถสืบทราบที่มาได้ หรือ ที่เป็นของเก๊ ท่านมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา คุ้มครองสัตว์ป่า หรือสัตว์สงวน ท่านอาจาถูกทางการ จับกุมดำเนินคดี ซึ่งมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ แม้ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะแปรรูปมาแล้วหรือไม่ก็ตาม หากท่านพิสูจน์กับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่า เป็นเครื่องราง หรือ ซากสัตว์ ที่พระเกจิอาจารย์ รูปใดได้สร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องรางตามคตินิยม ท่านจะมีความผิด ทั้งกฎของเวป ว่าห้ามลงขายของเก๊ ในเวป ผิดทั้งกฎหมายของบ้านเมือง

นับจากนี้ไปให้ท่านตรวจสอบให้ดีก่อนลงประมูลทุกครั้ง หากเวปมาสเตอร์ตรวจพบจะทำหารลบกระทู้ของท่านทันที พร้อมทั้งปรับวันใช้งาน 30 วัน หากท่านถูกลบกระทู้ หน้าที่ของท่านคือไปพิสูจน์ความแท้ ของเครื่องรางนั้นๆมา ว่าแท้อย่างไร มีที่มาอย่างไร เท่านั้น หากท่านถูกลบกระทู้แล้วโวยวาย เพิ่มโทษเป็น 2 เท่า จนถึงยกเลิกสมาชิก

..เวปเรา(g-pra)ตีความคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่า หรือไม่มีข้อยกเว้นใดๆครับ. จริงๆแล้วน่ายกเว้นของเก่าโบราญที่มีมาแต่เดิมที่พิสูจน์ได้มีประวัติชัดเจนนะครับ.


โดยคุณ santichai777 (1.4K)(2) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 09:12 น.] #50788 (9/77)

ขออนุญาตลองแชร์(กฎของเวปบ้านเพื่อน)
ข้อมูลการตั้งบังคับกฎเกี่ยวกับการตีความการซื้อ-ขายเครื่องรางที่ทำจากงาช้างครับ มีเนื้อหาดังนี้...
ข่าวสารจาก Admin
แจ้งเตือนสมาชิกทุกท่านทราบ

การที่ท่านลงขาย เครื่องราง ที่ทำจากซากสัตว์ เช่นเขี้ยว งา เขา ที่ไม่สมารถสืบทราบที่มาได้ หรือ ที่เป็นของเก๊ ท่านมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา คุ้มครองสัตว์ป่า หรือสัตว์สงวน ท่านอาจาถูกทางการ จับกุมดำเนินคดี ซึ่งมีโทษ ทั้งจำ ทั้งปรับ แม้ว่าสิ่งของเหล่านั้นจะแปรรูปมาแล้วหรือไม่ก็ตาม หากท่านพิสูจน์กับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ว่า เป็นเครื่องราง หรือ ซากสัตว์ ที่พระเกจิอาจารย์ รูปใดได้สร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องรางตามคตินิยม ท่านจะมีความผิด ทั้งกฎของเวป ว่าห้ามลงขายของเก๊ ในเวป ผิดทั้งกฎหมายของบ้านเมือง

นับจากนี้ไปให้ท่านตรวจสอบให้ดีก่อนลงประมูลทุกครั้ง หากเวปมาสเตอร์ตรวจพบจะทำหารลบกระทู้ของท่านทันที พร้อมทั้งปรับวันใช้งาน 30 วัน หากท่านถูกลบกระทู้ หน้าที่ของท่านคือไปพิสูจน์ความแท้ ของเครื่องรางนั้นๆมา ว่าแท้อย่างไร มีที่มาอย่างไร เท่านั้น หากท่านถูกลบกระทู้แล้วโวยวาย เพิ่มโทษเป็น 2 เท่า จนถึงยกเลิกสมาชิกเว็บเพื่อนบ้านที่ประกาศมาเพราะ เข้าใจว่ากฏหมายเมื่อประกาศแล้วจะไม่มีผลย้อนหลัง น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ


โดยคุณ bunpot (3.5K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 09:22 น.] #50789 (10/77)

รับทราบครับ งาช้างทุกชนิด


โดยคุณ เขารัง (7.1K)(3) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 09:34 น.] #50790 (11/77)

...ครับผม...


โดยคุณ nokee (1.3K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 09:55 น.] #50791 (12/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ Hmorsan (437) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 10:00 น.] #50792 (13/77)

ถามซำ้คำถามของคุณbear_01 ว่า "รวมถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมด้วยไม๊ครับ"ขออภัยอย่างสูงที่ถามซำ้ๆ เพราะอยากรู้จริงๆ


โดยคุณ อิคคิวซัง1978 (441) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 10:09 น.] #50793 (14/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ Hopeman (1.8K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 10:19 น.] #50794 (15/77)

สงสัยครับหลวงพ่อเดิม
มีหลายชนิดที่ทำจากงาช้าง อยู่ในกรณีนี้เปล่าครับ


โดยคุณ mitmitee (2.8K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 11:19 น.] #50795 (16/77)

น่าเศร้าใจจริง ๆ งาช้างทีี่อยู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาแต่โบราณ โบราณถือเป็นของมีอำนาจนำมาทำวัตถุมงคล แต่ปัจจุบันอนุสัญญากับต่างชาติมีผลทำให้คนไทยเราผิดกฏหมายที่จะครอบครองวัตถุมงคลโบราณที่ทำจากงาช้าง

ต่างชาติกับคนไทยไม่ไช่มีผลแต่ข้อกฏหมาย ทุกวันนีี้ วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก อิทธิพลต่างชาติเข้ามาแทรกแซง ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าที่มีต่างชาติมาลงทุน มีทุนมากก็มาแข่งร้านค้าคนไทยทุนน้อยจนต้องปิดกิจการ แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายเราผ่อนผันให้เขาอยู่ แต่ก็มาแย่งชิงงานคนไทย เปิดร้านแข่งกับคนไทย แย่งการรักษาพยาบาล ฯ แล้วอีกหน่อยคนไทยจะอยู่อย่างไร..


โดยคุณ Everyman (1K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 12:00 น.] #50796 (17/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ ริชชี่ (1.1K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 12:39 น.] #50797 (18/77)

แบบนี้น่าเศร้าครับ
เพราะเครื่องรางที่ทำจากงาช้าง มีมาแต่โบราณก่อนที่จะมีกฏหมายออกมาอีก พอถึงวันนี้ กลับผิดกฏหมาย เสียดายที่ครูบาอาจารย์ทำไว้ ให้ลูกศิษย์ลูกหา ได้ใช้ปกป้องคุ้มครองตัว


โดยคุณ แต-สุโขทัย (2.5K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 12:46 น.] #50798 (19/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ จวบเมืองชล (1.1K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 13:27 น.] #50799 (20/77)

รับทราบครับ ขอบคุณครับ


โดยคุณ พงษ์ศิลป์ (1.8K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 19:25 น.] #50802 (21/77)

ลงแบบนี้ ผมว่าเลิกเถิดครับ งา


โดยคุณ Murbur (21.3K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 19:40 น.] #50803 (22/77)

ในใจชอบสะสมงาด้วยนะครับ ทางเวปน่าจะพิจารณาหน่อยครับ


โดยคุณ เก้ากนก (3.4K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 20:00 น.] #50804 (23/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ ทองเก้า (662) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 20:16 น.] #50805 (24/77)
โดยคุณ webmaster3 [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 20:21 น.] #50806 (25/77)

“งาช้าง” หมายความว่า งา ขนาย หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาหรือขนายของช้าง ทั้งที่ยังมีชีวิตหรือที่ตายแล้ว.
“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้โดยทําเป็นปกติและเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อการค้าด้วย
ดังนั้นไม่ว่างาเก่า งาใหม่ ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ก็ถือว่าเป็นงาช้างครับ

เนื่องจากเป็นกฏหมายที่บังคับใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยของท่านสมาชิก แนะนำให้ท่านสมาชิกปฏิบัติตามกฏหมายด้วยครับ เพราะโทษค่อนข้างสูง คือ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทางเว็บไซต์ฯเพียงแต่แจ้งข้อมูลให้ท่านสมาชิกทราบตามกฏหมายครับ


โดยคุณ nikron (2.1K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 20:52 น.] #50807 (26/77)
โดยคุณ พรของแม่ (655) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 20:55 น.] #50808 (27/77)

จารย์ผมเศร้าเลยจริงๆ นะ sad มากบอกตรง


โดยคุณ ยุทธิชัย (2.6K) [ศ. 30 ม.ค. 2558 - 23:30 น.] #50810 (28/77)

อ้าวผมก็ให้ผู้ตั้งส่งออกบัตรอยู่ อย่างนี้ไม่เอาได้ไหมครับ เพราะออกบัตรไม่ได้ครับ


โดยคุณ ศิษพ่อมุ่ย (4.5K) [ส. 31 ม.ค. 2558 - 08:18 น.] #50811 (29/77)ในกรณีที่อยากใช้ อยากคล้อง อยากครอบครอง เช่น มีดหมอ แหวน ก็ไปทำเอกสารให้ถูกต้องที่อำเภอ เพื่อความสบายใจ และปลอดภัยต่อกฎหมายนะครับพี่........น้อง

ส่วนเจ้าหน้าที่ท่านว่าไง เราก็ปฏิบัติตาม

ช่วงนี้ก็งด "ขึ้นคอ" ก่อน...อิอิ


โดยคุณ กล้วยปิ้ง (907) [ส. 31 ม.ค. 2558 - 16:48 น.] #50815 (30/77)

รับทราบครับ


โดยคุณ ศิลปไทย (104)(5) [ส. 31 ม.ค. 2558 - 19:11 น.] #50817 (31/77)

ถือว่าเป็นเรื่องเศร้ามากครับโดยคุณ โชติอนันต์ (4.9K) [ส. 31 ม.ค. 2558 - 20:36 น.] #50818 (32/77)

จะไม่ๆได้เห็นงาแกะหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อมุ่ย แล้วที่นี้ แย่จัง โชว์ก็ไม่ได้ เพราะแสดง ให้เห็น เก็บอย่างเดียว


โดยคุณ เกมมาเอง (2.6K) [ส. 31 ม.ค. 2558 - 22:43 น.] #50819 (33/77)
โดยคุณ dodjd313 (4.1K)(3) [ส. 31 ม.ค. 2558 - 23:36 น.] #50820 (34/77)

ขอขอบคุณทางสำนักงานการันตรีพระดอทคอม ที่ได้แจ้งเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจชัดเจน เรื่องของกฏหมายงาช้าง ตามนี้ครับ
“งาช้าง” หมายความว่า งา ขนาย หรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากงาหรือขนายของช้าง ทั้งที่ยังมีชีวิตหรือที่ตายแล้ว.
“ค้า” หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จําหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้โดยทําเป็นปกติและเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และหมายความรวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อการค้าด้วย
ดังนั้นไม่ว่างาเก่า งาใหม่ ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ก็ถือว่าเป็นงาช้างครับ

เนื่องจากเป็นกฏหมายที่บังคับใช้แล้ว เพื่อความปลอดภัยของท่านสมาชิก แนะนำให้ท่านสมาชิกปฏิบัติตามกฏหมายด้วยครับ เพราะโทษค่อนข้างสูง คือ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทางเว็บไซต์ฯเพียงแต่แจ้งข้อมูลให้ท่านสมาชิกทราบตามกฏหมายครับ

รับทราบขอบคุณครับ


โดยคุณ PunC123 (1.4K) [อา. 01 ก.พ. 2558 - 03:17 น.] #50821 (35/77)

ใครไปทำเอกสาร การครอบครอง มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโดยคุณ PunC123 (1.4K) [อา. 01 ก.พ. 2558 - 06:33 น.] #50822 (36/77)

กทม. สามารถแจ้งการครอบครองได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับท้องที่ต่างจังหวัด สามารถแจ้งการครอบครองได้ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสาขา

ภายในวันที่ 21 เม.ย. 58

หรือสามารถแจ้งได้ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ. 555 ปณศ.จตุจักร กทม. 10900 โดยใช้แบบแจ้งการครอบครองที่ อส. กำหนด

สามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งได้ที่ WWW.DNP.GO.TH

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09 8950 5436, 08 8206 1223, 09 9563 6658

โทร./โทรสาร 0 2579 4621, 0 2561 4838 ในวันและเวลาราชการ

หรือโทรสายด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

...............................................................................................................................................................
อ้างอิง
http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=456:----90-&catid=18:2010-07-22-07-25-25&Itemid=9
..............................................................................................................................................................

ใครทำแล้ว บอกเล่า กันบ้าง นะครับโดยคุณ PunC123 (1.4K) [อา. 01 ก.พ. 2558 - 11:14 น.] #50823 (37/77)

เพิ่มเติม

ในกรณีมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า อย่างละไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน รวมไม่เกิน 4 ชิ้นต่อคน และไม่เกิน 12 ชิ้นต่อครัวเรือน และน้ำหนักรวมไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม อาจใช้สิทธิ์ไม่ต้องแจ้งการครอบครองได้แต่จะไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือทำการค้าได้ เว้นแต่ตกทอดทางมรดก โดยผู้รับมรดกต้องครอบครองไม่เกินจำนวนดังกล่าวด้วย

อ้างอิง http://www.banmuang.co.th/news/region/7840

.............................................................................................................................

ดั้งนั้น งาแกะหลวงพ่อเดิมที่มีสะสม อยู่ 2 ชิ้น ก็คงไม่ต้องแจ้งแล้วมั้งครับโดยคุณ Boonjan (1K) [จ. 02 ก.พ. 2558 - 09:22 น.] #50825 (38/77)
โดยคุณ Boonjan (1K) [จ. 02 ก.พ. 2558 - 09:34 น.] #50826 (39/77)

แล้วถ้าเป็นแว่นงาช้างละครับ ใช้เป็น 100 ชิ้น ในสร้อย 1 เส้น น้ำหนักยังไงก็ไม่เกิน 0.5 kg.แน่นอน
แต่ พรบ.บอกให้ครอบครองอย่างละไม่เกิน 2 ชิ้น
สรุปต้องแจ้งหรือไม่.....โดยคุณ Boonjan (1K) [จ. 02 ก.พ. 2558 - 09:43 น.] #50827 (40/77)รอประกาศลักษณธของงาช้างที่ได้รับการยกเว้นแจ้งการครอบครองครับ

http://www.dnp.go.th/ivory/law.php
โดยคุณ nikron (2.1K) [จ. 02 ก.พ. 2558 - 17:28 น.] #50830 (41/77)
โดยคุณ uthai08 (2.3K) [จ. 02 ก.พ. 2558 - 18:46 น.] #50831 (42/77)

..ครับผม..


โดยคุณ nongyong (8.5K) [จ. 02 ก.พ. 2558 - 21:07 น.] #50832 (43/77)กำไลหางช้างได้หรือเปล่าครับ


โดยคุณ patima (1.2K) [อ. 03 ก.พ. 2558 - 13:44 น.] #50835 (44/77)

รับทราบพร้อมให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกฏครับผม


โดยคุณ สุริยา09 (1K) [อ. 03 ก.พ. 2558 - 17:40 น.] #50837 (45/77)

รับทราบคับ......ขำๆๆ คัยไม่รู้เอางาไปไหน ผมรับบริจาคงา งาคับ ผมจะโดน STOP ป่าวคับ


โดยคุณ เซียน99 (642) [อ. 03 ก.พ. 2558 - 18:29 น.] #50838 (46/77)

ทำไมต้องงดออกบัตรครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องขาย ไม่ตั้งขายก็ได้แค่อยากรู้ว่าแท้ หรือไม่แท้ การตรวจสอบออกบัตรรับรองไม่น่าจะเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย ด้วยความเคารพ


โดยคุณ Siriphanvitoon (632) [อ. 03 ก.พ. 2558 - 19:39 น.] #50839 (47/77)

ให้ถือปฎิบัติตามกฎหมายเถิดครับแล้วจะดีเอง เพราะมีโทษสูงมาก ทั้งจำและปรับ


โดยคุณ zoom_zoom (272)(2) [อ. 03 ก.พ. 2558 - 21:40 น.] #50840 (48/77)

รบกวนผู้รู้ ชี้แจงแถลงไขครับ

โดยคุณ PunC123 (1011) [ไทยพาณิชย์ : 143-217170-8] [ดูรายการทั้งหมดของผู้ตั้งประมูล] (171.96.48.*) [01 Feb 2015 11:14] #50823 (37/47)

เพิ่มเติม

ในกรณีมีไว้ในครอบครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า อย่างละไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน รวมไม่เกิน 4 ชิ้นต่อคน และไม่เกิน 12 ชิ้นต่อครัวเรือน และน้ำหนักรวมไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม อาจใช้สิทธิ์ไม่ต้องแจ้งการครอบครองได้แต่จะไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หรือทำการค้าได้ เว้นแต่ตกทอดทางมรดก โดยผู้รับมรดกต้องครอบครองไม่เกินจำนวนดังกล่าวด้วย

อ้างอิง http://www.banmuang.co.th/news/region/7840

แล้วถ้าเป็นสร้อยแว่นงาช้างละครับ ใช้เป็น 100 เม็ด ในสร้อย 1 เส้น น้ำหนักยังไงก็ไม่เกิน 0.5 kg.แน่นอน
แต่ พรบ.บอกให้ครอบครองอย่างละไม่เกิน 2 ชิ้น
สร้อยงา 1เส้น นี่ นับเป็น 1 ชิ้นหรือไม่ครับ


โดยคุณ zoom_zoom (272)(2) [อ. 03 ก.พ. 2558 - 21:43 น.] #50841 (49/77)

แล้วสร้อยกระดูกช้าง รวมด้วยหรือไม่ครับ


โดยคุณ ponpiyo (3.3K) [พ. 04 ก.พ. 2558 - 00:40 น.] #50842 (50/77)

เรซิ่นช้าง พลาสติ๊กช้าง ขายได้มั้ยครับ (ทุกบาลีมีทางออก)


โดยคุณ bughumbeer (2.5K) [พ. 04 ก.พ. 2558 - 08:19 น.] #50843 (51/77)

สร้อยงาช้างไม่รู้ว่าอย่างไร


โดยคุณ ตรีปากน้ำโพธิ์ (1.2K) [พ. 04 ก.พ. 2558 - 19:53 น.] #50846 (52/77)

ชิ..หายแล้ว พรบ.งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
กำลังจะทำให้วัตถุมงคลที่ทำจากงาช้างหายสาบสูญ...
มรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาตั่งแต่เริ่มก่อตั่งแผ่นดิน..น่าเป็นห่วงครับ
กราบเรียนถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกท่าน
ช่วยหาทางแก้ไขด้วยครับ ไม่งั้นมรดกทางวัฒนธรรมในสายนี้ของเราจะไม่มีสืบทอดให้ลูกหลานได้เรืยนรู้อีกต่อไป....เสียดาย..!!


โดยคุณ aksomsak (3.9K)(1) [พ. 04 ก.พ. 2558 - 21:33 น.] #50847 (53/77)


ชิ..หายแล้ว พรบ.งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
กำลังจะทำให้วัตถุมงคลที่ทำจากงาช้างหายสาบสูญ...
มรดกทางวัฒนธรรมที่สั่งสมกันมาตั่งแต่เริ่มก่อตั่งแผ่นดิน..น่าเป็นห่วงครับ
กราบเรียนถึงท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่่ยวข้องทุกท่าน
ช่วยหาทางแก้ไขด้วยครับ ไม่งั้นมรดกทางวัฒนธรรมในสายนี้ของเราจะไม่มีสืบทอดให้ลูกหลานได้เรืยนรู้อีกต่อไป....เสียดาย..!!

...งาแกะหลวงเดิม งาแกะอาจารย์เฮง งาแกะหลวงพ่อกัน งาแกะหลวงพ่อมุ่ย งาแกะหลวงพ่อฯลฯ มรดกทางวัฒนธรรมไทยในสายนี้ของเราจะไม่มีสืบทอดให้ลูกหลานได้เรืยนรู้อีกต่อไปจะจบแค่นี้หรือๆๆๆๆๆ


โดยคุณ mrchachaip (296) [พฤ. 05 ก.พ. 2558 - 08:27 น.] #50848 (54/77)
โดยคุณ เจ๋งจริง (10.1K) [พฤ. 05 ก.พ. 2558 - 14:29 น.] #50851 (55/77)

กฎหมายทีมาจากรัฐประหารใด ๆ .....ย่อมเห็นแต่อำนาจที่มี หาได้เห็นประชาชนไม่
อย่างว่าครับ อำนาจได้จากปากกระบอกปืน....ใครจะว่าอะไรได้

ก้มหน้ารับความสุขที่ท่านผู้นำคืนมาให้....กันต่อไป
โดยคุณ pradrem (5.2K) [ศ. 06 ก.พ. 2558 - 11:05 น.] #50855 (56/77)

รอดูกฎหมายลูกดีไหมครับ สนช. พวกอกหักทั้งนั้นครับน้อยคนที่จะได้รับการเลือกตั้งสมัยลง สส. สนุกสนานกันเข้าไป


โดยคุณ mongatae (3.7K) [ศ. 06 ก.พ. 2558 - 18:31 น.] #50858 (57/77)

หวังว่าวัตถุมงคลจากงาช้าง คงได้รับยกเว้นครับ โดยเฉพาะวัตถุมงคลที่มีอายุเก่าแก่ ขนาดไม่ใหญ่มาก คงไม่มีใครหลบเลี่ยง พรบ.นี้ โดยเอางาช้างเก่า มาแบ่งแล้วแกะใหม่มั้งครับ ฝากท่านผู้มีอำนาจพิจารณาให้เป็นธรรมครับ


โดยคุณ อาทิตย์วิเชียร (1.6K)(1) [ส. 07 ก.พ. 2558 - 21:25 น.] #50868 (58/77)

.......เจอแบบนี้แย่เลยครับ.....


โดยคุณ nooporn (377) [อา. 08 ก.พ. 2558 - 01:25 น.] #50870 (59/77)

รอดูประกาศกฏกระทรวงในการผ่อนผันก่อนดีกว่าครับ ถ้าเราไม่มีกฏหมายพวกนี้ไซเตสก็คว่ำบาตรเรา สิ้นค้าจำพวกหนังจระเข้ กล้วยไม้ นกแก้ว ที่เป็นสิ้นค้าส่งออกมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านมันจะไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศที่เป็นสมาชิกไม่ได้ อย่าไปโยงเข้าเรื่องการเมืองเลยครับ ไปศึกษาดูให้ดีๆคณะกรรมมาธิการการยกร่าง พรบ.ฉบับนี้ทำตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วครับ


โดยคุณ ARNON (2.7K)(1) [อา. 08 ก.พ. 2558 - 08:54 น.] #50871 (60/77)

พระเนื้อผง เนื้อว่าน ที่มีส่วนผสมงาช้าง ที่เราทราบกันดี ก็ต้องห้ามลงตั้งประมูลน่ะครับ ไม่งั้นถือว่าผิดกฎชัดเจนครับ เร่งตรวจสอบพระในมือครับ ว่ามีส่วนผสมงาช้างหรือเปล่าครับ


โดยคุณ boontham (3.7K) [อา. 08 ก.พ. 2558 - 14:09 น.] #50873 (61/77)

วิตกกันไปเกินเหตุมั้งครับ เจตนาเขาแค่ต้องการเน้นจับพวกลักลอบค้าในปัจจุบันและอนาคต พวกที่ส่งมาจากอาฟริกาและไปฆ่าช้างเอามาทำสิ่งประดิษหรือส่งไปอีกทีเป็นขบวนการเงินมากๆเป็น100ล้านไปโน่น และพวกร้านขายของป่าต่างๆที่ร่วมขบวนการ ที่นี้เวลาตีความกฎหมาย ใจความมันกว้างฃวางเหวี่ยงแหไปหมด จับพระองค์เดียวเป็นข่าวมันไม่โก้เก๋ เหมือนจับยาบ้า 2-3เม็ด มันน้อยรายย่อยๆ
กฎหมายนั้นไม่มีโทษย้อนหลังหรอกเป็นหลักสากลครับ ผู้ที่มีไว้ก่อนหรือพระสร้างก่อนแล้วไม่ผิด แต่ห้ามไม่อยู่หรอกผมว่า และแค่พระชิ้นเล็กไม่ถึง300กรัม จะติดคุกเลยรึ บ้านเมืองไปไม่รอดหรอก
รีสอร์ทกินป่าไม้ รุกป่าไม้ ยังร้ายเเรงมากกว่าเจ้าหน้าที่ไม่มายุ่งกับเราหรอก และมีแค่ภาพแต่ ของกลางไม่มีจะไปกลัวทำไมนักหนา อย่าลงประมูลว่าเป็นงา ก็หมดเรื่อง เลี่ยงไป ช่วยๆกันซิ ลงว่าพระปิดตาก็พอ ลงเป็นกระดูกก็ได้ ถ้าจะพิสูจน์ก็ไม่มีพระมีเเคภาพ ขั้นตอนเยอะอย่าไปกลัวมาก กฏหมายการเมืองเหมือนไฟไหม้ฟางเรารู้ว่าพวกเราเป็นยังไงเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจเขา เล่นพระเหมือนกันแหละน่า เห็นที่พันทิพย์ วางกันเป็นตับ ชัดๆมีของจรืงให้เห็น ไม่เห็นเขากลัวกันเลยไม่มีใครไปจับเลย ป๋ายัพแกก็ปกป้องสมาชิกให้อยู่เเล้ว คือมันไม่ใช่ที่ที่ควรไปจับในสังคมพระเครื่อง ต้องพวกพรานป่า ร้านของป่า ที่สนามบิน จตุจักร
เหมือตอนไก่เป็นโรคหวัดนก ไก่ดีในระยะ30กม ที่มีไก่ป่วย ต้องฆ่าทิ้งหมด ถามว่าไก่ชนตัวละเเสนที่ไม่ป่วยใครจะฆ่ามันลง กฏหมายต้องรอบคอบอย่าไปวิตกอะไรมากมายเลย ไม่เอาผิดไปซะหมดหรอกเขาต้องดูตาม้าตาเรือบ้าง ร้านแอนติกนั่นแหละตัวดี ไม่มีใครโชว์งาช้างผิดกฏหมายหรอกครับ ในเวปก็เหมือนกัน
ผมบอกให้ถ้าขาดเจตนา กฎหมายอาญาลงโทษไม่ได้เลย
เพียงเราลงกันไม่ได้เท่านั้น ทางเวปกลัวโดนข้อหาสนับสนุนการคัางาช้าง พูดกันตรงๆเลย คนที่เรียนนิติศาสตร์ ฟังเข้าใจแล้วมันไม่คุัม แต่โดนยากของกลางไม่มีเราลงแค่ภาพจับไม่ได้หรอก ไม่มีของกลางโดยคุณ โอท่าไม้ (2.5K)(1) [อา. 08 ก.พ. 2558 - 16:14 น.] #50874 (62/77)

แล้วสิงห์เนื้องาช้าง ของหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อกัน หลวงพ่อหอม หลวงพ่อมุ่ย ที่ทางเวปจีออกบัตรให้แล้วจะนำมาลงซื้อขายไม่ได้เลยเหรอครับ ทีนี้จะทำยังไงล่ะของแท้ออกบัตรได้จะขายใครล่ะ


โดยคุณ อาทิตย์วิเชียร (1.6K)(1) [จ. 09 ก.พ. 2558 - 07:46 น.] #50876 (63/77)

อันที่จริงน่าจะให้ขายได้แต่เครื่องรางที่ทำจากงาช้างที่ตรวจสอบแล้วว่าแท้ มีบัตรจากทางเว็บ ที่เป็นของเกจิอาจารย์ หรือวัดต่างๆที่ตรวจสอบได้นะครับ เพราะคนเล่นพระส่วนใหญ่ก็เล่นเครื่องรางด้วย...ขนาดอาชีพสุจริตยังทำมาหากินกันลำบากเลยครับ..........


โดยคุณ อริยะพระเครื่อง (108) [จ. 09 ก.พ. 2558 - 20:43 น.] #50881 (64/77)

ต้องขอขอบคุณท่านผู้นำ ที่จะอนุรักษ์ช้างไว้ให้ลูกหลานได้ดู
แต่น่าจะอนุญาติให้เครื่องราง หรือ ของสะสมที่ทำจากช้างที่เคยมีอยู่
ไปขึ้นทะเบียน และไม่อนุญาติให้มีการทำใหม่ อย่างนี้วัตถุโบราณพวกนี้
จะไหลไปอยู่ในมือชาวต่างชาติหมด วงการตลาดมืดคงเฟื่องฟูน่าดูเลย


โดยคุณ นะมงคล (87) [จ. 09 ก.พ. 2558 - 23:35 น.] #50883 (65/77)

ก็ดูกันไปครับ กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ย้อนหลังได้...น่าจะมีทางออกอยู่เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเก็บสะสมเพราะความศรัทธา ชอบในศิลปะ บางคนสะสมมาค่อนชีวิต จู่ๆมาบังคับให้ครอบครองได้ไม่เกิน 4 ชิ้น ครัวเรือนละ 10 ชิ้น...ก็คงเป็นกฎหมายที่บัดซบครับ...ไม่งั้นก็ทิ้งศิลปะ วัฒธรรมดั้งเดิมกันไปเถอะครับ หันมาสะสมตุ๊กตา KFC หุ่นยางกันแทน


โดยคุณ thongpoonrompo (1.6K) [ศ. 13 ก.พ. 2558 - 09:56 น.] #50905 (66/77)

เห็นด้วยกับคุณ นะมงคล (52) อย่างยิ่งครับผม


โดยคุณ narongK (734) [จ. 16 ก.พ. 2558 - 00:14 น.] #50912 (67/77)

เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็คงออกกฏหมายพิศดารมาอีกแหละเช่น พ.ร.บ.ห้ามขายเขี้ยวสัตว์ เขาควายแกะ ผงพรายกุมาร(เพราะทำจากกะโหลกทารก) ต่อไปก็คงกะลาแกะเพราะดี๋ยวมะพร้าวหมดประเทศ ตะกรุดไม้ไผ่ เดี๋ยวไม้ไผ่หมดป่า 5555555555


โดยคุณ pradrem (5.2K) [จ. 16 ก.พ. 2558 - 16:31 น.] #50921 (68/77)น่ากลัวมากครับ


โดยคุณ pradrem (5.2K) [จ. 16 ก.พ. 2558 - 16:37 น.] #50922 (69/77)เบื่อ


โดยคุณ Suraphol (420)(3) [จ. 16 ก.พ. 2558 - 19:41 น.] #50923 (70/77)

ด้วยความเคารพ เครื่องรางงาช้างไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ไม่อยู่ภายใต้ พรบ. นี้ครับ


โดยคุณ Hopeman (1.8K) [พ. 18 ก.พ. 2558 - 13:17 น.] #50936 (71/77)

เสียดาย พวกมีดหมอ หลวงพ่อเดิมครับ
เป็นของเก่าโบราณ แต่ห้ามกรณีนี้
ทำให้กลุ่มคนชอบ ก้อไร้ทิศทางการสะสมเลยโดยคุณ อาศิรา (2.5K) [พฤ. 19 ก.พ. 2558 - 10:39 น.] #50939 (72/77)

รับทราบ


โดยคุณ boontham (3.7K) [พฤ. 19 ก.พ. 2558 - 16:04 น.] #50942 (73/77)

รับทราบครับผม


โดยคุณ tula_ff (1.3K) [อ. 10 มี.ค. 2558 - 18:55 น.] #51105 (74/77)วันนี้กระผมนำ งาช้างแมมมอธแกะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวด โดยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ท่านอาจารย์นองปลุกเสก ปี2541 ไปที่ห้องประชุมอาคารไพโรจน์สุวรรณกร เพื่อขึ้นทะเบียน ตามที่ทราบข่าว พรบ.งาช้างปี2558 และได้กรอกเอกสารนำส่ง ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
ปรากฎว่า...เจ้าหน้าที่แจ้งกับกระผมดังนี้....
"งาช้างแมมมอธ ...ไม่ได้มีชื่ออยู่ใน... พรบ.งาช้างปี2558 ไม่ต้องขึ้นทะเบียนครับ"

...จึงกราบเรียนแจ้งให้เวปมาสเตอร์และเพื่อนสมาชิกให้ทราบมา ณที่นี้
ด้วยความเคารพ


โดยคุณ midori (5.8K) [พ. 11 มี.ค. 2558 - 14:33 น.] #51113 (75/77)

กฎหมายทีมาจากรัฐประหารใด ๆ .....ย่อมเห็นแต่อำนาจที่มี หาได้เห็นประชาชนไม่
อย่างว่าครับ อำนาจได้จากปากกระบอกปืน....ใครจะว่าอะไรได้

ก้มหน้ารับความสุขที่ท่านผู้นำคืนมาให้....กันต่อไป
โดยคุณ เจ๋งจริง (6928) (223.204.120.*) [05 Feb 2015 14:29] #50851 (55/74)

ชอบอันนี้เห็นด้วยอย่างแรงนิ เสียดายวัตถุมงคล งานศิลปคณาจารย์ล้ำค่าจริงๆครับ


โดยคุณ rakchoo (426) [จ. 23 มี.ค. 2558 - 19:18 น.] #51266 (76/77)

แล้วสร้อยงาก็ต้องไปขึ้นทะเบียนด้วยใช้มั้ยครับ...ซื้อมาจากตลาดไม่มีใบซื้อขาย


โดยคุณ ศุภกฤต (0) [ส. 06 มิ.ย. 2558 - 14:32 น.] #51671 (77/77)

รับทราบครับผม


!!!! กรุณา Login ก่อนจึงจะเสนอความคิดเห็นได้ !!!


Copyright ©G-PRA.COM
www1